Spridningen av mul- och klövsjuka i Finland

Mul- och klövsjuka är en framför allt hos klövdjur förekommande djursjukdom och ett sjukdomsutbrott kan ha allvarliga nationalekonomiska följder. I den nationella lagstiftningen klassificeras Mul- och klövsjuka som en djursjukdomar som med lätthet sprider sig och som skall bekämpas.

Målet för det här projektet var att sammanfatta en expertbedömning av smittspridningens omfattning under den dolda risk perioden i ett område med intensiv svinproduktion där smittspridningen startar från en svinbesättning (Ilmajoki) och i ett annat område med intensiv nöt produktion där smittan startar i en nötbesättning (Nivala). De tolv experterna hörtill den ständigt funktionsdugliga nationella expert grupp av Uppgiften bestod av identifiering och värdering av de viktigaste riskfaktorerna för spridning av Mul- och klövsjuka i finländsk djurhållning samt av bedömning av den sannolika omfattningen av spridningen baserat på värderingen av riskfaktorerna och annan bakgrund information.

Enligt expertgruppen var samt besök av vissa yrkesgrupper (bland annat veterinärer) de viktigaste riskfaktorerna för spridning av smittan. Luftburen smitta bedömdes inte vara en signifikant risk i Finland. I Ilmajoki området bedömdes smittan spridas till fyra svinbesättningar och tre nötkreatur besättningar under perioden av hög risk/den dolda spridnings perioden. I Nivala området bedömdes smittan spridas till sju nötkreaturbesättningar och till en svingård under samma period. I området finns ingen betydande fårproduktion och smittan bedömdes inte spridas till får i dessa områden. Resultatet är ett medelvärde för enskilda experters bedömningar. Variationerna i bedömningarna var moderat och acceptabel. Den största variationen (2 - 15) fanns i bedömningen av antalet smittade nötkreatur besättningar i Nivala. Projektet slutade i 2006.

Forskningsgrupp

Lasse Nuotio (EELA, från 1.5.2006 Evira)
Sanna Sainmaa (EELA)
Riitta Maijala (EELA)

Finansiering

Evira

Projektpublicering

Raportti

Spridningen av mul- och klövsjuka i Finland – en expertbedömning av omfattningen av smittans spridning för den konstateras i två olika scenarier. EELA Publikationsserie 05/2006. (på finska med sammanfattning på svenska) .

Ranta J, Tuominen P, Siekkinen K-M, Mikkelä ., Bayesian Methods in Food Safety Risk Assessment, Hierarchical Models and Markov Chain Monte Carlo. 2 - 5.6.2011, Greece.