Registeruppgifternas offentlighet och utlämnande av dem 2024

Publiceringsdatum: 20. december 2023

↵ Guide om djurstöd 2024
↵ Ansökningsguide om åkerstöd 2024

Merparten av de uppgifter som finns lagrade i livsmedelsförvaltningens informationssystem är offentliga.  Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, offentlighetslagen) och *lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (560/2021) tillämpas på uppgifters och handlingars offentlighet, på utlämnande av uppgifter och handlingar och på avgifter som eventuellt tas ut för utlämnandet av dem.

Livsmedelsverket offentliggör stöden som betalats ur Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i webbtjänsten för uppgifter om EU-stöd. Uppgifterna kan granskas i webbtjänsten antingen kalender- eller räkenskapsårsvis. EU:s räkenskapsår är en period på ett år (16.10–15.10).

Mottagarens namn kommer inte att offentliggöras om han eller hon har fått stöd genom alla ovan nämnda fonder på högst 1250 euro. Stöd som i sin helhet finansieras nationellt offentliggörs inte, eftersom EU:s rättsakter som handlar om offentliggörandet av stöd bara gäller stöd från EU-fonder. Kommissionens mål är att öka transparensen för användningen av landsbygdsfonderna, och därför förutsätter kommissionen att också uppgifterna om stöd till privatpersoner offentliggörs.

*Informationen presenteras varje budgetår och du kan granska den i webbtjänsten i två år. Du kan också ladda ner uppgifter om stöd som betalats ut från och med budgetåret 2023 elektroniskt.

Uppgifter som offentliggörs:

  • stödmottagarens namn
  • beskattningskommun
  • FO-nummer*
  • stöd som betalats ur garantifonden för jordbruket och landsbygdsfonden.

*Tillägt 5.4.2024

Utlämnande av uppgifter

Beslut om utlämnandet av registeruppgifter och/eller dokument i livsmedelsförvaltningens informationssystem fattas av den berörda myndigheten (Livsmedelsverket, NTM-centralen och kommunens landsbygdsnäringsmyndighet) i fråga om sin egen myndighetsuppgift.

Härmed överlämnas person- och stöduppgifter till Europeiska unionens revisions- och utredningsorgan. Du kan läsa mer om revisionsorganen på Europeiska revisionsrättens webbplats eca.europa.eu/sv → Vårt arbete → Offentlig revision i Europeiska unionen.

Dessutom kan personuppgifter överlämnas för vetenskaplig forskning, statistiska ändamål och myndighetsanvändning. För dessa ändamål överlämnas uppgifter vanligtvis som massmaterial från Livsmedelsverket. Personuppgifter överlämnas inte för direktmarknadsföring eller för åsikts- och marknadsundersökningar.

Spärrmarkering

Livsmedelsverket får till sitt kundinformationssystem information om spärrmarkering som du meddelat till befolkningsdataregistret. Uppgifter under spärrmarkering överförs inte till Livsmedelsverket. Mer info om spärrmarkering och ansökan om den får du hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Registrerades (sökandes) rättigheter

Personuppgifter samlas in till livsmedelsförvaltningens informationssystem för skötseln av myndighetsuppgifter. Du har rätt att ta del av uppgifterna till exempel om den personuppgiftsansvarige, syftet med behandlingen av personuppgifterna samt regelbundna överlämningar av uppgifter. Behöriga myndigheter publicerar på sina webbplatser dataskyddsmeddelanden för systemen där uppgifter om behandlingen av personuppgifter och registrerades rättigheter beskrivs. Dataskyddsmeddelanden kan läsas på Livsmedelsverkets webbplats under Dataskydd → Livsmedelsverkets register.

Du har rätt att kontrollera dina egna uppgifter som är lagrade i informationssystemen. Du kan själv korrigera dina felaktiga uppgifter i e-tjänsten eller be att myndigheten korrigerar dem. Begäran om kontroll kan inte framföras per telefon.

Du kan använda din rätt att kontrollera dina egna uppgifter genom att fylla i blankett Kontroll av egna uppgifter (livsmedelsverket.fi/dataskydd) och returnera den till Livsmedelsverkets registratorskontor antingen per post till Livsmedelsverket, PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET eller per e-post till adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi.