Nu lönar det sig att investera i gårdsbruksenhetens energilösningar

14. juni 2021

Jordbrukarna har nu en bra möjlighet att få finansiering för förnyelse och grundlig upprustning av investeringar i energiproduktion, såsom värmecentraler, anskaffning av solpaneler eller byggande av biogasanläggningar på den egna gården. Finland kommer att få tilläggsfinansiering från EU:s återhämtningsmedel, inte bara för investeringar i energiproduktion utan också för sådana investeringar på gårdsbruksenheten som förbättrar arbetsmiljön eller produktionshygienen eller främjar djurens välbefinnande eller miljöns tillstånd. Med hjälp av finansieringen kan man till exempel byta ut gårdens energilösningar mot alternativ som sparar energi och utnyttjar förnybar energi. Sådana investeringar kan vara till exempel anskaffning av solpaneler eller LED-armaturer, byggande av en flisvärmecentral och byggande av en anläggning för produktion av biogas för jordbrukets behov.

Stödet är 30–50 procent beroende på investeringen

Om det är fråga om en investering som förbättrar miljöns tillstånd eller djurens välbefinnande, kan understöd beviljas till 35 procent av investeringskostnaderna. Sådana investeringar är bland annat myllningsaggregat, täckning av gödselstäder, förbättring av ventilationen eller båsmattor i ladugårdar. Om ett myllningsaggregat eller motsvarande anordning skaffas för placeringsspridning av flytgödsel, kan man få ett understöd på 40 procent för anordningen i de fall då den används av två eller flera gårdar eller om anordningen skaffas i ett styrningsområde för växttäcke vintertid på åkrarna.

För investeringar i energiproduktion, såsom anskaffning av vindkraftverk, kan beviljas ett understöd på 40 procent. För investeringar i produktion av biogas för jordbrukets behov kan understödet uppgå till t.o.m. 50 procent.

Tilläggsfinansiering från återhämtningsmedel kan också användas för investeringar som förbättrar arbetsmiljön och produktionshygienen, såsom fullfodervagnar och asfaltering av produktionsgårdsplaner. För dessa kan man få 30 procent i understöd.

Rådgivaren hjälper med energisparandet

Om en jordbrukare vill ha en ingående bedömning av möjligheterna att spara energi på gården, kan han eller hon beställa en energiplan av en rådgivare. Rådgivarnas arbete stöds ur landsbygdsfonden EJFLU, vilket innebär att jordbrukaren inte behöver betala annat än mervärdesskattens andel av rådgivarens arbete. Närmare information om rådgivning.

Ansökan görs upp i e-tjänsten Hyrrä

Finansiering söks i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä. Den regionala NTM-centralen behandlar ansökningarna och fattar beslut om finansieringen av investeringen. Investeringen kan börja genomföras först när jordbrukaren har fått ett positivt finansieringsbeslut från NTM-centralen. Mer information om hur man ansöker om stöd fås av NTM-centralernas landsbygdsenheter.

Det går redan att ansöka om finansiering, men medlen säkerställs först senare i år, eftersom EU-kommissionen fortfarande behandlar Finlands förslag till finansieringsobjekt inom ramen för EU:s landsbygdsfond (EJFLU).

Mer information om återhämtningsfinansieringen för jordbruksinvesteringar

Mer information om stödvillkoren

Mer information vid Livsmedelsverket:
Specialsakkunnig Aulis Kuusela
Tfn 0400 933 647
aulis.kuusela@ruokavirasto.fi

Korrigering 15.6.2021: Om ett myllningsaggregat eller motsvarande anordning skaffas för placeringsspridning av flytgödsel, kan man få ett understöd på 40 procent för anordningen i de fall då den används av två eller flera gårdar eller om anordningen skaffas i ett styrningsområde för växttäcke vintertid på åkrarna.