Vanliga frågor om bidrag för nötkreatur

Gäller referensdagarna för djurbidrag år 2023 också husdjursstöd i stödområde C?

Referensdagarna gäller inte nationellt finansierade stöd. De gäller EU-finansierade djurbidrag.

Husbonden har ansökt om djurstöd. Husmor på gården har ett FO-nummer vars huvudsakliga bransch är relaterad till jordbruk och hon är momsskyldig som primärproducent. Kan husbonden ange husmors FO-nummer och registerinformation i samband med ansökan?

Stödsökande är aktiv jordbrukare om hen hör till det nationella registret och kraven uppfylls. Det vill säga ifall husmor på gården ansöker om stöd så granskas hennes FO-nummer och där tillhörande registeruppgifter. Ifall igen husbonden ansöker om stöd granskas hans FO-nummer och där tillhörande registeruppgifter.

Kvigor:

Från och med år 2023 kan du få bidrag för slaktade kvigor i AB-området och stöd för slaktade kvigor i C-området i trots av användningssättet, förutsatt att de stödvillkoren uppfylls. 

De slutliga uppgifterna om djur för stödåret 2022 säkerställs 31.1.2023. Om du ändrar användningssättet för ett djur före 1.2.2023, ska du lägga märke till följande stödområdesspecifika omständigheter:

AB-området: om användningssättet för en kviga på referensdagen år 2022 var diko, medför en ändring av användningssättet till köttproduktion att djuret förkastas för år 2022.

C-området: om användningssättet för en kviga på referensdagen år 2022 var diko och du ändrar användningssättet före 1.2.2023 

  • förkastas djuret inom bidraget för dikor och bidraget för dikokvigor för år 2022.
  • berättigar djuret år 2022 inte till stöd som dikokviga när det gäller det nationella husdjursstödet i C-området. 

Di- och mjölkkor:

I AB-området förekommer inget krav på användningssätt när det gäller djurbidraget.

Inom det nationella husdjursstödet i C-området ska dikor som är av lantras eller av rasen simmental ha ett annat användningssätt än mjölkproduktion. Andra köttraser i C-området omfattas inte av något krav som gäller användningssättet.

När kan jag slakta en slaktkviga så att jag får slaktbidrag för djur i stödområde AB år 2023?

Vid bidrag för slaktkvigor i stödområde AB ska slaktkvigan under stödåret 2023 vara på gården oavbrutet i 10 dygn före slakten. Dessutom måste de övriga stödvillkoren uppfyllas.

År 2022 har man fått bidrag för dikokvigor. Kan jag år 2023 få bidrag för slaktkvigor i stödområde AB för samma kviga?

Det bidrag för dikokvigor som erhållits 2022 påverkar inte bidragen för stödåret 2023. Kvigan kan få bidrag för slaktkvigor inom stödområde AB under stödåret 2023 förutsatt att stödvillkoren uppfylls.

Påverkar användningssättet år 2023?

Användningssättet är inte ett stödvillkor för EU-finansierade djurbidrag år 2023.

Om man redan fått tjurbidrag för tjuren under stödåret 2023 och tjuren följande år flyttas till den yttre skärgården, kan man då få bidrag för nötkreatur i den yttre skärgården för tjuren under stödåret 2024?

Nej, det kan man inte. Om man redan fått tjurbidrag för tjuren kan den inte längre få bidrag för nötkreatur i den yttre skärgården.

Kan en tjur få tjurbidrag år 2023 om tjuren har fått tjurbidrag år 2022?

Ett bidrag för nötkreatur (tjurbidrag) som betalats år 2022 eller tidigare för djur hindrar inte att tjurbidrag betalas år 2023.

Om tjurbidrag betalas för en tjur år 2023 kan man inte längre få tjurbidrag för samma tjur år 2024. Från och med år 2023 kan tjurbidrag beviljas endast en gång under djurets livstid.

Måste en mellanuppfödare för tjurar ansöka om djurbidrag trots att han eller hon förmedlar tjurarna till en annan gård? Eller räcker det att mellanuppfödaren ser till att registeruppgifterna för tjuren i fråga är korrekta på referensdagen?

Tjurbidraget betalas till den första sökande som uppfyller stödvillkoren. Om djurhållningsperioden för tjuren inte uppfylls för mellanuppfödaren kan följande sökande få tjurbidrag om stödvillkoren uppfylls.

Detta förutsätter dock att uppgifterna om djuret är korrekta på referensdagen och att den sökande som på referensdagen har antecknats som djurets innehavare är den som har ansökt om tjurbidrag.

Dessutom har slutuppfödaren varit tvungen att ansöka om samma bidrag före utgången av ansökningstiden för djurbidrag, även om djuret inte ännu är på hans eller hennes gård.

Om en sökande som på referensdagen varit innehavare av djuret i djurregistret inte har ansökt om bidrag för djuret, är djuret inte berättigat till bidrag under stödåret. Om djuret alltså på referensdagen har en mellanuppfödare som inte har ansökt om bidrag för djuret, kan inte heller den slutliga uppfödaren få bidrag för djuret under stödåret i fråga.

Mjölkgården förmedlar tjurarna. Måste också mjölkgården ansöka om tjurbidrag för att en uppfödare som utför vidareuppfödning ska kunna få tjurbidrag om alla andra krav för erhållande av stöd uppfylls?

Se föregående svar.

För tjurbidrag år 2023 är djurhållningsperioden för tjurar 60 dagar. Betyder detta att om djurhållaren vill ha tjurbidrag 2023 kan de första tjurarna slaktas först i mars?

En tjur skall under stödåret vara oavbrutet i minst 60 dygn i den jordbrukares besittning som ansökt om bidrag efter att tjuren fyllt 11 månader. Inledandet av djurhållningstiden fastställs enligt följande:

  • Om tjuren redan tidigare har fyllt 11 månader, börjar djurhållningsperioden för tjuren under stödåret 1.1.
  • Om tjuren fyller 11 månader under år 2023, börjar djurhållningsperioden på gården från den dag då tjuren fyller 11 månader.
  • Om tjuren flyttar till gården efter att ha fyllt 11 månader börjar djurhållningsperioden dagen efter köpdagen.

Om man för tjuren får bidrag för nötkreatur i yttre skärgården under stödåret 2023 och djuret följande år förflyttas till den yttre skärgården, kan man då få tjurbidrag för stödåret 2024?

Nej, det kan man inte. Om man för tjuren redan fått bidrag för nötkreatur i den yttre skärgården kan den inte längre få tjurbidrag under ett enda stödår.

Sidan har senast uppdaterats 20.12.2023