Bidrag för specialväxter

Bidraget för specialväxter är ett stöd som baserar sig på arealen och växtarten. Bidrag för specialväxter betalas i hela Finland. För grönsaksodling på friland betalas bidrag för specialväxter endast inom stödregion AB i södra Finland.

Syftet med bidraget för specialväxter är att upprätthålla produktionen av bidragsberättigande växter i Finland.

Vem kan få stöd

Du kan få bidrag för specialväxter om du är aktiv jordbrukare och odlar någon av följande växter under ansökningsåret:

  • sockerbeta för vilken ett odlingsavtal har ingåtts med sockerindustrin
  • bovete
  • av proteinväxter lins, fodergråärt, trädgårdsärt, bondböna, kikärt eller sötlupin
  • av oljeväxter höstraps, höstrybs, vårraps, vårrybs, oljelin, oljehampa eller oljedådra.
  • endast inom stödregion AB: frilandsgrönsaker som används som livsmedel och som listas i stödvillkoren.

Det minsta jordbruksskiftet för vilket stöd kan betalas är 0,05 hektar.

Stödbelopp

Stödbeloppet grundar sig på den stödberättigande arealen under ansökningsåret.

Maximibeloppet för bidraget för specialgrödor 2024: 120 €/ha.

Livsmedelsverket betalar bidraget i två delar. Den första delen betalas i december under ansökningsåret och den resterande delen i juni året efter ansökningsåret.

Se den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd 

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om bidrag i Viputjänsten årligen i maj-juni under utlysningen av åkerstöd.

Logga in till Viputjänsten

När du har lämnat in ansökan

Odlingsverksamheten på de åkerskiften som du har anmält i stödansökan bedöms genom satellituppföljning utan gårdsbesök. Om de uppgifter i ansökan som gäller något skifte inte motsvarar de data som satelliten producerar, informerar förvaltningen dig om saken via en mobilapp (Vipumobilen).

Om du märker att du har gett en felaktig uppgift i din stödansökan eller om någon åtgärd blir ogjord, kan du korrigera ansökan så att den motsvarar situationen på skiftet. Vid behov kan en växt eller åtgärd som du har anmält fel bytas ända in på hösten.

Stödövervakning

Innan stödet betalas ut granskar myndigheten alla stödansökningar och säkerställer att villkoren för stödet uppfylls. Utöver detta görs årligen ett kontrollbesök på ungerfär 2 procent av gårdarna.

Författningar och föreskrifter

Författningar och föreskrifter om åkerstöd

Behöver du hjälp?

Kontakta din kommun för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

SV Finansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 10.4.2024