Jordbruksverksamhet 2024

Publiceringsdatum: 5. april 2024

Ansökningsguide om åkerstöd

23.5.2024

 • Specificerad i tabell 1: Om du inte skördar grödan under den följande växtsäsongen efter såningsåret ska den slås.
  → Slåtter eller skörd av rörflen är inte obligatoriskt under följande växtperiod efter såningsåret om du skördar följande vår. Om du får en begäran om utredning svara på den med att ta en bild av växtligheten och berätta i punkten Tilläggsuppgifter om du tänker skörda följande vår.
 • Korrigerad i texten: Öppen träda → Svartträda + Samt andra översättningsfel

Detta kapitel berättar om jordbruksverksamhet. I kapitlet Jordbruksmark, bas- och jordbruksskiften redogörs för jordbruksmarken och hur den anmäls.

1. På jordbruksmark ska det bedrivas jordbruksverksamhet

På jordbruksmark ska det bedrivas jordbruksverksamhet. Kravet på jordbruksverksamhet gäller alla åkerstöd och om skiftet inte har jordbruksverksamhet betalas inga stöd. Enbart anmälan av ett skifte med stödansökan innebär inte att kravet uppfylls.

I tabellen nedan beskrivs i korthet vilka åtgärder som uppfyller kravet på jordbruksverksamhet. Kraven beror på den växt och åtgärd som anmälts för skiftet. Observera att det i enskilda stödformer till exempel kan finnas strängare krav på tidpunkten för slåttern eller att växtbeståndet skördas.

Nedan ges närmare information om kraven.

Ange inte en areal som du inte längre använder för jordbruksverksamhet i stödansökan.

Tabell 1. Jordbruksverksamhetens krav enligt skiftets användningssätt.

Växt eller användningssätt

Anläggning av växtlighet

Övriga åtgärder som krävs

Odling av åker- eller trädgårdsväxter

Senast den 30.6.

Produktion av marknadsduglig skörd

Fodervall

Senast den 30.6.

Skörda, slå eller beta senast 15.9. (förutsätts inte för gräsmark som såtts på våren)

Skiftet ska ha ett marknadsdugligt vallbestånd, så förnya växtligheten vid behov.

Rörflen

Senast den 30.6.

Skörda, slå, eller beta senast 15.9. (förutsätts inte för rörflen som såtts på våren)

Slåtter eller skörd av rörflen är inte obligatoriskt under följande växtperiod efter såningsåret om du skördar följande vår. Om du får en begäran om utredning svara på den med att ta en bild av växtligheten och berätta i punkten Tilläggsuppgifter om du tänker skörda följande vår.*

Vårskörd godkänns som skörd. Ta en bild med Vipumobilen under vårens skörd. Du kan svara med en bild på den möjliga begäran om utredning som kan skickas på hösten.

Svartträda, stubb- eller grönträda

Så grönträda senast 30.6.

Slå eller ha bete på grönträda senast 15.9 (förutsätts inte för grönträda som såtts på våren)

Slå stubbträda och svartträda senast den 15.9, om det finns växtbestånd på skiftet.

Du kan också bearbeta den öppna trädan eller bespruta den med växtskyddsmedel om du bekämpar ogräs som är svåra att utrota.

Kravet på skötsel av trädor uppfylls också om arealen till exempel täckdikas.

Miljöförbindelsens och miljösystemstödets arealer:

 • Mångfaldsväxter (ekosystem)
 • Naturvårdsvall (ekosystem)
 • Gröngödslingsvall (ekosystem)
 • Skyddszon (miljöersättning)

Senast den 30.6.

Enligt villkoren för varje stöd

Arealerna ska hållas öppna, det vill säga det får inte växa överårig vedartad växtlighet där.

Observera dock att alla växter har strängare krav på åtgärden för miljösystemstöd eller miljöersättning

Miljöavtalsareal, permanent gräsmark

Skiftet ska ha vallväxtlighet

Enligt avtalsvillkoren.

Naturbeten och naturängar som inte omfattas av miljöavtalet.

Skiftet ska ha vallväxtlighet

Slå eller ha bete före 15.9.

Odlingstekniska vändtegar eller skötsel- och körgångar för trädgårdsväxter.

Arealen måste vara jordbruksmark.

Kravet på jordbruksverksamhet uppfylls när arealen används för sitt användningsändamål. Arealen ska hållas öppen och den får inte ha vedartad växtlighet som motsvarar mer än en årstillväxt.

2. Jordbruksverksamhet med växter som ger skörd

Anlägg växtlighet för åker- och trädgårdsväxter senast 30.6. För nedan listade trädgårdsväxter räcker det med att så förgröda inom utsatt tid.

Trädgårdsväxter inom ekologisk produktion är:

 • prydnadsväxter (inklusive ett- och fleråriga prydnadsväxter som odlas på friland för att användas som snittblommor eller eterneller)
 • frukt- och bärväxter (inklusive nötter)
 • grönsaker (inklusive dill, persilja, jordärtskocka, pepparrot, rabarber och sparris)
 • kryddörter och medicinalväxter (inklusive basilika, slåttergubbe, nattljus, isop, kamomill, backtimjan, ringblomma, gullgentiana, sommarkyndel, kattmynta, äkta malört, gullris, libbsticka, maralrot, stor rödmalva, dansk körvel, mejram, mynta, äkta johannesört, fyrkantig johannesört, kungsmynta, brunört, nässla (dock inte nässla som odlas för fiber), rudbeckia, gurkört, dragon, grobladsväxter, mattram, vallört, fingerborgsblomma, läkevänderot, kryddsalvia, spansk körvel, röllika, citronmeliss, kardborre, kryddtimjan, turkisk drakblomma, kungsljus, läkekungsljus, vallmo, oljevallmo, grekisk fingerborgsblomma, kvanne och anisört, dock inte frökryddor)

Om det emellertid sås eller planteras salladsväxter, kinakål, blomkål, broccoli, kålrabbi, rova, spenat eller dill på skiftet, behöver inte heller någon förgröda sås in före den utsatta dagen.

Om exceptionella väderförhållanden hindrar att växtbeståndet anläggs inom utsatt tid, anlägg växtligheten genast när förhållandena tillåter det. En situation där åkerns väta på grund av långvariga rikliga regn och liten avdunstning har förhindrat sådd betraktas som exceptionella väderförhållanden.

Vid odling av växter ska man sträva efter att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd. Använd alltså en lämplig växtart och sort samt en tillräcklig mängd frö eller plantor. Genomför odlingsåtgärder såsom gödsling och växtskydd så att de stöder produktionen av skörd. Förnya fleråriga bestånd vid behov.

Odlingsväxternas rötter ska ha kontakt med marken. Detta innebär att

 • Om du odlar en växt till exempel i en kruka eller i en plastsäck ska bottnen vara försedd med hål.
 • Om växterna är ovanpå underlaget ska underlaget släppa igenom vatten.
 • Genomsläppande underlag ska vara direkt på markytan, till exempel är krukor ovanpå lastpallar inte godtagbara.
 • Även vid krukodling ska underlaget vara en areal som kan godkännas som jordbruksmark och marken ska lämpa sig för odling av växter.

På arealer som används för produktion av energived ska det finnas ett omfattande och ändamålsenligt växtbestånd.

Vid användning av vide ska planteringsfrekvensen vara minst 6 000 växter per hektar och vid användning av andra växter minst 2 000 växter per hektar. Växtligheten ska korrigeras med minst 7 års mellanrum.

Trädgårdsväxternas växttäthet

Säkerställ att växttätheten på trädgårdsväxtarealerna uppfylls både på friland och till exempel vid säsongsodling.

Om planteringsfrekvensen för vedartade växter inte uppfylls och du inte gör någon kompletterande plantering kan du som växt välja Bevarande av jordbruksmark (permanenta grödor). Mellanrummen mellan plantorna ska hållas öppna.

Tabell 2. Växttäthet som krävs för trädgårdsväxter. Be vid behov kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om mer information.

Växt

Växt per hektar

Jordgubbar, åkerbär och allåkerbär*

15 000

Vinbär och krusbär

1 200

Hallon

2 800

Bärhäggmispel, aroniabär och havtorn

800

Buskblåbär

2 250

Fruktträd

400

* Om du odlar jordgubbar, åkerbär eller allåkerbär så att du inte använder plast som täckning för markytan och låter de revplantor som uppstår rota sig bredvid moderplantor, ska planttätheten under den första växtperioden vara minst 11 000 växter per hektar.

3. Jordbruksverksamhet med annat än skördeväxter – krav på
slåtter

Slå årligen gräs- och vallfoderväxtbestånd, grönträda, rörflen och arealer av naturbete eller naturäng senast 15.9, om de inte betas eller ska skördas. Slåtter, skörd eller omfattande bete måste vara gjort senast 15.9.

Om du har anlagt ett nytt växtbestånd på våren räcker det som jordbruksverksamhet och växtligheten behöver inte slås samma år. Inom områden som omfattas av ett miljöavtal räcker det att du vidtar de åtgärder som avtalsvillkoren kräver.

Avlägsna träd och buskar som växer i diken som hör till basskiftets areal senast när växtbeståndet är 1,5 meter högt. Vedartade växter som växer i en icke-odlad dikesren ska avlägsnas årligen. Enstaka träd och buskar är tillåtna.

Skyddsremsan eller mångfaldsremsan får inte ha vedartade växter. Slå eller förstör växtligheten vid behov.

Håll plant- och radmellanrummen öppna mellan växter och vedartade växter. Ta bort döda träd och buskar.

4. Användning av jordbruksmark för annat än jordbruksverksamhet

På jordbruksmark får du vidta åtgärder som förbättrar kulturtillståndet samt åtgärder som inte hänför sig till jordbruk. Tillåtna åtgärder som inte hänför sig till jordbruk är bland annat avlopps-, ellednings- och andra samhällstekniska arbeten, verksamhet i anslutning till turism och fritid samt verksamhet enligt allemansrätten. Kraven enligt villkorligheten ska dock iakttas och åtgärderna får inte äventyra jordbruksanvändningen av skiftet under följande vegetationsperiod.

Om du har anmält odlingsväxter på skiftet kan du vidta åtgärder som inte hänför sig till odlingen på skiftet före sådden, efter skörden och under vintersäsongen. På arealer med svartträda får man agera friare. Villkoren för de åtgärder som valts för vissa jordbruksstöd kan begränsa den övriga användningen av arealen.

Skiftet kan under vegetationsperioden före skörden ibland vara i annat bruk än jordbruk, om verksamheten inte skadar skörden och du iakttar de villkorliga kraven på användningen av den odlade åkern på skiftet. Till exempel är kortvarig tältning eller publikevenemang tillåtna.

Om du måste utföra restaureringsåtgärder under växtperioden ska du uppdatera uppgifterna i din stödansökan. Du kan till exempel ändra en växt som du har uppgett för jordbruksskiftet inom ändringstiden 19.6.-2.10.2024. Närmare information om ändring av ansökan under ändringstiden finns i kapitlet Ändring av ansökan i Ansökningsguiden för åkerstöd.

Användning av jordbruksmark i energiproduktionen

Areal för solpaneler eller andra solsamlare är inte jordbruksmark. Arealen mellan panelerna kan vara stödberättigad om arealen är jordbruksmark och den är tillräckligt bred så att de odlingsåtgärder som den odlade växten förutsätter kan vidtas. Även förutsättningarna för jordbruksverksamhet ska uppfyllas och skuggning får inte hindra produktionen av skörd. Det område som anges i stödansökan måste också vara i jordbrukarens besittning.

Motsvarande tillämpas också på områden för vindkraftsproduktion på jordbruksmark.

5. Vad ska jag göra om beståndet har förstörts?

Om regn, torka eller någon annan motsvarande orsak har förstört växtligheten behöver du inte så skiftet på nytt om sådden har gjorts på behörigt sätt. Om du vill kan du dock anlägga växtligheten på nytt.

Ta en bild av det förstörda beståndet med Vipumobil och dokumentera de händelser som lett till att beståndet förstörts. Även om växtligheten har förstörts ska du beakta växtskyddet på arealen och förhindra att ogräs sprider sig. Kommunen behöver inte underrättas om att växtbeståndet förstörts.

Höstväxtens arealer med vinterskador kan godkännas enligt den sådda växten. Förhindra tillväxt av ogräs till vinterskadearealen genom mekanisk slåtter, bearbetning eller kemisk bekämpning. Om du anlägger växtligheten på nytt ska du anmäla arealen enligt den nya sådda växten. Om arealen kompletteras med en sort som sås på våren, uppge den växt som det finns mer av i växtbeståndet.

6. Samhällstekniska arbeten på åker

Beakta jordbrukarstöden i samhällstekniska arbeten på åkern, till exempel grävarbeten för avlopp eller elkablar.

Tips för förhandlingar med elbolaget eller annan motsvarande part:

 1. Förhandla om tidpunkten för grävningen så att den medför så lite olägenheter som möjligt för odlingen. Den bästa tidpunkten är i allmänhet före sådden eller efter skörden på hösten, då sådden kan genomföras som planerat. Och kravet på jordbruksverksamhet uppfylls.
 2. Om detta inte lyckas, förhandla om ersättning för skörde- och stödförluster på grund av jordarbetet.
 3. Om grävarbetet trots dina önskemål ska genomföras under växtperioden efter sådden, gäller följande enkla regler vid beaktandet av jordbrukarstöden:
  • Om grävning sker före 30.6, ska du antingen så området på nytt eller anmäla den som svarträda om markytan förblir bar.
   • Om du sår en annan växt än den du anmält på stödansökan, ska du meddela den nya växten i ändringsansökan.
  • Om utgrävningen sker efter 30.6 och du redan har etablerat grödor på området som du anmält i din ansökan, behöver du inte ändra din anmälan.
  • Om areal omfattas av kravet att bevara flerårig gröda (t.ex. skyddszon eller villkorlighetens krav på vallväxtlighet), ska grödan sås om så snart som möjligt när förhållandena tillåter det