Vipurådgivarens kontroller 2023

Anmärkningar som hindrar insändandet och visas både på fliken skiftensuppgifter och Vipurådgivaren

 • Basskiftet har inte ett enda jordbruksskifte.
 • På baskiftet finns jordbrukskiften som inte har fästs på kartan.
 • Basskiftet som har antecknats som arrenderat saknar arrendegivarens namn.
 • Motstridighet mellan basskiftets maranvändningsslag och växtkod.
 • Motstridighet mellan växten på skiftet och flyghavreanmälningen som gjorts av stödsökanden.
 • Kontrollera växten eller radera begäran om flyghavrekontroll.
 • Basskiftet saknar flyghavreuppgift.
 • Jordbruksskiftet saknar växt.
 • Sort har inte valts.
 • Utsädesmängden saknas.
 • Planerad såningsdag saknas.
 • Skede för ekologisk produktion saknas.
 • Jordbruksskiftets tilläggsuppgifter saknas. 
 • Tidpunkt för grundandet saknas
 • Växtskyddsåtgärd saknas
 • På basskiftet får det inte förekomma både konventionell och ekologisk odling. Ändra på skedet för ekologisk odling eller dela basskiftet.
 • På en nyodlingsskfte med krav på vallväxter kan du inte anmäla naturvårdsvallar, vall på torvåker eller skyddszonsvallar. Byt växten på jordbruksskiftet till en annan vall.
 • Du har anmält skyddszon på jordbruksskiftet, men det finns inte stödduglig areal på jordbruksskiftet. Byt växt på jordbruksskiftet
 • Du kan inte anmäla naturvårdsvall eller gröngödslingsvall som finns med i stödet för miljösystem för ett jordbruksskifte med permanent gräsmark som finns på Natura-areal. Byt växt på jordbruksskiftet.

​Anmärkningar som tillåter insändandet och visas både på fliken skiftensuppgifter och Vipurådgivaren

 • Jordbruksskiftenas arealer uppdateras till riktiga då administratören av skiftet i gemensamt bruk fäster jordbruksskiftena.
 • Du har anmält 3. årets övergångsskede till ekologisk produktion för en växt, som inte använder skedet i fråga. Byt uppgiften om övergångsskede för jordbruksskiftet. Tilläggsinformation om anmälan av övergångsskede till ekologisk produktion hittas i Ansökningsguiden.
 • Basskiftet är inte för tillfället ersättningsberättigat och du kan därför inte erhålla ersättning för den åtgärd du anmält. Ersättning kan beviljas om du har sökt om byte av ersättningsberättigande för basskiftet.
 • På basskiftet gäller villkorlighetskravet för permanent vallväxtlighet.

Anmärkningar som hindrar insändandet i Vipurådgivaren

 • Du har inte ansökt om ett enda stöd.
 • Basskiftesändringarna har inte skickats för handläggning. Skicka först basskiftesändringarna för handläggning. Efter det kan du lämna in ansökan.
 • Tagandet ur jordbruksanvändning har inte skickats till handläggning. Skicka först urbruktagandet till handläggning. Sedan kan du lämna in ansökan.
 • Bankkontonummer saknas. Mata in den stödsökandes kontonummer så att du kan skicka in ansökan.
 • Du har anmält naturvårdsvall för jordbruksskiftet men du har inte ansökt om stöd för miljösystem för åtgården. Ansök om stöd för åtgärden eller byt växt för jordbruksskiftet.
 • Du har anmält en mångfaldsväxt för jordbruksskiftet men du har inte ansökt om stöd för miljösystem för åtgärden. Ansök om stöd för åtgärden eller byt växt för jordbruksskiftet.
 • Du har anmält gröngödslingsvall inom stöd för miljösystem för jordbruksskiftet men du har inte ansökt om stöd för miljösystem för åtgärden. Ansök om stöd för åtgärden eller radera valet av gröngödslingsvall inom stöd för miljösystem från jordbruksskiftet.
 • Du har på jordbruksskiftet anmält skyddszon men inte valt åtgärden för skyddszon inom miljöersättningen. Sök stödet eller byt växt på jordbruksskiftet.
 • Villkoren för den valda åtgärden näringsväxter för pollinatörer uppfylls inte. Byt gårdsspecifik åtgärd inom miljöersättningen eller kontrollera villkoren för den åtgärd du valt.
 • Villkoren för den valda åtgärden uppföljning av marken uppfylls inte. Byt gårdsspecifik åtgärd inom miljöersättningen eller kontrollera villkoren för den åtgärd du valt.
 • Villkoren för den valda åtgärden flerårig mångfaldsremsa uppfylls inte. Byt gårdsspecifik åtgärd inom miljöersättningen eller kontrollera villkoren för den åtgärd du valt.
 • Du har ansökt om ersättning för ekologisk produktion men inte anmält uppgifter för avtalet och inte heller fogat något skifte till avtalet. Uppge avtalsuppgifterna och lägg till skiften i avtalet eller ta bort ansökan om utbetalning för avtal för ekologisk produktion.
 • Du har ansökt om ersättning för skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet men inte anmält uppgifter för avtalet och inte heller fogat något skifte till avtalet. Uppge avtalsuppgifterna och lägg till skiften i avtalet eller ta bort ansökan om utbetalning för avtal för skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet.
 • Du har ansökt om ersättning för skötsel av våtmark men inte anmält uppgifter för avtalet och inte heller fogat något skifte till avtalet. Uppge avtalsuppgifterna och lägg till skiften i avtalet eller ta bort ansökan om utbetalning för avtal för våtmark.

​Anmärkningar som tillåter insändandet i Vipurådgivaren

 • Sökanden saknar adress. Uppge adressen i Vipu idelen för Egna uppgifter eller i delen för Gårdens uppgifter.
 • Inget namn finns mera för FO-numret.
 • Fyll i FO-nummer och uppge din huvudsakliga bransch samt MOMS-skyldighet som primärproducent.
 • Ifall du inte har ett FO-nummer lämna då in före utgången av stödansökan bevis på utövande av lantbruksverksamhet till landsbygdsnäringsmyndigheten för kontroll av villkoret för aktiv jordbrukare.
 • Ifall du under det föregående stödåret har erhållit högst 5 000 euro i direkta odlarstöd från Europeiska unionen är du aktiv jordbrukare. ruokavirasto.fi/sv/aktiv-jordbrukare
 • Den huvudsakliga branschen för stödsökande som du anmält är annat än utövande av jordbruksverksamhet. Lämna in före stödansökan går ut bevis på utövande av jordbruksverksamhet till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet för granskning av villkoren för aktiv jordbrukare. Ifall du föregående år fått högst 5000 euro i direkta odlarstöd från Europeiska unionen är du aktiv jordbrukare.
 • Den anmälda stödsökanden är inte mervärdesskatteskyldig som primärproducent. Leverera bevis på bedrivande av jordbruksverksamhet till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet innan utgången av ansökningstiden för kontroll av villkoren för aktiv jordbrukare. Ifall du föregående år fått högst 5000 euro i direkta odlarstöd från Europeiska unionen är du aktiv jordbrukare. ruokavirasto.fi/sv/aktiv-jordbrukare
 • Arealen för de jordbruksskiften som förts in på basskiftet överstiger basskiftets areal. Kontrollera om basskiftet skall vara i din besittning. Om inte, ta bort basskiftet ur din besittning.
 • Ersättningstagaren är inte den samma som gjort förbindelsen eller avtalet. Överför förbindelsen eller avtalet med blankett 160.
 • Du har inte ansökt om förbindelse inom miljöersättningen, inte heller om utbetalning, trots att du har ersättningsberättigade skiften.
 • Du har anmält hamppa som växt på jordbruksskiftet. Bifoga garantibevis för det använda fröet till ansökan, eller lämna in en kopia på det till landsbygdnäringsmyndigheten senast 15.6.

Vipurådgivaren kontrollerar inte följande

 • Du har inte ansökt om grundläggande inkomsstöd.
 • Du har inte ansökt om omfördelningsinkomststöd.
 • Du har inte ansökt om bidrag för specialväxter trots att du anmält till stödet berättigade växter.
 • Du har inte ansökt om bidrag för stärkelsepotatis trots att du anmält till stödet berättigade växter.
 • Du har inte ansökt om nationellt stöd för sockerbeta trots att du anmält till stödet berättigade växter.
 • Du har inte ansökt om kompensationsersättning.
 • Du har inte ansökt om allmänt hektarstöd trots att du anmält till stödet berättigade växter.
 • Du har inte ansökt om nordligt hektarstöd trots att du anmält till stödet berättigade växter.
 • Du har ansökt om omfördelningsinkomststöd men inte sökt grundläggande inkomsstöd. Du kan få omfördelningsinkomststöd bara om du beviljats grundläggande inkomsstöd.
 • Du har bara ansökt om det ena stödet till unga odlare.
 • Vald lupinsort berättigar inte till bidrag för specialväxter.
 • Basskiftet finns i flyghavreregistret. Odling av havre rekommenderas inte.
 • Du har på basskiftet anmält en växt som inte uppfyller villkorlighetskravet gällande vallväxtlighet.
 • Du har valt åtgärden naturvårdsvallar i stödet för miljösystem men inte anmält några växter som berättigar till stödet.
 • Du har valt åtgärden gröngödslingsvall i stödet för miljösystem men inte anmält några växter som berättigar till stödet.
 • Du har valt åtgärden mångfaldsväxter i stödet för miljösystem men inte anmält några växter som berättigar till stödet.
 • Du har valt åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem men inte sökt om grundläggande inkomststöd. Du kan få stödet för åtgärden bara om du beviljas grundläggande inkomststöd.
 • Du har inte valt åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem.
 • Du har på jordbruksskiftet anmält mångfalldsväxter (vilt), men skiftet är beläget i närheten av en livligt trafikerad väg. Kontrollera om jordbruksskiftet ligger för nära vägen.
 • För jordbruksskiftet har anmälts åtgärden alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter men du har inte ansökt om ersättningen.
 • För jordbruksskiftet har anmälts åtgärden markförbättrande grödor och saneringsgrödor men du har inte ansökt om ersättningen.
 • För jordbruksskiftet har anmälts åtgärden fånggrödor men du har inte ansökt om ersättningen.
 • För jordbruksskiftet har anmälts åtgärden torvåkrar med vall men du har inte ansökt om ersättningen.
  Villkoren för den valda åtgärden fågelåkrar uppfylls inte. Kontrollera den valda åtgärdens villkor.
 • Du har inte valt inom miljöersättningen åtgärden främjande av cirkulär ekonomi.
 • Du har inte ansökt om avtal för skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet och inte heller om utbetalning av stödet trots att du har till stödet berättigade skiften alternativt till stödet berättigade skiften som inte fogats till avtalet.
 • Du har inte ansökt om utbetalning för avtal för skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet, inte heller anmält basskiften till avtalet.
 • Du har inte ansökt om avtal för skötsel av våtmark och inte heller om utbetalning av stödet trots att du har till stödet berättigade skiften alternativt till stödet berättigade skiften som inte fogats till avtalet.
 • Du har inte ansökt om utbetalning av stödet för skötsel av våtmark, inte heller anmält basskiften till avtalet.
 • Du har sökt om avtal och utbetalning för skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet men du har inga skiften som berättigar till ersättningen.
 • Du har sökt om avtal och utbetalning för skötsel av våtmark men du har inga skiften som berättigar till ersättningen.
 • Du har inte ansökt om utbetalning av ersättning för ekologisk produktion, inte heller anmält basskiften till förbindelsen.
 • Du har inte ansökt om förbindelse för ekologisk produktion, inte heller om utbetalning, trots att du har skiften i omläggningsskede.
 • Du har ansökt om förbindelse för ekologisk produktion men anmält att skiftena odlas konventionellt.
 • Kontrollera skedet för ekologisk produktion för skiftena.
 • Du har inte anmält avsalugrödor.
 • Du har inte anmält tillräckligt med avsalugrödor. Du har anmält avsalugrödor på xx,xx hektar. Uppfyllande av kravet kräver xx,xx hektar.
 • Du har sökt om stödet för stärkelsepotatis. Bifoga odlingskontrakt för stärkelsepotatis, eller lämna in en kopia på det till landsbygdsmyndigheten.
 • Du har sökt om bidrag för specialväxter. Bifoga odlingskontrakt för sockerbeta, eller lämna in en kopia på det till landsbygdsmyndigheten.
 • Du har anmält trädgårdsärt (avtal för industriprod.) på ett jordbruksskifte i ekologisk produktion. Bifoga odlingsavtalet för trädgårdsärt till ansökan, eller lämna in en kopia av det till NTM-centralen.
 • Du har i miljöersättningen ansökt om den skiftesspecifika åtgärden torvåkrar med vall. Bifoga en markartering till ansökan, eller lämna in en kopia på den till landsbygdsnäringsmyndigheten senast 30.9.
 • Du har i miljöförbindelsen valt den skiftesspecifika åtgärden hantering av avrinningsvatten. Bifoga vid behov en jordanalys, markkartering eller karta över dikning till ansökan, eller lämna in en kopia på dem till landsbygdsnäringsmyndigheten senast 30.9.
 • Du har ansökt om förbindelse för ekologisk produktion som innehåller avtal om foderproduktion. Bifoga avtalet till ansökan, eller lämna in en kopia av det till NTM-centralen.
Sidan har senast uppdaterats 17.5.2023