Risker med införsel av animala biprodukter

Animala biprodukter klass 2 importeras till Finland främst som foderråvara till pälsdjur men också t ex för energiproduktion och som gödsel. En riskprofil har gjorts för att utreda om införsel av dessa produkter kan utgöra en hälsorisk för Finlands nöt-, svin och lammproduktion eller fiskodling.

I rapporten beskrivs varifrån klass 2 biprodukter kommer, hur de behandlas och används. Dessutom utreds vilka eventuella smittämnen biprodukterna kan innehålla och vilka de möjliga smittvägarna till produktionsdjuren kan vara. Även olika riskhanteringsmöjligheter avseende behandlingen och användningen av biprodukterna diskuteras.

Den långa behandlingskedjan kan orsaka smittrisker om det uppstår fel eller brister under processens gång.  Någon direkt kontakt mellan biprodukterna och produktionsdjuren kunde inte påvisas. Indirekt kontakt kan troligen lättast ske på gårdar med både pälsdjur och livsmedelsproducerande djur.

Forskningsgruppen

Reetta Stjerna (Helsingfors universitet) Pro Gradu arbete
Leena Sahlström (Evira)
Tapani Lyytikäinen (Evira)

Finansiering

Evira

Tidtabell

2014 - 2015 

Slutrapport

Stjerna R, Sahlström L, Lyytikäinen T.  Risker med införsel av animala biprodukter klass 2 - en riskprofil (på finska, sammanfattning på svenska). Eviras undersökningar 4/2015. Livsmedelssäkerhetsverket Evira.  

Övriga publikationer

Stjerna R, Sahlström L & Schulman K. Sivutuotteiden maahantuonnin vaaraa on selvitetty. Saparo juni 2015. 

Muntliga presentationer

Sahlström L: Eläinperäisten luokan 2 sivutuotteiden maahantuloon liittyvät vaarat. Ajankohtaista riskinarvioinnista 6.11.2015, Helsingfors.