Vipuanvisning: Uppfödning av lantraser 2024

Publiceringsdatum: 19. februari 2024

Inloggning och användarrättigheter

Du kan logga in i Viputjänsten med bläddringsrättigheter, men för att uträtta ärenden elektroniskt behöver du åtkomsträttigheter till e-tjänster. 

Logga in i Viputjänsten på adressen: https://vipu.ruokavirasto.fi. Identifiera dig till tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt personkort.

 • Om du identifierar dig med nätbankkoder, styrs du av systemet till bankens inloggningsfönster. Mer info om identifiering med bankkoder får du på bankens webbplats. Dina nätbankkoder används enbart för identifieringen, bankuppgifterna förmedlas inte till Viputjänsten.
 • Anvisningar om hur du använder mobilcertifikat får du på din egen mobiloperatörs webbplats eller på adressen mo­bii­li­var­men­ne.fi.
 • Om du loggar in med HST-kort ska du välja Identifieringskort och använda identifieringskortet och kortläsaren för att identifiera dig.

Ansökan om åtkomsträttigheter

Du kan söka och annullera åtkomsträttigheter med blankett 457. För en helt ny gård kan du ansöka om åtkomsträttigheter till e-tjänster med blankett 456.

Som primär odlare kan du också själv bemyndiga andra användare och återta behörigheter i avsnittet Åtkomsträttigheter i Vipus meny Gård.

Bemyndiga en annan person

Elektronisk ärendehantering förutsätter att en person bemyndigas att underteckna den elektroniska stödansökan för de andras räkning.  Vanligen är det den primära odlaren som har åtkomsträttigheterna till e-tjänster. I den elektroniska ärendehanteringen kan du bemyndiga till exempel en rådgivare att uträtta ärenden för din räkning. Mer information om att elektroniskt bemyndiga en rådgivare ingår i kapitel Ansökan om stöd i Ansökningsguide om åkerstöd.

Öppna filen i PDF-läsprogrammet. Det vanligaste programmet som används är Adobe Acrobat Reader. Vid behov kommer du åt att ladda läsprogrammet via https://www.adobe.com/fi/acrobat/pdf-reader.html. Välj Fil → skriv ut → som printer väljer du Microsoft Print to PDF → skriv ut. Efter detta kommer du åt att skapa filen som en helt ny PDF-filversion. Till sist frågar programmet om du vill spara utskriften dvs filen. Spara filen på din egna dator eller på datorns skrivbord.Bifoga sedan som vanligt i Viputjänsten.

Ifall PDF-läsprogrammet är något annat än Acrobat Reader så använd det programmets skapandefunktion för en ny filversion. Det går också att skapa en fil exempelvis med hjälp av textbehandlingsprogrammet Word.

Öppna filen i PDF-läsprogrammet. Vanligaste programmet som används är Adobe Acrobat Reader. Vid behov kan du ladda Adobe Acrobat Reader-programmet från Adobes webbsidor. Skriv ut filen genom att välja som printer Microsoft Print to PDF. Spara filen på din maskin. Efter detta kan du bifoga filen som normalt i Viputjänsten.

När det gäller e-tjänster och användning av Viputjänsten kan du kontakta ditt eget samarbetsområdes eller NTM-centrals expert på elektronisk stödansökan som hjälper dig i frågor som rör åtkomsträttigheter, användning av tillämpningen och insändande av ansökningar. Du tar kontakt genom att klicka på punkten Användarstöd i Viputjänsten. På skärmen öppnas en kontaktsida där du kan välja om du vill ha hjälp via e-post eller per telefon.

Skärmdump från ViputjänstenBild 1: Nederst på sidan i punkten Användarstöd hittar du kontaktuppgifterna till din kommun eller din NTM-central.

Ta kontakt

Leta fram ditt samarbetsområde

1. Ansökan om miljöavtal uppfödning av lantrasdjur år 2024

Läs Miljöavtal om uppfödning av lantrasdjur 2024 innan inlämnandet av ansökan.

Avtalsperiodens längd är ett kalenderår 1.1.–31.12.2024.
Ansök om avtal och ersättning elektroniskt i Viputjänsten senast 14.3.2024.

Om avtal söks för flera djurslag eller -raser av lantras eller för en hönsflock registreras alla på samma ansökan.

Hur kommer jag åt att söka om avtal för lantraser?

 1. Logga in i Viputjänsten
 2. Ansökan om avtal för lantraser görs i Viputjänsten med funktionen Ansök om stöd och lämna in anmälningar
 3. På sidan ser du alla de ansökningar och anmälningar vilka kan lämnas in elektroniskt. På sidan syns bara de med pågående ansökningstid om du väljer Endast de med pågående ansökningstid
 4. Välj Avtal om uppfödning av lantrasdjur (stödansökan)

Den elektroniska tjänsten.

Skärmdump ur Viputjänsten, ansök om stöd

Bild 1. Välj Ansök/anmäl i balken upptill eller Ansök om stöd och lämna in anmälningar.

Skärmdump ur Viputjänsten, välj Avtal om uppfödning av lantrasdjur

Bild 2. Framsidan för elektroniska tjänster. Välj Avtal om uppfödning av lantrasdjur (stödansökan).

2. Uppgifter om sökanden

Välj först stödsökande. Det gör du i rullgardinsmenyn där gårdens alla delaktiga finns uppräknade.

Om stödsökande är ett övrigt samfund (ex. aktiebolag, dödsbo eller jordbrukssammanslutning) välj då som sökande den person av gårdens delaktiga som uppfyller ålderskravet. Välj alternativet ”omfattas inte av ålderskravet” om sökanden är exempelvis en skolgård eller fängelse.

Fyll därefter i FO-nummer. Om du inte har ett FO-nummer kryssa för punkten inget FO-nummer.

Om stödsökande är en del av en koncern ange då också koncernens moder- och/eller dotterbolag.

Spara de ifyllda uppgifterna efter varje registrering.

Skärmdump ur Viputjänsten, sökandens uppgifter

Bild 3. Fliken Sökandens uppgifter, val av stödsökande och ifyllande av FO-nummer.

Gå nu över till fliken Ansökningsuppgifter. Lägg till de önskade avtalsdjuren i ansökan och bifoga de nödvändiga bilagorna för lantrasen i fråga.

3. Lägg till djur i ansökan

3.1 Nötkreatur

Genom att välja den gröna balken för Nötkreatur öppnas alternativet för att lägga till nötkreatur i ansökan om avtal. Uppgiften 0 st betyder att det inte ännu valts något djur till ansökan.

Skärmdump ur Viputjänsten, lägg till nötkreatur i ansökan

Bild 4. Lägg till nötkreatur i ansökan med funktionen Lägg till djur. 

Skärmdump ur Viputjänsten, lägg till djur

Bild 5. Lägg till nötkreatur i ansökan med funktionen Lägg till djur.

Med funktionen Lägg till djur får du fram de djur av öst-, väst- och nordfinsk ras som enligt djurregistret har fått minst en renrasig avkomma under de två år som föregår avtalsperioden och är registrerade på lägenhetssignumet. För nöt av hanligt kön visas ett streck för förökningsdagen.

Välj de nötkreatur som ska ingå i avtalet genom att kryssa för varje djur enskilt. Alternativt kan alla de listade djuren väljas genom att kryssa för rutan som syns överst till vänster bredvid rubriken EU-signum och namn.
När de djur valts som skall ingå i avtalet, läggs de till i ansökan med funktionen Lägg till till ansökan.
Kom också ihåg att lägga till de bilagor som behövs.

Som avtalsdjur kan väljas ett djur som har varit i sökandens besittning från avtalsperiodens början, det vill säga från och med 1.1.2024.

Skärmdump ur Viputjänsten, lägg till djur

Bild 6. Lägg till nötkreatur i ansökan genom att kryssa för djuren var för sig eller välj alla genom att kryssa för rutan upptill överst till vänster. När djuren valts tryck på Lägg till till ansökan.

För varje nötkreatur skall en egen bilaga för stamboksbevis utfärdat av Andelslaget Faba läggas till. Läs mera om stamboksbevis på sidan Vanliga frågor om avtal om uppfödning av lantraser

Bilagan skall vara i formen PDF/A och till storleken max 5 Mb. Bilagan väljs ur filerna i den egna datorn. När filen är bifogad tryck på Spara. Det kan vara bra att namnge bilagorna beskrivande, till exempel ”Stamboksbevis Yön sotilas”. 
Om ansökan återtas för att komplettera uppgifterna kom då ihåg att bifoga alla bilagor på nytt innan ansökan skickas in igen.

Välj bilagorna ur filerna på den egna datorn.

Skärmdump ur Viputjänsten, lägg till bilaga för nötkreatur

Bild 7. Lägga till bilaga för nötkreatur.

Skärmdump ur Viputjänsten, färdig ansökan för nötkreatur

Bild 8. En färdig ansökan för nötkreatur av västfinsk ras trots att en del bilagor ännu fattas för några djur (stamboksbevis).

Ansökan går att skicka in trots att bilagor saknas. Avtalet kan dock inte godkännas innan de stamboksbevis som utfärdats av Andelslaget Faba, som förutsätts, har lämnats in. Lämna in alla de bilagor som saknas till NTM-centralen så fort som möjligt, till exempel via e-post.

3.2 Får

Genom att välja den gröna balken för Får öppnas alternativet för att lägga till får i ansökan om avtal. Uppgiften 0 st betyder att det ännu inte valts något djur till ansökan.

Skärmdump ur Viputjänsten, lägg till får i ansökan

Bild 9. Lägg till får i ansökan med funktionen Lägg till djur. 

I Viputjänsten listas de får av han- och honkön som enligt får och getregistret hör till den rasen som valts och är registrerade på lägenhetssignumet. I listan visas de tackor för den valda rasen som har producerat avkommor under den tid som krävs för avtalet, samt över 1 åriga baggar.

Välj de får som skall ingå i avtalet genom att kryssa för varje djur enskilt. Alternativt kan alla de listade djuren väljas genom att kryssa för rutan som syns överst till vänster bredvid rubriken EU-signum och namn.

Som avtalsdjur kan väljas ett djur som har varit i sökandens besittning från avtalsperiodens början, det vill säga från och med 1.1.2024.

När de djuren som skall ingå i avtalet valts, läggs de till i ansökan med funktionen Lägg till till ansökan. Kom också ihåg att lägga till de bilagor som behövs.

Skärmdump ur Viputjänsten, lägg till får i ansökan

Bild 10. Lägg till får i ansökan genom att kryssa för djuren var för sig eller genom att kryssa för rutan upptill överst till vänster. När djuren valts tryck på Lägg till till ansökan.

Skärmdump ur Viputjänsten, lägg till bilaga för får

Bild 11. Lägg till bilaga för får.

Lägg som bilaga till en lista över stöd för lantraser ur NettiKatras (finsk lantras och kajanalandsfår) / NettiKatras eller Föreningen Ålandsfårets lista (ålandsfår) samt en avelsplan för de får för vilka avtal söks.

Bilagan skall vara i formen PDF/A och till storleken max 5 Mb. Bilagan väljs ur filerna i den egna datorn. När filen är bifogad tryck på Spara.

Ansökan kan skickas in trots att bilagor saknas. Djur kan dock inte godkännas till avtalet om erforderliga bilagor saknas. Lämna så fort som möjligt in alla de bilagor som saknas till NTM-centralen, till exempel via e-post.

Skärmdump ur Viputjänsten, lägg till bilaga

Bild 12. Lägga till bilaga för får.

3.3 Getter

Genom att välja den gröna balken för Getter öppnas alternativet för att lägga till getter i ansökan om avtal. Uppgiften 0 st betyder att det inte ännu valts något djur till ansökan.

Skärmdump ur Viputjänsten, lägg till getter i ansökan

Bild 13. Lägg till getter i ansökan med funktionen Lägg till djur. 

I Viputjänsten listas de getdjur av han- och honkön som enligt får- och getregistret hör till den rasen som valts och är registrerade på lägenhetssignumet. I listan visas de getter för den valda rasen som har producerat avkommor under den tid som krävs för avtalet, samt över 1 åriga bockar.

Välj de getter som skall ingå i avtalet genom att kryssa för varje djur enskilt. Alternativt kan alla de listade djuren väljas genom att kryssa för rutan som syns överst till vänster bredvid rubriken EU-signum och namn.

Som avtalsdjur kan väljas ett djur som har varit i sökandens besittning från avtalsperiodens början, det vill säga från och med 1.1.2024.

När de djuren som skall ingå i avtalet valts, läggs de till i ansökan med funktionen Lägg till till ansökan. Kom också ihåg att lägga till de bilagor som behövs.

Skärmdump ur Viputjänsten, lägg till djur

Bild 14. Lägg till getter i ansökan genom att kryssa för djuren var för sig eller genom att kryssa för rutan upptill överst till vänster. När djuren valts tryck på Lägg till till ansökan.

Skärmdump ur Viputjänsten, lägg till bilaga för getter

Bild 15. Lägg till bilaga för getter.

Lägg till som bilaga en lista över stöd för lantraser ur NettiKatras samt en avelsplan för getter av finsk lantras.

Bilagan ska vara i formen PDF/A och till storleken max 5 Mb. Bilagan väljs ur filerna i den egna datorn. När filen är bifogad tryck på Spara.

Ansökan kan skickas in trots att bilagor saknas. Djur kan dock inte godkännas till avtalet om erforderliga bilagor saknas. Lämna så fort som möjligt in alla de bilagor som saknas till NTM-centralen, till exempel via e-post.

Skärmdump ur Viputjänsten, lägg till bilaga för getter

Bild 16. Lägg till bilaga för getter.

3.4 Hästar

Genom att välja den gröna balken för Finska hästar öppnas alternativet för att lägga till djur i ansökan om avtal.

För hästar antecknas UELN-nummer eller registreringsnummer, namn, kön, förökningsdag samt signum för hästens hållningsplatssignum. Om hästen är en valack välj då alternativet Hingst. Du kan hoppa över införandet av hållningsplats (FI + 12 siffror) med funktionen ”Inget hållningsplatssignum” men uppgift om hållningsplats ska då lämnas direkt in till NTM-centralen så fort som möjligt.

NTM-centralen kontrollerar hästens rasrenhet via Suomen Hippos Heppa-järjestelmä och någon bilaga rörande rasrenhet behöver inte läggas till.

Som avtalsdjur kan väljas ett djur som har varit i sökandens besittning från avtalsperiodens början, det vill säga från och med 1.1.2024.

Skärmdump ur Viputjänsten, lägg till hästar i ansökan

Bild 17. Lägg till hästar i ansökan med funktionen Lägg till djur.

Skärmdump ur Viputjänsten, lägg till hästar och hållningsplats i ansökan

eller

Skärmdump ur Viputjänsten, alternativet för ingen hållningsplats

Bild 18. Lägg till hästar i ansökan.

Skärmdump ur Viputjänsten, en färdig ansökan för hästar

Bild 19. En färdig ansökan för hästar.

3.5 Lantrashöns

Genom att välja den gröna balken för Lantrashöns öppnas alternativet för att lägga till djur i ansökan om avtal.

Kryssa för punkten ”minst 20 st”. I avtalet skall ingå minst 20 hönor av lantras, varav en ska vara tupp.

Som avtalsdjur kan väljas ett djur som har varit i sökandens besittning från avtalsperiodens början, det vill säga från och med 1.1.2024.

Skärmdump ur Viputjänsten, lägg till lantrashönor i ansökan

Bild 20. Lägg till lantrashönor i ansökan genom att kryssa för Minst 20 st.

Anteckna hållningsplatssignum för lantrashönorna (FI+12 siffror). Det går att hoppa över införandet av hållningsplats (FI + 12 siffror) med funktionen ”Inget hållningsplatssignum” men uppgift om hållningsplats ska då lämnas in direkt till NTM-centralen så fort som möjligt. Ansökan kan skickas in trots att uppgift om hållningsplats saknas.

Skärmdump ur Viputjänsten, hållningsplats för hönor

Bild 21. Lägg till hållningsplats i ansökan för lantrashönor. 

Lägg till en bilaga för hönsen ur vilken det framgår bevis på att hönorna ingår i programmet för bevarande av lantrashöns.

Bilagan ska vara i formen PDF/A och till storleken max 5 Mb. Bilagan väljs ur filerna i den egna datorn. När filen är bifogad tryck på Spara.

Ansökan kan skickas in trots att bilagor saknas. Avtalet kan dock inte godkännas innan en bilaga över att hönorna ingår i programmet för bevarande av lantrashöns har lämnats in. Lämna så fort som möjligt in alla de bilagor som saknas till NTM-centralen, till exempel via e-post.

Skärmdump ur Viputjänsten, lägg till bilaga för lantrashönor

Bild 22. Lägg till bilaga för lantrashönor.

4. Sammandrag och skickande av uppgifter

När alla uppgifterna som ska ingå i ansökan om avtal har angetts, gå över till fliken Sammandrag och skickande och skicka din ansökan för handläggning.

I fältet för e-postadress förhandsifylls e-postadressen för odlaren i första hand. Uppgiften hämtas ur uppgifterna för delaktiga i Vipu. Om du vill att ett meddelande om returnerad anmälan också skickas till någon annan e-postadress, kan du då också lägga till andra e-postadresser med funktionen Lägg till en ny e-postadress. Till de e-postadresser som du uppgivit, skickas bekräftelse på att anmälan returnerats. Knappen Skicka till handläggning aktiveras när åtminstone en e-postadress antecknats. Kontrollera uppgifterna i anmälan och skicka den till handläggning.

Skärmdump ur Viputjänsten, sammandrag och skickande

Skärmdump ur Viputjänsten, sammandrag och skickande

Bild 23. Delen för sammandrag och skickande.

Efter insändandet

Via funktionen för Skriv ut sammandrag skapas ett sammandrag i vilket syns uppgift om när ansökan skickats in. Du kan spara sammandraget på den egna datorn eller skriva ut det.
Säkerställ också att ett meddelande om bekräftelse har inkommit till den e-post du uppgivit. Också e-postmeddelandet kan vara bra att spara.
Kontrollera också vid behov mappen för skräppost.

Nu kan du återgå till första sidan i Viputjänsten eller stänga tjänsten.

Skärmdump ur Viputjänsten, sammandrag över anmälda uppgifter

Skärmdump ur Viputjänsten, sammandrag

Bild 24. Utskrift av sammandraget för Avtal om uppfödning av lantraser. Kontrollera att alla uppgifter rörande djur är rätt i ansökan.

5. Att göra ändringar i inskickade uppgifter

Om du efter det att ansökan skickats in vill göra kompletteringar, som att lägga till djur, lägga till uppgifter vilka saknas (ex. FO-nummer, hållningsplatssignum) eller lägga till bilagor, kan du göra detta under ansökningstidens gång. Gå då på nytt via förstasidan i Viputjänsten till delen för Ansökningar och anmälningar där den inlämnade ansökan för Avtal om uppfödning av lantraser (stödansökan) syns.

På mellanbladet för Sammandrag och skickande kan du välja funktionen Återta returnerad ansökan. Efter det kan du kan göra ändringar i ansökan. Ändringar i ansökan kan göras till och med 2.3.2022. Kom ihåg att skicka in ansökan igen till handläggning efter det du eventuellt återtagit ansökan och gjort kompletteringar!

Skärmdump ur Viputjänsten, återtagande av ansökan

Bild 25. Återtagande av ansökan via knappen Ansök om stöd och lämna in anmälningar.

Skärmdump ur Viputjänsten, återtagande av returnerad ansökan

Bild 26. Återtagande av returnerad ansökan.

6. Anmälan om avlägsnande av djur eller anmälan om avlägsnande av djur och ersättande av det.

Om du vill avlägsna djur eller avlägsna och ersätta djur med ett annat djur av samma ras som uppfyller avtalsvillkoren, lämna då in en fritt formulerad anmälan till NTM-centralen inom 14 dygn från händelsen. Lantrashönor kan inte ersättas.

Om djuret avlägsnas lämna till NTM-centralen in uppgift om:

 • EU-signum för nöt, får och getter
 • UELN- eller registreringsnummer för hästar

Bifoga till anmälan:

 • det ersättande djurets stamboksintyg 
 • lista över stöd för lantraser som innehåller uppgifter om ersättande får/get
 • vid behov avelsplan om de ersättande fåren eller getterna inte ingår i den redan inlämnade avelsplanen