Undantag för trädor som utgör ekologiska fokusarealer

På grund av kriget i Ukraina har Europeiska kommissionen beslutat att trädor som utgör ekologisk fokusareal (EFA) i förgröningsstödet får tas i produktion år 2022. Undantaget verkställs i Finland. Tack vare undantaget blir det i landskapen Nyland, Egentliga Finland och Åland tillåtet att låta djur gå på bete på EFA-trädor och att redan före mitten av augusti bärga skörd på trädorna. Det blir dessutom tillåtet att på EFA-trädorna så odlingsväxter, till exempel proteingrödor eller olje- eller sädesväxter. Enligt villkoren för förgröningsstöd är det i normala fall inte tillåtet att mellan 1.1 och 15.8 bedriva jordbruksverksamhet på trädor som anmälts som ekologisk fokusareal.

Om din gård ligger i något av landskapen Nyland, Egentliga Finland och Åland och du har över 15 hektar åkerareal, ska du också år 2022 anmäla en areal med ekologiskt fokus som utgör minst 5 procent av gårdens åkerareal. Som EFA-areal kan du också i år anmäla träda, kvävefixerande grödor, skyddade landskapselement som är förenliga med tvärvillkoren och arealer med energiskog med kort omloppstid. Kravet på EFA-areal gäller inte dig, om

  • din gård är befriad från förgröningsstödets krav på grund av ekoproduktion,
  • över 75 % av gårdens jordbruksmark är permanent gräsmark
  • över 75 % av gårdens åkerareal är vall, träda eller areal för baljväxter eller en kombination av dem.

Anmäl EFA-träda så här

Om du anmäler EFA-träda kan du utnyttja växtligheten på trädan eller undantagsvis så andra odlingsväxter på arealen i år. I den samlade stödansökan ska du anmäla att de EFA-trädesarealer där du tänker tillämpa undantaget utgör grönträda. Kryssa också för att det är fråga om EFA-areal. Om det på arealen finns vall- eller ängsväxtlighet som används som bete för djur eller bärgas, anmäl arealen under växtkoden grönträda (vall och äng). Om du på arealen sår någon annan odlingsväxt än vall eller äng, anmäl då arealen under växtkoden grönträda (vilt och landskap). Enligt tvärvillkoren ska växterna sås före utgången av juni.

Den statsrådsförordning som gäller tvärvillkoren kommer att ändras för att jordbrukarna om de så önskar ska kunna gödsla EFA-trädesarealer som tas i produktion. Om du tillämpar undantaget får du använda den tillåtna gödslingsnivån för den växt som du odlar.

Om du har ingått en miljöförbindelse, gödsla då enligt de gödslingsnivåer som anges i förbindelsevillkoren. Om skiftet inte har markkarterats, använd värdena för mullrika jordar när du kvävegödslar och värdena för bördighetsklassen god när du fosforgödslar.

Om du inte har ingått en miljöförbindelse, följ då gödslingstabellerna i guiden om tvärvillkor när du kvävegödslar och reglerna i förordningen om gödselfabrikat när du fosforgödslar. Enligt förordningen om gödselfabrikat får du under en femårsperiod sprida högst 325 kg fosfor/ha åker inom jordbruket och högst 560 kg fosfor/ha inom trädgårdsodlingen.

På träda som hör till areal med ekologiskt fokus (EFA-träda) får du år 2022 använda växtskyddsmedel i överensstämmelse med förpackningspåskrifterna. Du får avsluta växtligheten kemiskt eller mekaniskt tidigast 16.8, om du sår eller planterar en höstsådd växt på arealen. I annat fall kan du avsluta och bearbeta växtligheten enligt tvärvillkoren från och med 1.9.

Bidrag för jordbruksgrödor och ersättning för miljöförbindelseåtgärden balanserad användning av näringsämnen betalas inte för EFA-undantagsarealer ens om en gröda som berättigar till bidrag eller ersättning odlas på arealen. Trädesundantagsarealerna räknas in i den trädesbegränsning som gäller för ekoproduktion och kompensationsersättning, oberoende av vad som i själva verket växer på dem.

Underrätta den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten om vilka skiften du tillämpar undantaget på. Gör anmälan i den samlade stödansökan, i tilläggsuppgifterna för jordbruksskiftet. Alternativt kan du lämna in en fritt formulerad anmälan. Gör anmälan senast 1.9.2022. Anmälan ska innehålla arealerna och skiftessignumen. Anmäl också den gröda som de facto växte på området 2022. Om det finns vall- eller ängsväxtlighet på jordbruksskiftet, ska du anmäla om området har betats eller om du har skördat vall- eller ängsväxtligheten på området. Anmäl användningen av växtskyddsmedel per skifte senast 1.9.2022.

Så här anmäler du kvävefixerande grödor som godkänns inom EFA

Undantaget omfattar bara EFA-trädesarealer, sägs det i kommissionens beslut. Om du använder växtkoderna för kvävefixerande grödor när du anmäler kvävefixerande grödor som godkänns inom EFA, gäller undantaget inte den arealen. Villkoren för EFA-areal som anmälts som kvävefixerande gröda är följande också i år:

Den kvävefixerande grödan ska finnas på åkerskiftet 30.6–31.8. Om du bärgar den före september, får du bearbeta åkerskiftet först från och med 1.9. Att använda växtskyddsmedel i kvävefixerande grödor på EFA-areal är förbjudet från sådd fram till 31.8. Växtligheten får bärgas, men det är inte obligatoriskt. Läs mer om anmälan av kvävefixerande grödor som uppfyller EFA-kravet i det kapitel i ansökningsguiden för jordbrukarstöd som handlar om förgröningsstödet.

Exempel

Om du i stödansökan anmäler att du odlar en kvävefixerande gröda, till exempel bondböna, på ett jordbruksskifte och anger det som EFA-areal

  • får du använda växtskyddsmedel först efter att skörden bärgats, dock tidigast 1.9.
  • får du bearbeta skiftet från och med 1.9. Om du sår höstsådda grödor på området får du bearbeta skiftet och så tidigast 15.7.

Om du anmäler ett jordbruksskifte som är besått med bondböna som grönträda (vilt och landskap) och anger det som EFA-areal

  • får du använda växtskyddsmedel på området i samband med odling.
  • får du avsluta växtligheten kemiskt eller mekaniskt tidigast 16.8 om du sår eller planterar en höstsådd gröda på området. I annat fall får du avsluta och bearbeta växtligheten först från och med 1.9.
Sidan har senast uppdaterats 25.5.2022