De jordbrukare som deltog i kontrollbesöken var nöjdast med övervakningen av jordbruksstöden

22. april 2022

Jordbrukarna är i huvudsak nöjda med Livsmedelsverkets och landsbygdsförvaltningens verksamhet. Detta framgår av resultaten från Livsmedelsverkets kundnöjdhetsenkät bland lantgårdarna i januari 2022. 85 procent av respondenterna är antingen mycket nöjda eller ganska nöjda med Livsmedelsverkets och lantbruksförvaltningens verksamhet.

Skolvitsordet för tillsynsbesöken för jordbruksstöd sjönk

Inställningen till NTM-centralernas tillsyn av jordbruksstöden har i huvudsak varit positiv. Skolvitsordet för tillsynsbesöken sjönk dock jämfört med föregående enkät. I enkäten som genomfördes 2018 var skolvitsordet 8,29, medan det nu var 7,87. Sänkningen av vitsordet har sannolikt påverkats av att 92 procent av respondenterna i enkäten 2018 själva hade deltagit i kontrollbesöket, medan motsvarande siffra nu var 61 procent på grund av coronapandemin.  Respondenterna som deltog i kontrollbesöket gav även i år bättre bedömningar än de respondenter som inte hade deltagit i kontrollen. De bästa bedömningarna fick inspektörernas vänlighet och kundorientering (8,71) samt inspektörernas kännedom om tillsynslagstiftningen och tillsynsmetoderna (8,59).

Livsmedelsverkets nyhetsbrev till jordbrukare har ökat i popularitet som informationskälla

Viputjänsten och ansökningsanvisningarna som publicerats på Livsmedelsverkets webbplats är de viktigaste informationskällorna vid ansökan om jordbruksstöd.  Två av tre respondenter nämnde någondera av dessa.  Livsmedelsverkets nyhetsbrev till jordbrukare har ökat mest i popularitet som informationskälla. I enkäten 2018 nämnde cirka en tredjedel av respondenterna nyhetsbrevet, i den nu genomförda enkäten berättade hälften av dem att de fått information via nyhetsbrevet.

I sin helhet fick Livsmedelsverkets kommunikation goda vitsord av respondenterna. 84 procent av respondenterna bedömde att kommunikationen var begriplig och 90 procent av respondenterna bedömde att den var öppen och tillförlitlig.

Distansgranskningar lyckade i övervakningen av ekologisk produktion

Under coronapandemin har en del av granskningarna av den ekologiska produktionen på växtproduktionsgårdar gjorts som distansgranskningar, vars framgång utreddes med en kundnöjdhetsenkät på lantgårdarna. Endast mycket få respondenter behövde hjälp med att till exempel skapa en förbindelse eller med andra tekniska frågor vid distansgranskningarna. Största delen av respondenterna uppgav att de fått tillräckligt med information av inspektören om vad som granskades vid distansgranskningen och varför.

Inom den ekologiska produktionen är det viktigt att gården identifierar de risker som äventyrar produktens ekologiska duglighet. De som svarade på enkäten ansåg att de största riskerna för de ekologiska gårdarna är komplexiteten i de ekologiska villkoren, anskaffningen av förökningsmaterial samt registrering av olika ärenden.

Fröodlarna nöjda med anvisningarna och odlingsgranskningarna

Cirka 95 procent av respondenterna ansåg att Livsmedelsverkets anvisningar för fröodling var mycket eller ganska tydliga. Ungefär samma andel av respondenterna ansåg att anvisningarna var mycket eller ganska nyttiga. Två av tre respondenter var mycket nöjda med odlingsgranskningarna som helhet. De bästa bedömningarna vid odlingsgranskningarna var att inspektören var saklig och att slutresultatet av granskningen var förståeligt.

Enkätresultaten som grund för kundorienterad utveckling

Livsmedelsverkets kundnöjdhetsenkät besvarades av cirka 350 jordbrukare. I enkäten kartlades jordbrukarnas synpunkter på ansökan om och tillsyn av jordbruksstöd, ekologisk produktion och frökontroller. Ekologisk produktion och frökontroller var nya delområden jämfört med enkäten som genomfördes 2018. Målet med den enkät som nu genomfördes var att utreda jordbrukarnas åsikter och hitta utvecklingsobjekt i Livsmedelsverkets och landsbygdsförvaltningens verksamhet.

Livsmedelsverkets mål är att lyssna på kunderna och involvera dem till i exempel i utvecklingen av e-tjänsterna och kommunikationen. Samarbetet med kunderna och samarbetsmyndigheterna är centralt för att vi ska kunna skapa enkla och fungerande tjänster ur kundernas synvinkel. Vill du vara med och utveckla Livsmedelsverkets tjänster? Meddela dina kontaktuppgifter via länken nedan så kontaktar vi dig när det uppstår behov av att utveckla tjänsterna.

Blogg: K som i kundupplevelse

Rapport om resultaten av kundnöjdhetsenkäten bland lantgårdarna (på finska)

Anmäl dig som utvecklare av Livsmedelsverkets tjänster (på finska)

Mer information från Livsmedelsverket:

Kundnöjdhetsenkät bland lantgårdar
Kunddirektör Jaakko Rinne
029 520 4927

Övervakning av jordbruksstöd
Enhetsdirekör Sari Putkiranta
029 520 4883

Ekologisk produktion
Överinspektör Marja Pulkkinen
029 520 4832

Frökontroll
Enhetsdirektör Leena Pietilä
029 520 4856