Odling av stödberättigande hampa 2024

Publiceringsdatum: 5. april 2024

Ansökningsguide om åkerstöd 

Stöd kan betalas för odling av olje- och fiberhampa om

1. sorten av hampa du odlar berättigar till stöd.

  • Stödberättigande sorter av hampa fastställs årligen inom EU. De sorter som berättigar till stöd listas i den allmänna sortförteckningen för odlingsväxter och dess kompletteringsdelar, som publiceras i EU:s officiella tidning. Sortförteckningen och dess kompletteringsdelar finns på adressen https://food.ec.europa.eu Plants → Plant reproductive material →Plant variety catalogues, databases & information systems.
  • Tetrahydrocannabinolhalten (THC-halten) i de hampsorter som berättigar till stöd är högst 0,3 procent.

2. du sår odlingsarealer för hampa med certifierat utsäde.

  • Enligt utsädeslagen (600/2019) avses med certifierat utsäde som kontrollerats av en myndighet och som uppfyller kvalitetskraven enligt nationell och Europeiska unionens lagstiftning om utsäde.
  • Inget stöd betalas för odlingsareal med hampa om du använder icke-certifierat utsäde eller gårdens eget utsäde.

3. du sår endast en stödberättigande sorten av hampa för jordbruksskiftet.

  • Ett växtbestånd som innehåller flera sorter av hampa eller ett blandat växtbestånd som innehåller hampa är inte berättigad till stöd.

4. du uppger mängden hamputsäde (kg/ha) och det planerade datumet för sådden vid ansökan om åkerstöd.

5. du lämnar in kopior av garantibevisen för alla hampfrösäckar som du använder för sådd som bilaga till din stödansökan i Viputjänsten eller lämnar in garantibevisen i original till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet 18.6.2024.

  • Med garantibevis avses en etikett som trycks eller fästs på förpackningen för certifierat utsäde och som innehåller de viktigaste uppgifterna om utsädet.
  • Inget stöd betalas för någon av de odlingsarealer för hampa som du angett, om du inte returnerar några garantibevis alls, returnerar endast en del av garantibevisen (om det finns flera utsädessäckar) eller returnerar dem för sent.
  • Förvara de ursprungliga garantibevisen för certifierat hampfrö för eventuell tillsyn, om du inte har lämnat in säkerhetsintygen i original till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Garantibevisen ska förvaras under ansökningsåret och de följande fyra åren.

Du kan kontrollera stödberättigandet för hampa i olika stöd och stödnivåer i kapitel Anmälan om växter och stödnivåerna i Ansökningsguide om åkerstöd. Du kan läsa om kraven på stödberättigande jordbruksmark i kapitel Jordbruksmark, bas- och jordbruksskiften i Ansökningsguide om åkerstöd.

Du kan skörda hampa tidigast 10 dagar efter att blomningen har upphört.

Om du odlar hampa som mellangröda eller fånggröda ska du ange detta i jordbruksskiftesuppgifterna. Lämna också in garantibevisen för hampa som du odlat som mellan- eller fånggröda elektroniskt i Viputjänsten eller till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 18.6.2024. Hampa som odlats som fånggröda duger inte för miljöersättningsåtgärden för fånggrödor. Förvara växtligheten av hampa som odlats som mellan- eller fånggröda åtminstone till utgången av växtperioden, så att THC-prover vid behov kan tas av växtligheten.

Anmälan av hampa under ändringstiden

Du kan läsa mer om ändringen av ansökan i ansökningsguide om åkerstöd. Under ändringstiden kan du byta odlingsareal för hampa på samma sätt som för andra växter. Du kan få stöd för den stödberättigande hampa du uppgett under ändringstiden om du har returnerat garantibevisen för alla säckar med hampfrön som du använt för sådd under tiden för ansökan om åkerstöd senast 18.6.2024.

Du kan inte få några stöd alls för odlingsarealen för hampa om du byter växten på jordbruksskiftet till hampa och du inte har returnerat garantibevisen inom utsatt tid.

THC-prover

NTM-centralen samlar in prover från hampodlingarna i juli-september före skörden för att fastställa THC-halten, dvs. tetrahydrocannabinolhalten. Proverna analyseras i Livsmedelsverkets laboratorium. De skiften från vilka proverna samlas in väljs slumpmässigt och utifrån en riskanalys. NTM-centralen samlar in proverna under en tidsperiod som börjar 20 dagar efter att blomningen har börjat och slutar 10 dagar efter att blomningen har avslutats. Prov av sorten Finola tas inom 55–75 dygn från sådden. Förvara hampans växtlighet tills proverna kan tas. Därför kan du skörda hampa tidigast 10 dagar efter att hampblomningen har upphört.

Den tillåtna THC-halten är högst 0,30 procent. Om medelvärdet av THC-koncentrationerna i alla prover av en viss sort överstiger 0,30 procent under två på varandra följande år, är sorten i fråga inte stödberättigande från och med följande år.