NORA - ett verktyg för snabb värdering av risken att få in nya djursjukdomar i landet

NORA är ett nytt verktyg som har utvecklats för att svara på riskhanterarnas behov. Målet var att skapa ett snabbt och användarvänligt redskap för att underlätta beslut om riskhanteringsåtgärder då en ny risk har identifierats. NORA ger ett lättförståeligt verbalt svar som är enkelt att kommunicera vidare och fungerar också som minneslista över faktorer som måste beaktas då en ny fara hotar. Jonna Kyyrö, Leena Sahlström och Tapani Lyytikäinen från djursjukdomsteamet vid Eviras forskningsenhet för riskbedömning har utvecklat NORA tillsammans med Eviras djursjukdomsexperter. NORA-bedömningar görs av djursjukdomsteamets medlemmar i samråd med experter på ifrågavarande sjukdom.

NORA är ett excelbaserat verktyg som beaktar nio olika möjliga smittvägar: med levande djur, med könsceller (spermier och embryon), med produkter av animalt ursprung, med resande, med vilddjur, med vinden eller vektorer, med djurtransporter, med foder eller strö, föremål eller fordon.

NORA används för att utvärdera risken att få in en exotisk djursjukdom i landet, då när ett nytt sjukdomsfall eller ny sjukdom påträffats på för Finland betydande område. NORA-utvärderingen resulterar i en riskprofil som bedömer vilka smittvägar som kan vara aktuella för sjukdomen. Man får också en numerisk uppskattning av risken att sjukdomen kommer till landet och smittar ett djur och en värdering av sjukdomens effekt och verkan.

Dessutom beaktar verktyget effekten av sjukdomen på djursektorns livsmedelsvärde, sjukdomsklassificering i lagstiftningen, om sjukdomen uppfattas som skrämmande, om sjukdomen är zoonotisk och sjukdomens multiplikatoreffekt. Multiplikatoreffekten av sjukdomens inträde i landet innefattar sjukdomens effekt på livsmedelsexporten och landets eventuellt förlorade frihetsstatus från den aktuella sjukdomen vars följd kan vara 1. ökad import vilket medför ökad konkurrens med betydande men för den inhemska livsmedelsproduktionen; 2. ökad sjukdomsrisk; eller 3. att återställandet av frihetsstatusen kräver betydande resurser.

Resultatet från NORA omvandlas från ett siffervärde till att presenteras som en femgradig verbal värdering: försumbar, liten, medelstor, stor eller mycket stor. På så sätt får riskens sannolikhet, effekt och verkan, och riskens helhetsbedömning en värdering.

Värderingarna baseras alltid på de för tillfället rådande omständigheterna och kan ändras om smittläget förändras. Värderingen görs helt oberoende med NORA verktyget och stämmer inte nödvändigtvis överens med Eviras officiella uppfattning.

Ytterligare information angående NORA fås av Tapani Lyytikäinen, tapani.lyytikainen@ruokavirasto.fi.

Riskvärderingar gjorda med hjälp av NORA

NORA har nu använts för att värdera risken av att Lumpy skin disease (LSD) kommer till Finland från Turkiet, Bulgarien, Grekland eller Ryssland, och risken för att Chronic wasting disease (CWD) kommer till Finland från Norge eller Nordamerika.

Risken för att LSD skall komma till Finland under rådande omständigheter värderades med NORA till 0,002 vilket motsvarar försumbar risk på den femgradiga skalan. Däremot värderades dess effekt och verkan till 74/100 vilket motsvarar mycket stor på den femgradiga skalan. Den största påverkan av en eventuell LSD-smitta i Finland beror på den negativa effekten på livsmedelsexporten.

Riskens värde för att CWD skall komma till Finland blev 0,034 vilket motsvarar medelstor risk på den femgradiga skalan. Om man däremot antar att CWD spritts även till hjortdjur i Nordnorge så blir risken 0,36 vilket motsvarar mycket stor risk på den femgradiga skalan. CWDs effekt värderades till 70,05/100 vilket motsvarar mycket stor på den femgradiga skalan. Den mycket stora effekten beror främst på en eventuell stor påverkan på livsmedelsexporten och att stora resurser sätts in för att bekämpa sjukdomen.