Förutsättningar för ansökan om åkerstöd 2024

Publiceringsdatum: 5. april 2024

Ansökningsguide om åkerstöd 

Stödsökande

Med stödsökande (nedan sökanden) avses en enskild jordbrukare som är

 • en fysisk person eller
 • en juridisk person eller
 • en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer. Sammanslutningens och dess medlemmars juridiska ställning inom den nationella lagstiftningen inverkar inte på rätten att ansöka.

Stöd och ersättning utbetalas för den gårdsbruksenhet som är i den sökandes besittning och belägen i Finland. Den sökandes medborgarskap påverkar inte erhållandet av stöd.

Sökandens ålder i fråga om rätten till åkerstöd

Tabell 1. Hur den sökandes ålder påverkar beviljandet av stöd.

Stöd

Stöd

 • grundläggande inkomststöd
 • stöd för miljösystem
 • omfördelningsinkomststöd
 • bidrag för specialväxter
 • bidrag för stärkelsepotatis

Din ålder påverkar inte beviljandet av stöd.

 • kompensationsersättning
 • miljöersättning
 • ersättning för ekologisk produktion
 • miljöavtal
 • allmänt hektarstöd
 • nordligt hektarstöd
 • nationellt stöd för sockerbeta

Du kan få stöd om du är över 18 år.

Någon övre åldersgräns finns inte.

Om den sökande är en sammanslutning eller en förening, se punkten Ålder då den sökande är ett samfund.

Om du är under 18 år, se punkten sökande under 18 år.

 • inkomststöd för unga jordbrukare
 • stöd till unga jordbrukare

Du kan få stöd om du är 18–40 år 31.12.2024.

Om den sökande är en sammanslutning, se punkten  Ålder då den sökande är ett samfund.

Sökande under 18 år

Du kan ansöka om grundläggande inkomststöd, stöd för miljösystem, omfördelningsinkomststöd, bidrag för specialväxter samt bidrag för stärkelsepotatis även om du är under 18 år.

Dessutom kan du ansöka om kompensationsersättning, miljöförbindelse, ersättning för ekologisk produktion, miljöavtal, allmänt hektarstöd, nordligt hektarstöd och nationellt stöd för sockerbeta, om

 • din make/maka är över 18 år
 • du bedriver jordbruk tillsammans med dina föräldrar
 • det finns andra särskilda skäl att avvika från ålderskravet.

Med makar avses personer som har ingått äktenskap med varandra och personer som under skatteåret fortgående har levat under äktenskapsliknande förhållanden i gemensamt hushåll utan att ingå äktenskap med varandra och som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft ett gemensamt barn.

Ålder för den sökande för ett samfund

Samfundssökandes ålder påverkar inte beviljandet av stöd om grundläggande inkomststöd, stöd för miljösystem, omfördelningsinkomststöd, bidrag för specialväxter eller bidrag för stärkelsepotatis.

Samfundssökande kan ansöka om ersättning för ekologisk produktion och miljöavtal, om minst en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare har varit minst 18 år 31.12.2023.

Samfundssökande kan ansöka om allmänt hektarstöd, nordligt hektarstöd och nationellt stöd för sockerbeta, om minst en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare har varit minst 18 år 31.12.2023. Ålderskravet gäller inte offentligrättsliga samfund, utbildningslägenheter eller fängelselägenheter.

Sökandens gårdsbruksenhet

Med gårdsbruksenhet avses alla enheter som leds av dig och som är belägna inom samma medlemsstats territorium och som används för jordbruksverksamhet. Detta innebär att de produktionsenheter (gårdar) som samma sökande (en eller flera) odlar i Finland betraktas som en enda gårdsbruksenhet.

Om du odlar flera enheter som används för jordbruksverksamhet i olika delar av Finland och dessa tillsammans bildar en administrativ helhet, dvs. de fungerar under jordbrukarens ledning, ska uppgifterna om dessa enheter lämnas in i endast en ansökan. Denna ansökan omfattar alla enheter i fråga.

När det gäller nationella stöd avses med en gårdsbruksenhet en funktionellt och ekonomiskt självständig produktionsenhet som utgörs av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller produktionsbyggnader med markgrund, som leds av dig och används för att bedriva jordbruk och som du besitter som en enda helhet på basis av ägande eller arrendering.

Basskiftets eller jordbruksskiftets placering avgör stödnivån för de nationella arealbaserade stöden.

Den sökande ska vara aktiv jordbrukare

Du kan få åkerstöd endast om du uppfyller villkoret för aktiv jordbrukare. Att villkoret uppfylls kontrolleras på basis av de uppgifter som du uppgett i ansökan om åkerstöd. Villkoret för aktiv jordbrukare ska uppfyllas senast 18.6.2024. Villkoret för aktiv jordbrukare gäller alla andra åkerstöd förutom miljöavtal och nationella åkerstöd.

Läs mer om villkoret för aktiv jordbrukare på adressen livsmedelsverket.fi/aktiv-jordbrukare.

Sökandens företagsform

Separat administrerade gårdsbruksföretag samt gemensamma företag och samarbete

Ett gårdsbruksföretag kan lämna bara en enda ansökan om stöd och förbindelse.

Du kan lämna in separata ansökningar enbart om gårdsbruksföretag med separat företagsverksamhet. Då de separata gårdsbruksföretagens ställning definieras måste man eventuellt be dig om tilläggsutredning. Härvid beaktas om den gårdsbruksenhet som du leder är funktionellt och ekonomiskt självständig som produktionsenhet. Omständigheter som beaktas är bl.a. företagets skattebehandling, jordbrukarens ställning på gårdsbruksenheten och frågor som hänför sig till de tillstånd som företagets produktion förutsätter och till organiserandet av produktionsverksamheten. Ingen av dessa faktorer är dock ensam avgörande.

Betydelsen av ändrad företagsform

Med ändrad företagsform avses t.ex. en situation där fysiska personer, dvs. jordbrukare, inleder samarbete med användning av sina produktionsinsatser och bildar en lantbrukssammanslutning, ett aktiebolag, öppet bolag eller kommanditbolag eller där företagsformen för ett befintligt företag ändras. Myndigheterna ska undersöka bildandet av nya producenter som utgör sökande för att försäkra sig om att inte nya sökande bildas i syfte att kringgå stödvillkor. 

Delgivningsskyldighet

Den primära jordbrukaren ska underrätta de övriga delägarna av gården om delgivningar som kommit från myndigheterna.

Följderna av att kringgå villkoren för stöd

Stöden kan sänkas eller lämnas obetalade om någon omständighet eller någon åtgärd i syfte att erhålla stöd har givits en sådan form som inte motsvarar dess ursprungliga natur eller ändamål. En sådan åtgärd kan till exempel vara att produktionen på artificiell väg har delats upp på flera sökande i uppenbar avsikt att kringgå stödvillkoren.

Läs även avsnittet Att ingripa i missbruk.