Vipuanvisning: Ansökan om EU:s djurbidrag 2023

Publiceringsdatum: 4. januari 2023

Inloggning och användarrättigheter

Du kan logga in i Viputjänsten med bläddringsrättigheter, men för att uträtta ärenden elektroniskt behöver du åtkomsträttigheter till e-tjänster. 

Logga in i Viputjänsten på adressen: https://vipu.ruokavirasto.fi. Identifiera dig till tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt personkort.

 • Om du identifierar dig med nätbankkoder, styrs du av systemet till bankens inloggningsfönster. Mer info om identifiering med bankkoder får du på bankens webbplats. Dina nätbankkoder används enbart för identifieringen, bankuppgifterna förmedlas inte till Viputjänsten.
 • Anvisningar om hur du använder mobilcertifikat får du på din egen mobiloperatörs webbplats eller på adressen mo­bii­li­var­men­ne.fi.
 • Om du loggar in med HST-kort ska du välja Identifieringskort och använda identifieringskortet och kortläsaren för att identifiera dig.

Ansökan om åtkomsträttigheter

Du kan söka och annullera åtkomsträttigheter med blankett 457. För en helt ny gård kan du ansöka om åtkomsträttigheter till e-tjänster med blankett 456.

Som primär odlare kan du också själv bemyndiga andra användare och återta behörigheter i avsnittet Åtkomsträttigheter i Vipus meny Gård.

Bemyndiga en annan person

Elektronisk ärendehantering förutsätter att en person bemyndigas att underteckna den elektroniska stödansökan för de andras räkning.  Vanligen är det den primära odlaren som har åtkomsträttigheterna till e-tjänster. I den elektroniska ärendehanteringen kan du bemyndiga till exempel en rådgivare att uträtta ärenden för din räkning. Mer information om att elektroniskt bemyndiga en rådgivare ingår i kapitel Ansökan om stöd i Ansökningsguide om åkerstöd.

Öppna filen i PDF-läsprogrammet. Det vanligaste programmet som används är Adobe Acrobat Reader. Vid behov kommer du åt att ladda läsprogrammet via https://www.adobe.com/fi/acrobat/pdf-reader.html. Välj Fil → skriv ut → som printer väljer du Microsoft Print to PDF → skriv ut. Efter detta kommer du åt att skapa filen som en helt ny PDF-filversion. Till sist frågar programmet om du vill spara utskriften dvs filen. Spara filen på din egna dator eller på datorns skrivbord.Bifoga sedan som vanligt i Viputjänsten.

Ifall PDF-läsprogrammet är något annat än Acrobat Reader så använd det programmets skapandefunktion för en ny filversion. Det går också att skapa en fil exempelvis med hjälp av textbehandlingsprogrammet Word.

Öppna filen i PDF-läsprogrammet. Vanligaste programmet som används är Adobe Acrobat Reader. Vid behov kan du ladda Adobe Acrobat Reader-programmet från Adobes webbsidor. Skriv ut filen genom att välja som printer Microsoft Print to PDF. Spara filen på din maskin. Efter detta kan du bifoga filen som normalt i Viputjänsten.

1. EU:s djurbidrag 2023

Djurbidrag kan sökas av nöt-, får och getgårdar.

Djurbidrag är

Bidrag för nötkreatur

 • Bidrag för dikor och mjölkkor (stödområde AB på finländska fastlandet och Fasta Åland)
 • Bidrag för tjurar (stödområde AB på finländska fastlandet och stödområde C samt Fasta Åland)
 • Bidrag för nötkreatur i yttre skärgården (stödområde AB)
 • Bidrag för slaktkvigor (stödområde AB)

Får- och getbidrag

 • Bidrag för tackor (stödområde AB på finländska fastlandet)
 • Bidrag för tackor (yttre skärgården inom AB och Fasta Åland)
 • bidrag för hongetter (AB)
 • Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

Ansök om EU:s djurbidrag senast 24.1.2023 kl. 23.59.

2. Ansökan om EU:s djurbidrag i Viputjänsten

2.1. Ansök om stöd och lämna in anmälningar

Djurbidragen söks i Viputjänsten via knappen Ansök om stöd och lämna in anmälningar.

Skärmdump av Vipu i punkten Ansökningar och anmälningar

Bild 1a. Knappen Ansök om stöd och lämna in anmälningar

Via den övre balken på Viputjänstens framsidan öppnas via punkten Ansök/Anmäl de stödansökningar och anmälningar som är med i den elektroniska tjänsten. Du kommer även till de elektroniska tjänsterna via  framsidans knapp Ansök om stöd och lämna in anmälningar. Under rubriken Ansökningstid ser du öppettiden för varje funktion. Du kan begränsa funktionerna som syns i rutan genom att välja Visa alla eller Endast de ansökningar/anmälningar med pågående ansökningstid. Välj Ansökan om EU:s djurbidrag.

Skärmdump av Vipu i punkten Elektroniska tjänsterBild 1b. Framsidan för Elektroniska tjänster. Välj Ansökan om EU:s djurbidrag 

2.2. Ifyllande av uppgifter

Välj först stödsökande. Det gör du i rullgardinsmenyn där gårdens alla delaktiga finns uppräknade.

Fyll därefter i gårdens FO-nummer. Om en fysisk person väljs som stödsökande och det uppgivna FO-numret är en enskild näringsidkares, visar Vipu en anmärkning om att företagsformen är felaktig. I programmet uppmanas du antingen att byta stödsökanden eller att korrigera FO-numret. Om som stödsökande väljs ett offentligrättsligt samfund (ex. skolgård eller fängelse) visas i punkten för FO-nummer samfundets FO-nummer och det går inte att redigera.

Om som stödsökande väljs övrigt samfund (ex. aktiebolag, dödsbo eller jordbrukssammanslutning) bör du uppge ansvarsperson. Uppge den person som är beslutförd och/eller bär det ekonomiska ansvaret i frågor gällande gården. Uppgift rörande ansvarsperson behövs för statistiska ändamål (EU) 2021/2290.

Om du inte har ett FO-nummer kryssa för punkten inget FO-nummer och förse kommunens landsbygdsmyndighet med bevis på att jordbruksverksamhet bedrivas för granskning av villkoret för aktiv jordbrukare. Lämna in beviset senast då ansökan om jordbruksstöd löper ut. Om du har fått högst 5 000 euro i EU:s direktstöd under det föregående stödåret räknas du som en aktiv jordbrukare.

Om stödsökande är en del av koncernen ska detta anmälas i samband med ansökan. Kryssa i så fall för rutan ”Stödsökand är en del av koncernen” och ange koncernens moder- och/eller dotterbolag. Frågan visas enbart om den sökande är ett samfund.

Efter anmälan om FO-nummer gå igenom kontrollen för aktiv odlare. Stödsökandens huvudsakliga bransch väljs från listan i rullgardinsmenyn. Om din bransch inte är någon av de listade välj Annan bransch. Ange därefter om sökanden är en primärproducent som är skyldig att betala mervärdesskatt. Du kan kontrollera huvudnäringsgrenen för ditt FO-nummer och skyldigheten till att betala mervärdesskatt genom företagssökning i Företags- och organisationsdatasystemet www.ytj.fi.

Om din huvudsakliga verksamhet inte är relaterad till jordbruk eller om du inte är momspliktig som primärprducent måste du bevisa att du uppfyller villkoret för aktiv jordbrukare med andra bevis. Leverera dokumenten för granskning av villkoret för aktiv jordbrukare senast före utgången av stödets ansökningstid. Läs mera om Aktiv jordbrukare på Livsmedelsverkets webbsidor.

Skärmdump av Vipu i punkten Sökandens uppgifter.

Bild 2. Fliken Sökandens uppgifter, val av stödsökande och ifyllande av FO-nummer.

Uppgifterna på mellanbladet sparas automatiskt då du går över till följande flik.

Gå härnäst över till fliken Ansökningsuppgifter.

2.3. Ansökningsuppgifter

I Vipu visas enbart de djurbidrag som går att ansöka om i enlighet med gårdens stödregion.

Välj alla de djurbidrag som du vill ansöka om för under stödåret.

Skärmdump av Vipu i punkten Ansökan om EU:s djurbidrag

Bild 3. Vipu berättar i vilken stödregion din gård är belägen

Gård som påbörjar hållande av får
För en gård som påbörjar hållande av får begränsas inte maximiantalet tackor som berättigar tackbidraget av antalet lamm.

Om du har börjat eller kommer att börja hållande av får år 2023 och ansöker om Bidrag för tackor (stödområde AB på finska fastlandet) eller Bidrag för tackor (Ab yttre skärgården och Fasta Åland) i Bidraget för får och getter kryssa då för alternativet ”Det här ansökningsåret är första året då jag börjar hålla får”. Hållning av får anses ha påbörjats när du för första gången är skyldig att lämna in anmälningar till får- och getregistret.

Skärmdump av Vipu i punkten Bidrag för får och getter.Bild 4. Anmäl om påbörjad hållning av får under stödåret genom att kryssa för punkten ”Det här ansökningsåret är första året då jag börjar hålla får”

Om du ansöker om Bidrag för hongetter (AB) i Bidraget för får och getter ska gården ha ett avtal med en anläggning som förädlar getmjölk eller alternativt ha en godkänd livsmedelslokal senast vid utgången av stödets ansökningstid. Bifoga avtalet om produktion för getmjölk till ansökan eller uppge godkänd livsmedelslokal. Det går inte att uppge båda alternativen vid ansökan om Djurbidrag. Det räcker med att något av villkoren uppfylls.

Bifoga produktionsavtalet för getmjölk till ansökan eller uppge godkännandenummer för livsmedelslokal.

Skärmdump av Vipu i punkten hongetternas mjölkproduktion.Bild 5. Om du ansöker om Bidrag för hongetter (AB) i Bidraget för får och getter ska gården ha ett avtal med anläggning som förädlar getmjölk eller anmäl godkännandenummer för livsmedelslokal.

När du har kryssat för alla djurbidrag för vilka du vill ansöka om bidrag för stödåret, flyttar du över till fliken Sammandrag och skickande.

2.4. Sammandrag och skickande av uppgifter

Uppge den e-postadress dit bekräftelsemeddelandet ska skickas. När detta är gjort det aktiveras knappen Skicka till handläggning. Kontrollera de uppgifter som sparats på ansökan och skicka ansökan till handläggning.

I sammandraget nedan eller ur utskriften av sammandraget kan du ännu kontrollera innehållet i ansökan innan du skickar den. Du kan anteckna eventuella tilläggsuppgifter till ansökan i punkten för Tilläggsuppgifter.

Skärmdump av Vipu i punkten Sammandrag 0ch skicka.

Bild 6. Avsnittet Sammandrag och skickande.

2.5. Efter insändandet

Efter insändandet ska du via knappen Skriv ut sammandrag kontrollera i utskriften att det uppe till höger på sidan finns ett meddelande som anger tidpunkten då anmälan skickades in. Det är skäl att spara sammandraget på datorn eller skriva ut det. Säkerställ också att ett bekräftelsemeddelande har kommit till den e-post du uppgivit. Även e-postmeddelandet kan vara bra att spara. 

Kuva7.jpgBild 7. Knappen Skriv ut sammandrag.

Skärmdump av Vipu i punkten Skriv ut sammandrag av ansökan.Bild 8. Utskrift av sammandraget av ansökan om EU:s djurbidrag.

Du kan nu återgå till framsidan för Elektroniska tjänster eller stänga sidan.

2.6. Att göra ändringar i inskickade uppgifter

Om du efter inlämnandet av ansökan behöver göra ändringar i de inskickade uppgifterna lyckas det genom att du på nytt går tillbaka till ansökan om EU:s djurbidrag via Elektroniska tjänster. Här kan du på fliken Sammandrag och skickande välja funktionen Återta returnerad ansökan. Du kan göra ändringar i ansökan fram till 24.1.2023. Kom ihåg att skicka in ansökan till handläggning igen efter ett eventuellt återtagande!

Skärmdump av ansökan om EU:s djurbidrag, Återta returnerad ansökan.Bild 8: Återtagande av ansökan.