Plastguiden för jordbruk och trädgårdar

Välkommen att läsa plastguiden för jordbruk och trädgårdar!

Banner med texten: Plastguiden för jordbrukar och trädgårdar

I denna webbguide ges tydliga instruktioner om hur plastavfall som uppkommer på gårdar, i trädgårdar och i växthus kan återvinnas. Guiden är avsedd för yrkesmässig verksamhet.

Inom jordbruket och i trädgårdar används mycket plast, bland annat för marktäckning och foderhantering. Vid användning av gödselmedel och växtskyddsmedel i sin tur uppkommer avfall i form av till exempel plastsäckar och plastdunkar. En stor del av den plast som används i produktion tas inte till vara, eftersom återvinningen av jordbruksplast inte ännu fungerar effektivt i hela landet. Smutsig plast och skillnader i materialkvalitet gör återvinningen svår.

Jordbruks- och trädgårdsplast sorteras, samlas in och återvinns. Återvinningskapaciteten är dock inte ännu tillräcklig, så en del av plasten måste än så länge användas som energi. Det är dock viktigt att samla in gårdarnas plastavfall så att det inte hamnar i miljön.

I den här guiden ger vi information om vilka produkter och plasttyper som är lämpliga för återvinning och vilka som i sin tur klassificeras som energiavfall. Om det i din produktion uppkommer avfall som består av biologiskt nedbrytbar plast ska detta komposteras industriellt.

Så här använder du guiden

Plastguiden för jordbruk och trädgårdar har tagits fram för att det ska bli ännu enklare att återvinna plastavfall som uppkommer i produktion. På denna webbplats behandlas de vanligaste plastprodukterna i jordbruk och trädgårdar, och på sidorna finns länkar till produkternas egna undersidor. Varje sida innehåller produktspecifika instruktioner om rengöring, sortering, lagring, insamling och återvinning av plast samt en lista över plastkvaliteter. Det är lätt att läsa guiden på en smarttelefon, till exempel när du befinner dig vid en åkerkant.

Tack för att du sorterar och återvinner plastavfall som uppkommer i produktionen!

Producentansvar – vem ansvarar för att använd förpackningsplast återvinns?

Insamlingen och återvinningen av förpackningsplast är i hög grad relaterad till frågan om producentansvar, det vill säga till frågan om vem som i slutändan ansvarar för att plast som använts i jordbruk och trädgårdar återvinns. På denna sida ger vi information om när det är den som producerar produkterna som har ansvaret och när det är jordbrukaren eller trädgårdsföretagaren som har ansvaret.

Om du köper en färdigt förpackad produkt, är det den som förpackat eller importerat den som ansvarar för återvinningen av förpackningsavfallet. Då kan du lämna plastförpackningen till mottagningspunkter som drivs av producentsammanslutningarna för förpackningar.

Företagens skyldigheter att sortera avfall ändrades i juli 2022. Om du producerar mer än 5 kg plastförpackningsavfall per vecka, ska avfallet sorteras själv. 20 liter osorterat plastavfall kan levereras på en gång från små och medelstora företag. PVC-plast kan också återanvändas i dag.

När det gäller alla andra än de ovan nämnda avfallen, som omfattas av producentansvaret, ska du själv ordna insamlingen och avfallshanteringen, om avfallet uppkommit i näringsverksamhet. Som exempel på sådana avfall som uppkommit i näringsverksamhet kan nämnas kasserade förpackningar i vilka du själv förpackat produkter, balsträck- eller silofilmer, fiberdukar och plastdukar samt rör och slangar. Möjligheterna att återvinna annan plast inom jordbruket än förpackningsplast är i huvudsak mer regionala (se t.ex. maatalousmuovijate.fi (på finska)). MTK har ordnat avgiftsbelagd insamling av lantbruksplast tillsammans med Itä-Suomen Murskauskeskus. I Finland har det också grundats en återvinningssammanslutning, Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy, vars verksamhet ska inledas stegvis 2024.

Avfall som uppkommer i näringsverksamhet hör i allmänhet inte till kommunens avfallshanteringsansvar. När det är fråga om en produkt som förpackats för eget bruk ska du i första hand kontakta det företag som tillhandahåller avfallshanteringstjänster för att återvinna förpackningsavfallet (bl.a. regionala återvinningsmöjligheter). Om inget företag tillhandahåller tjänsten kan du be kommunens avfallsanläggning tar hand om avfallet.

Om du behöver en avfallshanteringstjänst vars värde är minst 2 000 euro per år och det inte finns någon oförutsedd brådska att få tjänsten, ska du först publicera en anbudsförfrågan på Motivas materialtorg. Gör också upp ett skriftligt avtal med kommunens avfallsanläggning om tjänsten, som kallas avfallshanteringstjänst som tillhandahålls i andra hand. Läs mer om Motivas materialtorg här.

Producentansvarig är den som tillverkar eller importerar så kallade jordbrukarförpackningar, dvs. förpackningar som används för förpackning av obearbetade jordbruks- och trädgårdsprodukter och som säljs direkt från gårdsbruksenheten till konsumenterna. Om du själv förpackar produkter för försäljning på annat sätt än direkt till konsumenter eller importerar jordbrukarförpackningar, kan du vara producentansvarig för dessa förpackningar och ansluta dig till en sammanslutning som producerar förpackningar. Fråga mer om  Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab.

Mikroplast och biobaserad samt biologiskt nedbrytbar plast

Trots framsteg finns det fortfarande mycket kvar att göra när det gäller återvinning av jordbruks- och trädgårdsplast. Det finns än så länge knappt med forskningsbaserad kunskap om miljökonsekvenserna av de biologiskt nedbrytbara material som ersätter mikroplasterna och traditionell plast.

Bland annat inom jordbruket finns det många plastprodukter som underlättar odlingen och ökar avkastningen. De kan emellertid ge upphov till mikroplaster, det vill säga de bryts ned till små plastpartiklar som är skadliga både för jorden och dess organismer. Till exempel växtskyddsmedel, täckmaterial, ensilagebalar, bevattningssystem, gödslingsmedel och insektsnät kan utgöra källor till mikroplaster.

Det pågår en ständig sökning efter alternativ till traditionell plast. Till exempel i odling används en aning biologiskt nedbrytbara täckmaterial och nya lösningar utvecklas. Men när det gäller biologiskt nedbrytbara plaster finns det skäl att vara noggrann: många material som kallas biologiskt nedbrytbara är inte helt nedbrytbara, så dessa bör inte lämnas i miljön utan transporteras till en anläggning för destruktion.

Det finns än så länge mycket lite forskningsbaserad kunskap om de biologiskt nedbrytbara material som ersätter mikroplasterna och traditionell plast. Därför undersöker till exempel Finlands miljöcentral SYKE mikroplaster i jordbruksmark samt deras källor och eventuella risker. Läs mer i rapporten från  SYKE:s forskning om mikroplaster i jordbruksmark (2023) (på finska).

Inom Finlands färdplan för plast i sin tur arbetar man för att få fram helt biologiskt nedbrytbara täckmaterial och för att de biologiskt nedbrytbara materialen verkligen ska vara helt nedbrytbara. Bekanta dig med åtgärden i färdplanen för plast här (på finska) .


Guiden har tagits fram av miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. Den är en del av Finlands färdplan för plast.

Sidan har senast uppdaterats 26.4.2024