Möjliga smittvägar för afrikansk svinpest till Finland – en riskprofil

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som bör bekämpas genom lag. Sjukdomen förekommer hos svin och vildsvin, den överförs lätt och har även betydande socioekonomiska följder. I det akuta stadiet förekommer aptitlöshet, hög feber, hematomer på huden, blod i avföringen samt eventuellt diarré hos djuren. Dödligheten är nästan hundra procent och sjukdomen leder till döden 7 - 10 dygn efter smittan. Sjukdomen smittar inte människor.

Sjukdomen förekommer både hos tama svin och vildsvin i största delen av Afrika söder om Sahara och på Sardinien. Från och med 2007 har sjukdomen förekommit i Kaukasusregionen och år 2011 nära gränsen till Finland: kring Leningrad och på Kolahalvön.

I den här riskprofilen utreds rutter och händelseförlopp som kan leda till att den afrikanska svinpesten för första gången påträffas i Finland. De mest väsentliga är: människor som reser in i landet från resor i infektionsområdet, infekterat kött eller köttprodukter, levande tama svin och sperma, kontaminerade djurtransportfordon, matavfall från internationell trafik och infekterade vildsvin som strövar över gränsen till Finland.

De viktigaste medlen för att skydda den finska svinindustrin från den afrikanska svinpesten är att skydda gårdar mot sjukdomen samt en effektiv och riktad information om sjukdomens faror.

Forskningsgrupp

Jonna Oravainen
Leena Sahlström
Tapani Lyytikäinen

Finansiering

Evira

Projectpublisering

Rapporter

Oravainen, J., Sahlström, L., Lyytikäinen, T.
Afrikkalaisen sikaruton mahdollisia maahantuloreitteja - riskiprofiili (Beskrivningen på svenska)
Eviras undersökningar 4/2011