Shigella

Shigellabakterier förekommer endast i tarmkanalen hos människan och apor, varifrån de utsöndras i avföringen. De trivs i såväl syrehaltiga som syrefria förhållanden, de tål inte sura förhållanden och de trivs i en rätt fuktig miljö. Det finns flera arter av shigella och de kan orsaka blodig diarré, shigellos, hos människan. Shigellosen är en allmänfarlig smittsam sjukdom och på grund av den blodiga diarrén den orsakar kallas sjukdomen också rödsot. I Finland inrapporteras årligen 70–100 enstaka sjukdomsfall, av vilka största delen orsakas av bakterien Shigella sonnei. Smittorna härstammar huvudsakligen från utlandsresor.

Smittvägar 

Shigellasmittan härstammar alltid från avföringen från en person som utsöndrar shigella. Livsmedlen kan kontamineras via en person som fått shigellasmitta som en följd av dålig handhygien och grönsaker och rotfrukter kan kontamineras via kontaminerat bevattnings- eller sköljvatten. Den vanligaste orsaken till smitta är dålig handhygien. Redan en liten kontamination räcker för att orsaka symptom, eftersom infektionsdosen är låg.

Inkubationstid 

Inkubationstiden är vanligen ½–3 dygn, men den kan variera allt från ett till sju dygn.

Symptom 

Sjukdomen börjar med aptitlöshet, kraftlöshet, illamående och hög feber. Hos de smittade kan också förekomma magkramper och blodig diarré. Särskilt för riskgrupper, såsom äldre personer, små barn och personer som lider av en allvarlig primärsjukdom, kan sjukdomen vara livsfarlig.

Epidemier 

På senare år har livsmedelsburna shigellaepidemier inte inrapporterats. År 2001 inrapporterades 2 epidemier och i bägge av dem visade sig orsakaren till epidemin vara en insjuknad livsmedelsarbetare, som hade smittats på en utlandsresa. Förmedlarlivsmedlet i epidemin år 2007 förblev outrett.

Förebyggande åtgärder

  • Omsorgsfull handhygien.
  • Bakterien dör vid upphettning och därför skall maten som serveras het hettas upp omsorgsfullt till en temperatur över +75 grader celsius och serveras så, att temperaturen helt igenom är minst +60 grader celsius.
  • Grönsaker och rotfrukter skall tvättas omsorgsfullt med rent vatten.
  • En person som fått shigellasmitta får inte delta i sådana arbetsuppgifter, som förutsätter hantering av livsmedel och arbetsytor, på vilka livsmedel hanteras.