Ansökningstiden för förnyade åkerstöd inleds den 8 maj 2023

27. april 2023

Åkerstöden har förnyats. De förändringar som reformen av jordbrukspolitiken medför syns både i ansökan om stöd och i de nya stödvillkoren.

Jordbrukarna kan ansöka om åkerstöd enligt de nya villkoren i Vipu, e-tjänsten för jordbrukare (https://vipu.ruokavirasto.fi) 8.5–15.6.2023.  Stöd kan endast sökas på nätet, eftersom pappersblanketterna har tagits ur bruk.

Det är bra att förbereda sig på att ansöka om åkerstöd i god tid. Jordbrukaren får hjälp med ärendehanteringen i Viputjänsten av sin egen kommun under tjänstetid. Jordbrukaren kan också befullmäktiga en rådgivare att göra stödansökan på sina vägnar.

Villkoren för stöden finns samlade i ansökningsguiden om åkerstöd, som finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Det är mycket nyheter i villkoren jämfört med tidigare år, så det lönar sig för jordbrukarna att bekanta sig noggrant med dem innan ansökan görs.

Bekant och nytt i Viputjänsten

Det förekommer mer flexibilitet i ansökan om åkerstöd: jordbrukaren kan vid behov fram till hösten byta den gröda eller åtgärd som han eller hon uppgett. Det är dock viktigt att jordbrukaren i sin ansökan anger uppgifterna på rätt sätt redan under ansökningstiden.

Vid ansökan om åkerstöd i Viputjänsten kan jordbrukarna ansöka om följande stöd:

 • grundläggande inkomststöd
 • omfördelningsinkomststöd
 • stöd för miljösystem
 • kompensationsersättning
 • miljöersättning (femårig förbindelse)
 • ersättning för ekologisk produktion (femårig förbindelse)
 • allmänt hektarstöd
 • nordligt hektarstöd
 • stöd till unga jordbrukare
 • inkomststöd för unga jordbrukare
 • bidrag för specialväxter
 • bidrag för stärkelsepotatis
 • nationellt stöd för sockerbeta
 • miljöavtal: avtal om upprätthållande av ursprungssorter (ansökan görs med blankett 214), avtal om skötsel av våtmarker och avtal om skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet.

Vid ansökan om åkerstöd ska jordbruksskiftenas gränslinjer ritas på kartan i Viputjänsten. Liksom tidigare år är det inte möjligt att kopiera föregående års jordbruksskiftesgränser till ansökan. Övriga uppgifter om jordbruksskiftena, såsom växtarter, kan dock importeras från föregående års ansökan eller från odlingsplaneringsprogrammet.

En del av ansökan om åkerstöd anmäls även på hösten. Enligt de nya villkoren ska 33 procent av åkerarealen och arealen av permanenta grödor ha växttäcke vintertid. På grund av villkoret ska alla gårdar i fortsättningen i november göra en höstanmälan av växttäcke.

App som stöd för kommunikationen mellan jordbrukaren och myndigheter

Livsmedelsverket har publicerat en app som stöd för kommunikationen mellan jordbrukare och myndigheter. Appen kallas Vipumobilen. Appen kompletterar Viputjänsten, men ersätter den inte.

Helt nytt i åkerstöden är uppföljningen per satellit av alla åkerskiften som anmälts i stödansökan. Med hjälp av de bilder som satelliterna producerar följer man upp växtbeståndets utveckling och odling under hela växtperioden. Materialet används för att granska ifall stödvillkoren uppfylls. Om jordbrukaren vid ansökan om åkerstöd har uppgett uppgifter som inte motsvarar satellitbilden för något skifte, får jordbrukaren en begäran om utredning. Därefter kan jordbrukaren antingen korrigera sin ansökan så att den motsvarar situationen vid skiftet, eller med hjälp av ett fotografi verifiera att odlingsåtgärden har utförts på skiftet i enlighet med villkoren. För att verifiera informationen behöver jordbrukaren en app som kan användas för att ta ett foto av skiftet och skicka det till förvaltningen.

Jordbrukarna kan ladda ner Vipumobilen i appbutikerna Google Play eller App Store.

Mer information till den som ansöker om stöd: (ruokavirasto.fi)
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter
Ansökningsguide om åkerstöd
Vipumobilen
Inloggning i Viputjänsten och användarrättigheter
Nyhetsbrev till jordbrukarna 26.4.2023  

Ytterligare information till medierna
ledande sakkunnig Kirsti Tuumi
kirsti.tuumi@ruokavirasto.fi
040 714 5734