Satelliterna följer nu åkrarnas växttäcke

18. mars 2024

Satellituppföljningen av jordbrukarstöden utvidgas i vår. Med hjälp av satellitbilder granskar man om odlarna har bevarat växttäcket vintertid på sina åkrar i enlighet med villkoren.

Jordbrukarna har uppgett arealen med växttäcke i anmälan i e-tjänsten. Om satelliterna inte noterar något växttäcke på åkern i enlighet med anmälan, får jordbrukaren en begäran om utredning på basis av satellituppföljningen. Begäran om utredning kan besvaras med hjälp av en bild som tagits med mobilapplikationen. Alternativt kan jordbrukaren korrigera sin anmälan om växttäcke vintertid i e-tjänsten.

Alla gårdsbruksenheter ska enligt villkoren bibehålla en tredjedel av åkerarealen och de permanenta växterna fram till mitten av mars. Om gården har ansökt om stöd för miljösystem ska växttäcket bevaras på vanliga skiften fram till mitten av april och på skiften med permanent gräsmark fram till den 1 maj.

Det går att förbereda sig på begäran om utredning med hjälp av Vipumobilen och bilder

Uppgifter om begäran om utredning på basis av satellituppföljning skickas till jordbrukaren per sms. Begäran om utredning gäller alltid ett skifte åt gången. Om skiftet har bibehållits täckt av växtlighet enligt villkoren kan begäran om utredning besvaras med hjälp av en bild som tagits med Vipumobilen. Växttäcket ska synas på bilden. 

 - Om Vipumobilen inte ännu är i bruk lönar det sig för jordbrukarna att ladda ner den från appbutiken. När tidsfristen för bevarandet av växttäcket gått ut är det en bra idé att ta en bild av det växttäckta skiftet med Vipumobilen, innan skiftet plöjs eller bearbetas. På så sätt har man bilder redo som ett bevis på att villkoren har uppfyllts om en begäran om utredning kommer, säger specialexpert Henri Korhonen vid Livsmedelsverket.

Det är bra att ta en bild av skiftet särskilt om man har för avsikt att plöja skiftet inom ett par veckor från det att det enligt villkoren är tillåtet. Dock kan bilden tas först efter att kravet på bevarande av växttäcke har upphört.

Livsmedelsverket rekommenderar att ta bilder på förhand, eftersom bilderna kan vara till nytta för jordbrukaren. Det är dock inte obligatoriskt att ta bilder.

Begäran om utredning av växttäcket via satellituppföljning kommer till jordbrukarna från och med mitten av mars.

Det är inte bråttom att besvara begäran om utredning, eftersom svarstiden går ut den 23 maj.

Anmälan om växttäcke kan vid behov korrigeras

Jordbrukarna har uppgett sin areal med växttäcke i höstanmälan i Viputjänsten.

 - Om jordbrukaren, efter att ha fått begäran om utredning, märker att uppgifterna om växttäcke har anmälts felaktigt kan höstanmälan korrigeras i Viputjänsten. Det lönar sig att korrigera uppgifterna om skiftets växttäcke så att anmälan motsvarar situationen på åkern. Om anmälan har korrigerats behöver begäran om utredning inte besvaras, säger Henri Korhonen.

Det lönar sig också att korrigera höstanmälan om man märker att åtgärdsområdet har ritats fel eller man har meddelat fel slag av växttäcke. Det lönar sig att göra korrigeringar i anmälan genast, men vid behov kan korrigeringar göras fram till den 23 maj.

Satellituppföljning används i alla EU-länder

Den 18 mars skickas en begäran om utredning av växttäcke vintertid uppskattningsvis för 26 000 skifte. Det motsvarat ungefär tre procent av de över en miljon skiften, som har anmälts som täckt med växttäcke. Fler begäran om utredning kommer kontinuerligt att skickas ut under våren.

I fjol infördes ett satellitbaserat uppföljningssystem för jordbruksverksamheten i alla EU-länder. Under sommaren 2023 granskades för första gången odlingen och utvecklingen av växtbestånden med hjälp av information från satelliterna – vanligtvis om det utförts slåtter på åkern eller inte. Begäran om utredning av satellituppföljning baserar sig på analyser som gjorts med hjälp av artificiell intelligens.

Den historiska reformen påverkade i hög grad både jordbrukarnas och jordbruksförvaltningens verksamhet. Övervakningen av att stödvillkoren iakttas är en förutsättning för betalningen av jordbrukarstöden. Det är också viktigt med tanke på jordbrukarnas rättssäkerhet och lika behandling. Tack vare satellituppföljningen har behovet av kontrollbesök för åkerstöd på plats minskat betydligt.

Ytterligare information till jordbrukaren:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter
Nyhetsbrevet till jordbrukare 15.3.2024: Tips för vårens begäran om utredning  
Information om Vipumobilen (livsmedelsverket.fi)
Instruktionsvideor för Vipumobilen (YouTube)
Ändra uppgifterna i höstanmälan och svara på begäran om utredning (livsmedelsverket.fi)