Grundstöd

Grundstödet är ett från produktionen frikopplat direktstöd som EU finansierar i sin helhet. Du kan få grundstöd om du är aktiv jordbrukare och har stödberättigande jordbruksmark samt stödrättigheter. Stödbeloppet baserar sig på den stödberättigande arealen och antalet stödrättigheter under året för stödansökan. All jordbruksmark är stödberättigande inom grundstödet, men de arealer för vilka stöd betalas definieras för sig.

Grundstöd söks tillsammans med förgröningsstödet. Du kan söka grund- och förgröningsstöd i den samlade stödansökan.

I kommunförteckningen kan du kontrollera till vilket stödområde din kommun hör i fråga om systemet med grundstöd. Kommunindelningen följer 1995 års indelning. Områdena ser du också på den här kartan.

Överföringar av stödrättigheter

Stödrättigheter kan överföras bara till aktiva jordbrukare. Som överföring betraktas inte fall där besittningsöverföringen av stödrättigheter upphör på samma gång som arrendeavtalet. Då återgår besittningen av stödrättigheterna automatiskt till markägaren som redan äger stödrättigheterna. När markägaren utför en ny besittningsöverföring eller säljer sina stödrättigheter är det fråga om en överföring, och då måste mottagaren av stödrättigheterna uppfylla definitionen av aktiv jordbrukare.

Undantag är de fall där stödrättigheterna överförs i samband med arv eller förskott på arv. Då behöver mottagaren av stödrättigheter inte uppfylla definitionen av aktiv jordbrukare.

Nationell reserv och grunder för tilldelning

An­sö­kan om till­del­ning ur re­ser­ven ord­nas var­je år. Grun­der­na är: ung jord­bru­ka­re, ny jord­bru­ka­re, ägo­re­gle­ring­ar, en för­bin­del­se en­ligt AV­TR­PL el­ler AV­STÖL att inte odla upp­hör att gäl­la, ett 20-årigt av­tal om mil­jöspe­ci­al­stöd upp­hör att gäl­la och dom­stols­be­slut/ad­mi­ni­stra­tiv be­stäm­mel­se.

Den na­tio­nel­la re­ser­ven ad­mi­ni­stre­ras vid NTM-cen­tra­ler­na som ock­så be­hand­lar an­sök­ning­ar­na om till­del­ning ur re­ser­ven och fat­tar be­slut om an­sök­ning­ar­na.

Sidan har senast uppdaterats 26.3.2019