Informationspaket om rådgivning om jordbruksnaturens mångfald

Publiceringsdatum: 18. december 2023

Detta informationspaket hjälper dig att ge råd om att främja jordbruksnaturens mångfald till jordbrukaren på gården. Med hjälp av detta informationspaket:

  • Identifierar du lättare mångfaldskoncentrationer och möjligheter att främja mångfald i gårdens natur
  • Kan du planera en fungerande och kostnadsmässigt förmånlig helhet som främjar naturens mångfald på gårdens åkrar och utanför åkrarna
  • Förstår du vilka stöd som erbjuds för att främja mångfald
  • Får du lära dig hur jordbrukaren kan uppmuntras att främja den biologiska mångfalden.

I detta informationspaket finns information för både nybörjare och eventuellt även veteraner om rådgivning om jordbruksnaturens mångfald.

På Livsmedelsverkets webbplats kan du läsa grundläggande information om jordbruksnaturens mångfald och vårdbiotoper (ruokavirasto.fi/lumo). En snabb repetition av fördelarna och lönsamhetseffekterna av biologisk mångfald i jordbruk finns på Livsmedelsverkets webbplats (ruokavirasto.fi). 

Identifiera den biologiska mångfalden på gården

Applikationer

När man använder applikationer lönar det sig att beakta att det lönar sig att använda dem främst för att identifiera de vanligaste arterna. Applikationerna identifierar i allmänhet blommande växter lättare än till exempel gräsväxter. Nedan finns några exempel.

Google Lens

Google Lens är en bildidentifieringsapp för smarttelefoner som utvecklats av Google. Lens kan du använda i Google Bilder-appen eller genom att ladda ner appen Google Lens separat. Applikationen finns för både Android och iPhone.

INaturalist

iNaturalist Suomi är en del av det internationella iNaturalist-nätverket. Observationer som producerats med hjälp av tjänsten sparas slutligt i Finlands Artdatacenter och är därmed tillgängliga för forskare, myndigheter och hobbyverksamma. Denna applikation identifierar åtminstone blommande växter väl.

Viputjänstens kartlager

I Viputjänsten kan man bland annat se kartnivån terrängens lutning, utifrån vilken man grovt kan bedöma åkerns näringsavrinning och eventuella dammar och översvämningspunkter. I Vipu ser man också till exempel Natura 2000- och grundvattenområden. I Vipu finns också information om inventerade vårdbiotoper, men det lönar sig att först kontakta den egna NTM-centralen om ett eventuellt nytt miljöavtalsobjekt.

Paikkatietoikkuna

I Paikkatietoikkuna kan du bland annat granska historiska flygbilder, söka platser utifrån ortnamn, adress, fastighets- eller TM35-kartbladsbeteckning, mäta avstånd och arealer, mäta terrängprofilen och söka beskrivningar av kartlager och geodatatjänster som erbjuder dem.

Tips på användbara kartlager

Flyg- och ortofoton: historiska flygbilder (ser t.ex. vårdbiotop- och naturbetesområdenas markanvändningshistoria)
Geologi: uppgifter om jordmån och berggrund
Hydrologi: olika slags information om vattendrag
Fastigheter: fastighetsindelning (om du vill utreda markägandet)
Skyddade områden: mycket olika skyddskunskap
Markanvändning: jordbruksskifte som innehåller geografisk information

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?lang=sv

Ympäristökioski

I Ympäristökioski hittar du information om flera miljövårdsåtgärder. Du kan bekanta dig med åtgärderna för att förbättra markkvaliteten och vattenhushållningen samt återvinning av näringsämnen och odling av torvmarker. Appen Ympäristökioski hjälper dig att rikta miljövårdsåtgärder till sådana åkerskiften där du identifierar faktorer som försämrar miljöns tillstånd eller där du hittar möjligheter att förbättra miljöns tillstånd.

Webbplatser för artidentifiering

Information och bilder om främmande arter som spridit sig till Finland och skadliga främmande arter som ska bekämpas finns på webbplatsen vieraslajit.fi.

Information och bilder om åkerfåglar finns i guiden Viljelmien siipiveikot (pdf).

Nyttiga webbinarier 

Textad på svenska:

Hur du identifierar den biologiska mångfalden på din gård (youtube.com)

Tips för anläggning och skötsel av tvåstegsdiken och översvämningsplatåer (youtube.com)

Hur du ökar mångfalden i åkermarken (youtube.com)

Hur du planerar och sår en mångfaldsåker (youtube.com)

Temasidor med anvisningar för konkreta åtgärder

Metoder för att förbättra pollinerarnas levnadsförhållanden

Information om växtarter

Planering och anläggning av mångfaldsåkrar och miljövallar med beaktande av stödvillkoren

Metoder för att förbättra åkermarken

Betesgång och djur

Fördjupa dig i vårdbiotoper

Känner du till anvisningarna för terrängsyn? Bekanta dig med dem och hjälp jordbrukaren att förbereda sig för det (ruokavirasto.fi).

Vårdbiotopwebbinarier

Textad på svenska:

Naturtypernas röda bok: https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/ (på finska)
Arternas röda bok: https://punainenkirja.laji.fi/results 

Planera på ett övergripande sätt

En övergripande planering stöder jordbrukaren på ett mångsidigt sätt i främjandet av den biologiska mångfalden. Det är dock viktigt att identifiera odlarens och gårdens utgångsnivå samt att utreda odlarens egna mål. Då förnyas inte allt på en gång och man märker om något är nödvändigt på gården i fråga.

Den här mallen för planen kan du antingen helt eller delvis utnyttja som stöd för den gårdsspecifika planeringen av rådgivningen och mångfalden.

Plan för biologisk mångfald på gårdsbruksenheten (pdf)

Ett uppmuntrande meddelande

Jordbrukarna upplever ofta den nuvarande miljö- och klimatkommunikationen som ångestfylld och skuldbeläggande (slutrapporten från projektet Tillsammans genom försök (mmm.fi)). Därför är det viktigt att du som rådgivare kommunicerar och berättar om ämnet på ett uppmuntrande och konstruktivt sätt och på ett sätt som passar odlarens personliga livssituation och gård.

Ta tillvara tips och sätt att motivera odlaren!