Allmänna förordningen om flyghavre har uppdaterats

21. maj 2021

Jord- och skogsbruksministeriet har den 3 maj utfärdat en uppdaterad förordning om bekämpning av flyghavre. Förordningen 368/2021 kompletterar lagen om bekämpning av flyghavre som trädde i kraft år 2002.

För skiften som länge har legat i vall kan ansökas om en flyghavrekontroll

Den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten kan konstatera att ett basskifte som är infört i flyghavreregistret är fritt från flyghavre utan att en flyghavrekontroll utförs på skiftet. Begäran lämnas fritt formulerad till landsbygdsnäringsmyndigheten. Än så länge är det inte möjligt att lämna begäran i VIPU i samband med ansökan om stöd.

Skiftet ska uppfylla följande krav:

  • Basskiftets odlingsväxt har utan avbrott varit en vallväxt under de föregående tio växtperioderna
  • Under dessa föregående tio växtperioder har det inte framkommit att det skulle finnas flyghavre på basskiftet eller att en bekämpningsanvisning eller bekämpningsplan skulle ha gjorts för basskiftet

Om skiftet uppfyller kraven, avför landsbygdsnäringsmyndigheten skiftet från flyghavreregistret och odlaren underrättas om det.

Bekämpningsåtgärderna som myndigheten ålägger har preciserats

Enligt lagen om flyghavre ska myndigheten förrätta syn på ett basskifte eller annat område, där flyghavre har konstaterats. Utgående från synen ger myndigheten odlaren en anvisning för bekämpning av flyghavre eller utarbetar en plan för bekämpning av flyghavre.

Om den konstaterade flyghavrekontaminationen är lindrig, ger myndigheten en bekämpningsanvisning för den innevarande och de påföljande växtperioderna. Syftet med bekämpningsanvisningen är att vägleda odlaren att agera så att flyghavren inte sprider sig.

Om den konstaterade flyghavrekontaminationen är allvarlig, ger myndigheten först en tillfällig bekämpningsplan som gäller den innevarande växtperioden. Syftet med den är att ge anvisningar om sådana bekämpningsåtgärder, som hindrar att flyghavren sprider sig.

För de påföljande växtperioderna utarbetas en bekämpningsplan, i vilken man mer detaljerat fastställer växtföljden på olika skiften och vilka åtgärder som ska vidtas för bekämpning av flyghavren och påför förbud att odla havre. Bekämpningsplanen gäller typiskt fem växtperioder och den utarbetas av en växtproduktionskonsulent. Bekämpningsplanen är avgiftsfri för odlaren.

Om såväl en tillfällig bekämpningsplan som en bekämpningsplan meddelar landsbygdsnäringsmyndigheten ett överklagbart beslut.