Transportstöd för sockerbeta

Transportstödet för sockerbeta kompenserar betodlarna för transportkostnader som uppstår när betorna levereras.

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd, om du har ingått odlingskontrakt om sockerbetor med ett sockerbruk och har levererat betor till sockerbruket.

Stödbelopp

Stödbeloppet bestäms på basis av den mängd sockerbetor som anges i din gårds odlingskontrakt och transportsträckan. Stödbeloppet stiger i takt med att transportavståndet ökar.

Tabell 1. Stödbeloppet för stödår 2023

Transportsträcka (km)

Stöd (euro/ton)

0,1 – 40

29,48

40,1 – 80

35,38

80,1 – 120

42,46

120,1 – 160

50,95

160,1 – 200

61,14

200,1 – 240

67,26

240,1 – 280

73,98

över 280

81,38

Stödet är ett de minimis-stöd och betalas ut  i juni 2024. Läs mera om beviljande av de minimis -stöd.

Du ser den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd på adressen 

Stödvillkor

Ett villkor för att stöd ska beviljas är att du eller din maka/make har var minst 18 år 31.12.2022. Om gården är i sammanslutningsform, måste minst en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare uppfylla ålderskravet och utöva jordbruk eller trädgårdsodling. Åldersvillkoret gäller inte offentliga samfund.

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om stödet elektroniskt mellan 12.2.- 5.3.2024 i Viputjänsten.

Logga in till Viputjänsten

Författningar och rättsakter

  • Kommissionens förordning (EU) 1408/2013, av den 18 december 2013, om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn. Europeiska unionens officiella tidning L 352, 24.12.2013 s. 9−17, ändring EUT L 51 I, 22/2/2019 s. 1−6
  • Kommissionens förordning (EU) 2023/2831, av den 13 december 2023, om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Europeiska unionens officiella tidning L, 15.12.2023 s. 1−12
  • Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) med ändringar
  • Lag om verkställighet av vissa Europeiska unionen jordbruksstöd och vissa nationella jordbruksstöd (1334/2022)
  • Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2023 (62/2024) med ändringar
  • Landsbygdsverkets föreskrift om stöd för växthusproduktion 2024 och transportstöd för sockerbeta 2023 (40/2023)

Behöver du hjälp?

Kontakta din kommun för att få hjälp med att ansöka om stöd. 
Leta fram kontaktuppgifter

Sidan har senast uppdaterats 30.5.2024