Vipurådgivarens kontroller 2024

Anmärkningar som hindrar insändandet och visas både på fliken skiftensuppgifter och Vipurådgivaren

 • Basskiftet har inte ett enda jordbruksskifte.
 • På basskiftet finns jordbruksskiften som inte har fästs på kartan.
 • Basskiftet som har antecknats som arrenderat saknar arrendegivarens namn.
 • Motstridighet mellan basskiftets maranvändningsslag och växtkod.
 • Motstridighet mellan växten på skiftet och flyghavreanmälningen som gjorts av stödsökanden. Kontrollera växten eller radera begäran om flyghavrekontroll.
 • Basskiftet saknar flyghavreuppgift.
 • Jordbruksskiftet saknar växt.
 • Sort har inte valts.
 • Utsädesmängden saknas.
 • Planerad såningsdag saknas.
 • Skede för ekologisk produktion saknas.
 • Jordbruksskiftets tilläggsuppgifter saknas. 
 • Tidpunkt för grundandet saknas
 • Växtskyddsåtgärd saknas. Ifall skiftet är i ekologisk odling och du har valt som växt en ettårig trädgårdsväxt byt då växt eller skedet för ekologisk odling eller radera valet för åtgärden.
 • På basskiftet får det inte förekomma både konventionell och ekologisk odling. Ändra på skedet för ekologisk odling eller dela basskiftet.
 • På en nyodlingsskfte med krav på vallväxter kan du inte anmäla naturvårdsvallar, gröngödslingsvallar inom stödet för miljösystem, vall på torvåker eller skyddszonsvallar. Byt växten på jordbruksskiftet till en annan vall.
 • Du har anmält skyddszon på jordbruksskiftet, men det finns inte stödduglig areal på jordbruksskiftet. Byt växt på jordbruksskiftet
 • Du kan inte anmäla naturvårdsvall eller gröngödslingsvall som finns med i stödet för miljösystem för ett jordbruksskifte med permanent gräsmark som finns på Natura-areal. Byt växt på jordbruksskiftet.

​Anmärkningar som tillåter insändandet och visas både på fliken skiftensuppgifter och Vipurådgivaren

 • Jordbruksskiftenas arealer uppdateras till riktiga då administratören av skiftet i gemensamt bruk fäster jordbruksskiftena.
 • Du har anmält 3. årets övergångsskede till ekologisk produktion för en växt, som inte använder skedet i fråga. Byt uppgiften om övergångsskede för jordbruksskiftet. Tilläggsinformation om anmälan av övergångsskede till ekologisk produktion hittas i Ansökningsguiden.
 • Basskiftet är inte för tillfället ersättningsberättigat och du kan därför inte erhålla ersättning för den åtgärd du anmält. Ersättning kan beviljas om du har sökt om byte av ersättningsberättigande för basskiftet.
 • På basskiftet gäller villkorlighetskravet för permanent vallväxtlighet.

Anmärkningar som hindrar insändandet i Vipurådgivaren

 • Du har inte ansökt om ett enda stöd.
 • Basskiftesändringarna har inte skickats för handläggning. Skicka först basskiftesändringarna för handläggning. Efter det kan du lämna in ansökan.
 • Tagandet ur jordbruksanvändning har inte skickats till handläggning. Skicka först urbruktagandet till handläggning. Sedan kan du lämna in ansökan.
 • Bankkontonummer saknas. Mata in den stödsökandes kontonummer så att du kan skicka in ansökan.
 • Du har anmält naturvårdsvall för jordbruksskiftet men du har inte ansökt om stöd för miljösystem för åtgärden. Ansök om stöd för åtgärden eller byt växt för jordbruksskiftet.
 • Du har anmält en mångfaldsväxt för jordbruksskiftet men du har inte ansökt om stöd för miljösystem för åtgärden. Ansök om stöd för åtgärden eller byt växt för jordbruksskiftet.
 • Du har anmält gröngödslingsvall inom stöd för miljösystem för jordbruksskiftet men du har inte ansökt om stöd för miljösystem för åtgärden. Ansök om stöd för åtgärden eller radera valet av gröngödslingsvall inom stöd för miljösystem från jordbruksskiftet.
 • Du har ansökt om ersättning för ekologisk produktion men inte anmält uppgifter för avtalet och inte heller fogat något skifte till avtalet. Uppge avtalsuppgifterna och lägg till skiften i avtalet eller ta bort ansökan om utbetalning för avtal för ekologisk produktion.*
 • Du har anmält naturbete med åtagande om naturbetesskötsel (Ål) på ett jordbruksskifte, men du har inte ansökt om utbetalning av ersättning för naturbetesskötsel. Ansök om utbetalning om du har ett gällande Åtagande om naturbetesskötsel, annars byt växten på jordbruksskiftet.
 • Du har anmält Naturbete med åtagande om riktade skötselåtg. (Ål) på ett jordbruksskifte, men du har inte ansökt om utbetalning av ersättning för riktade skötselåtgärder på naturbeten. Ansök om utbetalning om du har ett gällande Åtagande om riktade skötselåtgärder på naturbeten, annars byt växten på jordbruksskiftet.
 • Du har fått nya basskiften i din besittning. Gå till mellanbladet för Ekologisk produktion och avtal och Klicka på Bearbeta för att kontrollera skiftena. Motivera om du tar skiftet ur åtagandet."

​Anmärkningar som tillåter insändandet i Vipurådgivaren

 • Sökanden saknar adress. Uppge adressen i Vipu i delen för Egna uppgifter eller i delen för Gårdens uppgifter.
 • Inget namn finns mera för FO-numret.
 • Fyll i FO-nummer och uppge din huvudsakliga bransch samt MOMS-skyldighet som primärproducent. Ifall du inte har ett FO-nummer lämna då in före utgången av stödansökan bevis på utövande av lantbruksverksamhet till landsbygdsnäringsmyndigheten för kontroll av villkoret för aktiv jordbrukare. Ifall du under det föregående stödåret har erhållit högst 5 000 euro i direkta odlarstöd från Europeiska unionen är du aktiv jordbrukare. Tilläggsinformation från Ansökningsguiden.
 • Den huvudsakliga branschen för stödsökande som du anmält är annat än utövande av jordbruksverksamhet. Lämna in före stödansökan går ut bevis på utövande av jordbruksverksamhet till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet för granskning av villkoren för aktiv jordbrukare. Ifall du föregående år fått högst 5000 euro i direkta odlarstöd från Europeiska unionen är du aktiv jordbrukare. Tilläggsinformation från Ansökningsguiden.
 • Den anmälda stödsökanden är inte mervärdesskatteskyldig som primärproducent. Leverera bevis på bedrivande av jordbruksverksamhet till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet innan utgången av ansökningstiden för kontroll av villkoren för aktiv jordbrukare. Ifall du föregående år fått högst 5000 euro i direkta odlarstöd från Europeiska unionen är du aktiv jordbrukare. Tilläggsinformation från Ansökningsguiden.
 • Den som ansöker om ersättning är en annan än den som har ingått åtagandet. Ansök om överföring av åtagande på blankett Å1d.

Ansökt stöd och åtgärder

 • Du har inte ansökt om grundläggande inkomststöd.
 • Du har inte ansökt om omfördelningsinkomststöd.
 • Du har inte ansökt om kompensationsersättning.
 • Du har inte ansökt om utbetalning för det gårdsomfattande miljöåtagande
 • Du har inte ansökt om utbetalning av ersättning för ekologisk produktion.
 • Du har inte ansökt om utbetalning av ersättningen för anläggning av gräsbevuxna skyddszoner
 • Du har inte ansökt om utbetalning av ersättningen för rikatde skötselåtgärder på naturbeten
 • Du har inte ansökt om utbetalning av ersättningen för naturbetesskötsel
 • Du har ansökt om omfördelningsinkomststöd men inte sökt grundläggande inkomststöd. Du kan få omfördelningsinkomststöd bara om du beviljats grundläggande inkomststöd.
 • Du har valt åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem men inte sökt om grundläggande inkomststöd. Du kan få stödet för åtgärden bara om du beviljas grundläggande inkomststöd.
 • Du har inte valt åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem.
 • Du har inte ansökt om bidrag för specialväxter trots att du anmält till stödet berättigade växter.
 • Du har inte ansökt om bidrag för stärkelsepotatis trots att du anmält till stödet berättigade växter.
 • Du har inte ansökt om nationellt stöd för sockerbeta trots att du anmält till stödet berättigade växter.

Uppgifterna om skiftet och den anmäld växt

 • Du har på basskiftet anmält en växt som inte uppfyller villkorlighetskravet gällande vallväxtlighet.
 • Arealen för de jordbruksskiften som förts in på basskiftet överstiger basskiftets areal. Kontrollera om basskiftet skall vara i din besittning. Om inte, ta bort basskiftet ur din besittning.
 • Du har på basskiftet anmält en växt som inte uppfyller villkorlighetskravet gällande vallväxtlighet.
 • Jordbruksskiftet innehåller areal som har förbindelse för skyddszon. Kontrollera växten om skiftet har varit i gårdens besittning föregående år.
 • Jordbruksskiftet innehåller areal som har förbindelse för skyddszon. Kontrollera växten om skiftet har varit i gårdens besittning föregående år.
 • För jordbruksskiftet har anmälts en annan växt än vad som konstaterats under terrängsynen. För skiftet utbetalas inte ersättning för miljöavtal.
 • På fliken för Ekologisk produktion och avtal finns skiften som är berättigade till Avtal om skötsel av våtmarker. Välj de skiften du vill att ska ingå i avtalet, eller byt växt på jordbruksskitet.*
 • På fliken för Ekologisk produktion och altal finns skiften som är berättigade till Avtal för skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskap. Välj de skiften du vill att ska ingå i avtalet, eller byt växt på jordbruksskitet.*
 • Du har inte anmält tillräckligt med avsalugrödor. Du har anmält avsalugrödor på xx hektar. Uppfyllande av kravet kräver xx hektar.

Anmärkningar som tillåter insändandet, införs under sommaren 2024

(Anmärkningar kommer att uppdateras i Vipurådgivaren under sommaren 2024 efter den sista ansökningsdagen. Från och med år 2025 kommer anmärkningar att vara tillgängliga genast då ansökningen öppnas.)

 • Du har inte ansökt om förbindelse för ekologisk produktion, inte heller om utbetalning, trots att du har skiften i omläggningsskede.
 • Du har valt åtgärden naturvårdsvallar i stödet för miljösystem men inte anmält några växter som berättigar till stödet.
 • Du har valt åtgärden gröngödslingsvall i stödet för miljösystem men inte anmält några växter som berättigar till stödet.
 • Du har valt åtgärden mångfaldsväxter i stödet för miljösystem men inte anmält några växter som berättigar till stödet.
 • Du har anmält gröngödslingsvall inom stödet för miljösystem för arealen som har haft gröngödslingsvall längre än tre år i följd. För arealen utbetalas inte stöd för gröngödslingsvall inom stödet för miljösystem.
 • För jordbruksskiftet har anmälts åtgärden alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter men du har inte ansökt om ersättningen.
 • För jordbruksskiftet har anmälts åtgärden markförbättrande grödor och saneringsgrödor men du har inte ansökt om ersättningen.
 • För jordbruksskiftet har anmälts åtgärden fånggrödor men du har inte ansökt om ersättningen.
 • För jordbruksskiftet har anmälts åtgärden torvåkrar med vall men du har inte ansökt om ersättningen.
 • Basskiftet innehåller areal för vilken du har anmält föregående år åtgärden hantering av avrinningsvatten i miljöförbindelsen. Anmäl basskiftet till åtgärden om skiftet har varit i gårdens besittning föregående år.
 • Det passiverade basskiftet innehåller areal för vilken du har anmält föregående år åtgärden hantering av avrinningsvatten inom miljöförbindelsen. Anmäl till åtgärden det nyskapade basskiftet i stället för det passiverade basskiftet om det passiverade basskiftet har varit i gårdens besittning föregående år.
 • Till skiftet i Skötselavtal för jordbruksnaturen och landskapet har du anmält en icke stödduglig växt. För skiftet utbetalas inte stöd för avtalet.
 • Till skiftet i Skötselavtalet för våtmarker har du anmält en icke stödduglig växt. För skiftet utbetalas inte stöd för avtalet.
 • Du har ansökt om förbindelse för ekologisk produktion men anmält att skiftena odlas konventionellt. Kontrollera skedet för ekologisk produktion för skiftena.
 • Du har en förbindelse för ekologisk produktion men anmält att skiftena odlas konventionellt. Kontrollera skedet för ekologisk produktion för skiftena.

Vipurådgivaren kontrollerar inte följande

 • Den valda lupinsorten är inte berättigad till Bidrag för specialväxter
 • Basskiftet finns i flyghavreregistret. Odling av havre rekommenderas inte.
 • Du har anmält en växt på permanent gräsmark i Natura-området som inte uppfyller villkorlighetskravet för vallväxtlighet.
 • Villkoren för den valda åtgärden fågelåkrar uppfylls inte. Kontrollera den valda åtgärdens villkor.
 • Du har inte valt åtgärden "Främja cirkulär ekonomi" i miljöersättningen.
 • Du har inte ansökt om avtal för skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet och inte heller om utbetalning av stödet trots att du har till stödet berättigade skiften alternativt till stödet berättigade skiften som inte fogats till avtalet.
 • Du har inte ansökt om avtal för skötsel av våtmark och inte heller om utbetalning av stödet trots att du har till stödet berättigade skiften alternativt till stödet berättigade skiften som inte fogats till avtalet.
 • Du har sökt om avtal och utbetalning för skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet men du har inga skiften som berättigar till ersättningen.
 • Du har sökt om avtal och utbetalning för skötsel av våtmark men du har inga skiften som berättigar till ersättningen.
 • Du har sökt om stödet för stärkelsepotatis. Bifoga odlingskontrakt för stärkelsepotatis, eller lämna in en kopia på det till landsbygdsmyndigheten.
 • Du har sökt om bidrag för specialväxter. Bifoga odlingskontrakt för sockerbeta, eller lämna in en kopia på det till landsbygdsmyndigheten.
 • Du har anmält hamppa som växt på jordbruksskiftet. Bifoga garantibevis för det använda fröet till ansökan, eller lämna in en kopia på det till landsbygdnäringsmyndigheten senast 15.6.
 • Du har anmält trädgårdsärt (avtal för industriprod.) på ett jordbruksskifte i ekologisk produktion. Bifoga odlingsavtalet för trädgårdsärt till ansökan, eller lämna in en kopia av det till NTM-centralen.
 • Du har i miljöersättningen ansökt om den skiftesspecifika åtgärden torvåkrar med vall. Bifoga en markartering till ansökan, eller lämna in en kopia på den till landsbygdsnäringsmyndigheten senast 30.9.
 • Du har i miljöförbindelsen valt den skiftesspecifika åtgärden hantering av avrinningsvatten. Bifoga vid behov en jordanalys, markkartering eller karta över dikning till ansökan, eller lämna in en kopia på dem till landsbygdsnäringsmyndigheten senast 30.9.
 • Du har ansökt om förbindelse för ekologisk produktion som innehåller avtal om foderproduktion. Bifoga avtalet till ansökan, eller lämna in en kopia av det till NTM-centralen.
 • Du har anmält alternativa växtskyddsmetoder på ett skifte men du har inte i stödansökan kryssat för att du ansöker om ersättning för åtgärden.
 • Du har anmält markförbättrande växter och saneringsväxter på ett skifte men du har inte i stödansökan kryssat för att du ansöker om ersättning för åtgärden.
 • Du har anmält fånggröda på ett skifte men du har inte i stödansökan kryssat för att du ansöker om ersättning för åtgärden.
 • Du har anmält dragväxter för bin på ett skifte men du har inte i stödansökan kryssat för att du ansöker om ersättning för åtgärden.

Anmärkningar kommer att uppdateras i Vipurådgivare under sommaren 2024, men först efter den sista ansökningsdagen

 • Du har valt åtgärden naturvårdsvallar i stödet för miljösystem men inte anmält några växter som berättigar till stödet.
 • Du har valt åtgärden gröngödslingsvall i stödet för miljösystem men inte anmält några växter som berättigar till stödet.
 • Du har valt åtgärden mångfaldsväxter i stödet för miljösystem men inte anmält några växter som berättigar till stödet.

* Anmärkningar kommer också att visas under ändringstiden, men det kommer inte längre att vara möjligt att ange tilläggsarealer.

Sidan har senast uppdaterats 17.6.2024