Datum för åkerstöd 2024

Publiceringsdatum: 9. april 2024

 Ansökningsguide om åkerstöd

Se också ansökningstidtabellerna för stöden på sidan: Tidtabell för stödansökan

27.5. Korrigerad

 • 17.8 Livsmedelsverket börjar skicka begäran om utredning av sommarens satellituppföljning. Håll ett öga på Vipumobilens uppgifter. → 15.7

Mars

15.3

 • höstanmälans ändringsskede inleds i Vipu (uppgifter om växttäcke)

16.3

 • du kan inleda vårens bearbetning av åkrar och permanent gräsmark som du uppgett att har växttäcke om du inte har ansökt om åtgärden växttäcke vintertid inom stödet för miljösystem.
 • Livsmedelsverket börjar skicka begäran om utredning av satellituppföljningen (växttäcke vintertid). Håll ett öga på Vipumobilens uppgifter. April

April

1.4

 • du kan börja sprida gödsel och gödselfabrikat.

16.4

 • du kan inleda vårens bearbetning av åker och arealer med permanenta växter som du uppgett att har växttäcke, om du har ansökt om åtgärden växttäcke vintertid inom stödet för miljösystem.
 • Du kan även inleda vårens bearbetning av permanent gräsmark om du inte har ansökt om åtgärden växttäcke vintertid inom stödet för miljösystem för arealen. Permanenta gräsmarker för vilka du har ansökt om åtgärden växttäcke vintertid inom stödet för miljösystem får dock bearbetas först från och med 1.5.
 • du kan besvara begäran om utredning av växttäcke vintertid inom stödet för miljösystem.

30.4

 • den sista möjliga dagen att avlägga grundkursen på fem eller sju dagar för förbindelse om ekologisk produktion.

Maj

1.5

 • förbudet att beskära träd på jordbruksmark börjar (kravet på villkorlighet).
 • du kan börja bearbeta permanenta gräsmarker som du uppgett att har växttäcke om du har ansökt om åtgärden växttäcke vintertid inom stödet för miljösystem för arealen.
 • förbindelse-/avtalsåret och -perioden för förbindelserna och avtalen inleds.
  • ersättning för ekologisk produktion. Om du ingår en ny förbindelse måste du börja följa produktionsvillkoren för ekologisk produktion.
  • avtal om skötsel av jordbruksnatur och landskap och avtal om skötsel av våtmark. Iståndsättningsåtgärder som har genomförts med annan offentlig finansiering måste vara klara för att skiftena ska kunna godkännas i det nya avtalet.
 • terrängsynerna för de avtal om skötsel av jordbruksnatur och landskap och avtal om skötsel av våtmark som söktes 2023 fortsätter.

23.5

 • sista möjliga dagen att
  • ändra uppgifterna om växttäcke i höstanmälan i Viputjänsten
 • skicka bildsvar på begäran om utredning av satellituppföljningen (växttäcke vintertid).

31.5

 • sista möjliga dagen att utarbeta en skiftes- och växtspecifik plan för alternativt växtskydd.

Juni

15.6.

 • Basskiftena ska vara i din besittning.
  • När det gäller nationella stöd ska skiftena vara i din besittning under hela växtperioden.

18.6 

 • Ansökningstiden för åkerstöd går ut.
 • Sista möjliga dagen att anmäla om basskiftesändringar.
 • den aktiva jordbrukarens registeruppgifter ska vara uppdaterade
 • sista möjliga dagen att ingå odlingskontrakt för sockerbeta eller stärkelsepotatis.
 • sista möjliga dagen för inlämnande av garantibevis för hampa, så att stöd kan betalas för odlingsarealerna.

19.6

 • Åkerstödens ändringsskede inleds.
  •  Läs närmare anvisningar om hur du gör ändringar i avsnittet Ändring av ansökan och besvarande av begäran om utredning.

30.6

 • sista dagen för sådd.
 • terrängsynerna fortsätter för avtal om skötsel av jordbruksnatur och landskap och avtal om skötsel av våtmark.

Juli

15.7

 • Livsmedelsverket börjar skicka begäran om utredning av sommarens satellituppföljning. Håll ett öga på Vipumobilens uppgifter.

Augusti

1.8

 • förbudet att beskära träd på jordbruksmark upphör (kravet på villkorlighet).
 • du kan förbereda träda och andra årets naturvårdsvall och gröngödslingsvall som såningsareal för höstsådda växter.
 • du kan börja slå mångfaldsväxter om blomningen till största delen är över.

15.8

 •  sista möjliga dagen att så fånggrödor.

31.8

 • sista möjliga dagen att
  • överföra besittningen av hela gården.
  • uppfylla utbildningskravet för stöd till unga jordbrukare.
  • så mellangröda.

September

1.9

 • du får avsluta trädor, naturvårdsvallar och gröngödslingsvallar genom bearbetning eller med växtskyddsmedel.

15.9

 • får du inledningsvis avsluta fånggrödor med växtskyddsmedel.
 • sista möjliga dagen att
  • ta en bild av slåtter, bete, bearbetning, växt eller skörd, om du har fått en begäran om utredning.
  • utföra slåtter eller bete på områden som anmälts som vall.
  • skörda vall på skyddszoner och torvåkrar.
 • betesgång och slåtter enligt avtal om skötsel av jordbruksnatur och landskap ska ske senast 15.9.
 • Kravet på bevarandetid för mångfaldsväxternas växtbestånd i stödet för miljösystem upphör.

21.9

 • sista möjliga dagen för anmälan om överföring av besittningen av hela gården.

30.9

 • sista dagen att skicka följande till kommunen:
  • markkartering av vall på torvåkrar
  • markkartering för hantering av avrinningsvatten
  • analys av sur sulfatjord och dikeskarta.

Oktober

fr.o.m. 1.10

 • fånggrödor får bearbetas.

2.10 sista möjliga dagen att

 • ändra ansökan om åkerstöd eller återkalla ansökan.
 • svara på begäran om utredning av sommarens satellituppföljning i Vipumobilen.

fr.o.m. 31.10

 • gården ska uppfylla minimikrav för marktäckning enligt villkorligheten
 • bevarandetiden för växttäcket vintertid inom stödet för miljösystem börjar.
 • Mellangrödan måste bevaras så här långt.

November

30.11

 • sista möjliga dagen att låta göra analyser av markövervakningen (valfri gårdsspecifik åtgärd för miljöersättning).