Vanliga frågor om avtal om uppfödning av lantraser

På denna sida hittar du vanliga frågor och svar angående villkoren om avtal om uppfödning av lantraser. Läs alla villkor: avtal om uppfödning av lantraser

Allmänt

Förutom ansökan måste den sökande returnera de obligatoriska bilagor som anges för varje ras:

 • Fabas stamboksbevis över nötkreatur
 • för får och getter en lista över lantrasstöd som skrivits ut från programmet ProAgria NettiKatras och en avelsplan som utarbetats av en expert. En förteckning över lantrasstöd och en avelsplan är gemensamma samlingslistor för alla djur, dvs. endast ett exemplar av vartdera djuret ska lämnas in.
 • för höns behövs ett intyg över att hönsen hör till Naturresursinstitutets program för bevarande av lantrashöns.
 • inga bilagor lämnas in för hästarna. Kontrollera att hästens uppgifter är i skick i Finlands Hippos Heppa-system https://heppa.hippos.fi/heppa/app.

Avtalet kan överföras endast om det är fråga om en överlåtelse av besittningen av hela gården, dvs. alla gårdens åkrar och djur överförs till en ny innehavare. Enbart försäljning av djur berättigar inte till överföring av avtalet, om om säljaren fortfarande har åker kvar.

Sökanden kan ersätta ett djur som avlägsnats från avtalet med ett djur av samma ras. Det ersättande djuret ska uppfylla de villkor som krävs av avtalsdjuren vid ersättningstidpunkten och det ska vara i sökandens besittning. Ersättande nötkreatur, får och getter ska vara registrerade i djurregistret med sökandens lägenhetssignum.

Sökanden ska underrätta NTM-centralen om ersättning för djur som avlägsnats från avtalet inom 14 kalenderdagar från det att det djur som ska ersättas avlägsnas från avtalet (t.ex. från gården eller sökandens besittning). Djuret avlägsnas från avtalet om sökanden inte inom utsatt tid har meddelat NTM-centralen om avlägsnandet och ersättandet av djuret eller om djurregisteranmälan om avlägsnandet har gjorts för sent.

Sökanden kan genom avtal minska antalet nötkreatur, får, getter och hästar genom att avlägsna djur från avtalet under hela avtalsperioden. Om djurantalet sjunker under minimiantalet i avtalet, förfaller avtalet. Att avlägsna djur kostar ingenting, om sökanden inte anmäler ett ersättande djur i stället för dem. En hönsflock kan tas bort, varvid avtalet upphör att gälla, men en hönsflock kan inte ersättas.

Ett djur som tas bort från avtalet ska anmälas till NTM-centralen genom en fritt formulerad skriftlig anmälan. Anmälan om avlägsnande ska göras inom 14 kalenderdagar från det att djuret fallit bort ur avtalet (t.ex. från gården eller sökandens besittning). Djuret avlägsnas från avtalet om sökanden inte inom utsatt tid har meddelat både NTM-centralen och djurregistret att djuret har avlägsnats.

Handjur ska ha samma minimiantal renrasiga avkommor som hondjur. Kontrollera de djurartsspecifika kraven i avtalsvillkoren.

På första sidan i stamboken för tjurar under Avelsvärdena anges antalet renrasiga avkommor som fötts under två tidigare år före avtalsperiodens början. 

Får och getters renrasiga avkomma finns på listan över lantrasstöd.

Renrasiga avkommor från hästar finns i Finlands Hippos Heppa-system vid hästens information under punkten Släkt och avkommor. NTM-centralens avtalshandläggare kontrollerar avkommorna direkt i Heppa-systemet.

Finsk boskap

I ansökan visas endast nötkreatur, får och getter med ditt lägenhetssignum i djurregistret i början av året. Du kan inte själv lägga till fler djur. 

Stamboksbevis för ett djur som stamboksförts hos huvudavdelningen

Stambokssignumet för ett djur som registrerats hos huvudavdelningen för västfinsk boskap, östfinsk boskap eller nordfinsk boskap är S eller SSS. En ko som är stambokförd i huvudavdelningen är renrasig. Tjurarna stambokförs alltid i huvudavdelningen. Rasen ska vara något av följande:

 • Ras: LSK, Stambok: Västfinsk boskap
 • Ras: ISK, Stambok: Östfinsk boskap
 • Ras: PSK, Stambok: Nordfinsk boskap

Pääosastoon kantakirjattu eläin.png

Stamboksbevis för en ko som registrerats i tilläggsavdelningen

 • Stambokskoden för en ko som är stambokförd i en tilläggsavdelning är Sx eller SxSS. En ko som är stambokförd i tilläggsavdelningen är inte renrasig.
 • Ännu kan det finnas gamla kor med stambokssignumet S1, S1SS, S2, S2SS, S3SS eller S3SS. Dessa är gamla beteckningar för stamboksklasser som innebär korsningar av olika grad. Dessa kor är alltså inte renrasiga.

Bevis på att avkomman är renrasig

Renrasiga avkomlingar har antecknats med en asterisk i stamboksbeviset för kor. Asterisken syns på sidan 2 i stamboken för kor efter en sådan avkomlings EU-signum som Faba har konstaterat vara renrasig.

I stamboken för tjurar på sidan 1 under Avelsvärdena visas antalet renrasiga avkommor som har fötts under två år före avtalsperiodens början.

På sidan 2 i stamboksbeviset för kor har de avkomlingar som enligt registeruppgifterna är renrasiga märkts med en asterisk (*).

Lehmien kantakirjatodistuksen sivu 2.png

På sidan 1 i stamboksbeviset för tjurar finns information om antalet renrasiga avkommor som har fötts inom två år före avtalsperioden.

Sonnien kantakirjatodistuksen sivu 1.png

Som avkomma beaktas också en renrasig avkomma som dödfötts 7 månader eller senare in i dräktigheten, om den har anmälts till registret och syns i moderns eller faderns stambok. För dödfödd avkomma skrivs ännu inte ut någon asterisk, men de inkluderas i stamboksbeviset under våren 2024. Om asterisken som visar avkomlingarnas renrasighet trots detta inte är synlig, kontakta asiakaspalvelu@faba.fi.

Rena avkomlingar har märkts med en asterisk i stamboksbeviset för nötkreatur. Om asterisken som visar avkomlingarnas renrasighet trots detta inte är synlig, kontakta asiakaspalvelu@faba.fi.

Stamboksbeviset kan returneras till NTM-centralen efter att ansökan avslutats, om asterisken som visar avkommans renrasighet ännu inte syns i stamboksbeviset vid tidpunkten för ansökan. Skriv i så fall i ansökans tilläggsuppgifter att du har varit i kontakt med Faba. Intyget ska dock återlämnas så snart som möjligt.

Rena avkomlingar har märkts med en asterisk i stamboksbeviset för nötkreatur. Om asterisken som visar avkomlingarnas renrasighet trots detta inte är synlig, kontakta asiakaspalvelu@faba.fi.

Stamboksbeviset kan returneras till NTM-centralen efter att ansökan avslutats, om asterisken som visar avkommans renrasighet ännu inte syns i stamboksbeviset vid tidpunkten för ansökan. Skriv i så fall i ansökans tilläggsuppgifter att du har varit i kontakt med Faba. Intyget ska dock återlämnas så snart som möjligt.

 

Asteriskmärkningen som bevisar avkommans renrasighet överförs till stamboksbeviset då fadern märkts som gårdstjur har varit i liv samt varit i samma boskap som modern omkring 9 månader före avkommans födsel. Om asteriskmärkningen som bevisar avkommans renrasighet fortfarande inte syns, vänligen kontakta asiakaspalvelu@faba.fi.

Nötkreaturens inavelsgrad har antecknats i djurets stamboksbevis.

Ko:

Naudan sukusiitosaste lehmä.png

Tjur:Naudan sukusiitosaste sonni.png

Får och getter

I ansökan visas endast nötkreatur, får och getter med ditt lägenhetssignum i djurregistret i början av året. Du kan inte själv lägga till fler djur. 

Förteckningen över lantrasstöd ska omfatta aktuell information och alla avtalsdjur, men man behöver inte uppdatera den inför ansökningsdagen.

Kontakta ProAgrias rådgivare.

Avelsplanen för får och getter ska returneras till NTM-centralen före utgången av ansökningstiden. I förädlingsplanen ska man åtminstone:

 1. berätta om avelsmålen för gårdens får/geter
 2. räkna upp alla lantrasfår-/getter av hon- och hankön som söks för avtalet. Förteckningen kan till exempel vara en kopia av den uppdaterade listan över stöd för lantraser. I planen kan också ingå djur som inte ansöks för avtalet.
 3. ge en plan för betäcknings- och inseminationsgrupper som använder baggar/bockar av samma ras.
 4. berätta hur man vid aveln av får/getter på gården beaktar djurens släktskap och inavelsgrad. Till avelsplanen kan fogas uppgifter om till exempel rasens utbredning i Finland.

Finska hästar

Sökanden kan kontrollera djurhållningsplatsens signum i Livsmedelsverkets register över djurhållare och djurhållningsplatser på adressen https://epr.ruokavirasto.fi eller hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Om den sökande inte har eller meddelar hönsflockens eller hästens djurhållningsplatssignum i samband med ansökan, ska hen så snart som möjligt lämna in djurhållningsplatssignumet till NTM-centralen. Anvisningar för registrering av djurhållningsplats finns på Livsmedelsverkets webbplats

https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/djurhallning-identifiering-och-registrering/markning-och-registrering-av-djur/hastdjur/registrering-av-hastdjurhallaren-och-djurhallningsplatsen/

Med besittning avses ägande eller besittning som anmälts till Finlands Hippos rf:s register så att sökanden äger en häst eller har ett avtal om uthyrning eller leasing av besittnings-, uppfödar- eller tävlingsrätt för hästen.

 • Hästen ska i sin helhet vara i sökandens ägo eller på hyra.
  • kravet uppfylls om hästen är i gemensam besittning av
   • sökanden och dennes make/maka
   • sökanden och dennes minderåriga barn eller minderåriga barn eller
   • sökanden och dennes make/maka samt ett minderårigt barn eller minderåriga barn.
  • Kravet uppfylls inte om hästen
   • endast besitts av sökandens make eller minderåriga barn eller minderåriga barn.
   • sökandens make och minderåriga barn eller minderåriga barn gemensamt.

NTM-centralens avtalshandläggare kontrollerar uppgifterna om besittningen av hästen i Finlands Hippos rf:s Heppa-system, http://heppa.hippos.fi/heppa/app.

Om hästens besittning visas med ett täcknamn eller stallnamn i Hippos register, ska den som ansöker om stöd lämna in en utredning till NTM-centralen om de personer som döljer sig bakom det täcknamn eller stallnamn som nämns i Hippos register. Persongruppen ska vara exakt densamma som den sammanslutning som är sökande, även om de som namn skiljer sig från varandra (t.ex. Virtanens MTY/Stable Virtanen).

Om redan en enda person avviker i en sammanslutning som ansöker om stöd och i en grupp som innehar en häst som antecknats i Hippos register, godkänns hästen inte för avtalet.

Så här kontrollerar du besittningsinformation

Sök hästen i registret med namn eller UELN- eller registernummer under Sök med hästens namn (Hae hevosen nimellä). Kontrollera besittningen av hästen under Basuppgifter och Ägar- och besittningshistorik (Perustiedot, Omistus- ja hallintahistoria).

Under Besittningsrättshistoria (Hallintaoikeushistoria) kan registreringsuppgifter visas. De har företräde före ägarhistoriken. Ursprungliga namnuppgifter har täckts över på bilden.

imagefcle9.png

Hästen på bilden har kommit i köparens ägo från 4.1.2021. Detta datum anger när hästen har kommit i ägarens besittning. Besittningen ska vara senast 1.1.2023.

I vissa fall kan ett annat datum visas på raden Ägarhistoria från och med (Omisistushistoria Alkaen) datumet som visas i punkten Ägarintyg utskrivet (Omistajatodistus tulostettu). Använd datumet i punkten Ägarhistorik från (Omistushistoria alkaen).

Namnet på den häst som finns i registret och UELN- eller registernumret ska stämma överens med uppgifterna i ansökan.

Hästen ska registreras i Finlands Hippos register. Om hästen ägs av den som ansöker om stöd och ingen separat anmälan om ändring av besittningen har gjorts till Hippos register, granskas besittningen av hästen enbart utifrån ägandet.

Om besittningen av hästen har överförts ska den synas i minst ett av Finlands Hippos register (uppfödarregister, tävlingsregister eller ägarregister).

Lantrashön

Sökanden kan kontrollera djurhållningsplatsens signum i Livsmedelsverkets register över djurhållare och djurhållningsplatser på adressen https://epr.ruokavirasto.fi eller hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Om den sökande inte har eller meddelar hönsflockens eller hästens djurhållningsplatssignum i samband med ansökan, ska hen så snart som möjligt lämna in djurhållningsplatssignumet till NTM-centralen. Anvisningar för registrering av djurhållningsplats finns på Livsmedelsverkets webbplats

https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/djurhallning-identifiering-och-registrering/markning-och-registrering-av-djur/hastdjur/registrering-av-hastdjurhallaren-och-djurhallningsplatsen/

Naturresursinstitutets avtal om lantrashöna ska ingås i sökandens namn eller i namnet på en av sökandens familjemedlemmar. Som familjemedlem räknas äkta makar, barn, make enligt inkomstskattelagen (även sambo, om de har ett gemensamt barn).

Naturresursinstitutets avtal om bevarande av lantrashöns ska finnas i sökandens eller sökandens familjemedlems namn (Bild 2). Om avtalet inte är i sökandens namn hör NTM-centralen sökanden om huruvida avtalet är i en familjemedlems namn. Om så är fallet kan ett avtal om uppfödning av lantraser ingås.

maatiaiskanat.png

Naturresursinstitutet upprätthåller en förteckning över bevarare av lantrashöns, där ägarna till gällande avtal om bevarande av lantrashöns framgår.

Sidan har senast uppdaterats 21.2.2024