Vipurådgivarens kontroller 2021

Anmärkningar som hindrar insändandet

 • Du har inte ansökt om ett enda stöd.
 • Basskiftet har inte ett enda jordbruksskifte.
 • På basskiftet finns det inte fästa jordbruksskiften.
 • Växt saknas på basskiftets jordbruksskifte.
 • Jordbruksskiftenas areal överstiger basskiftets areal.
 • Basskiftets areal (x,xx) är mindre än jordbruksskiftenas areal (x,xx)
 • De hittas inte fäst geometri för basskiftets alla jordbruksskiften.
 • Basskiftets gräns har ändrats, rita jordbruksskiftena på nytt.
 • Jorbruksskiftet har föregående år permanent vall areal åtminstone 0.05 ha. Grönträda som anmälts som ekologisk areal är inte tillåten på området, som föregående år har haft permanent vall.
 • Jorbruksskiftet har föregående år permanent vall areal x,xx ha. Grönträda som anmälts som ekologisk areal är inte tillåten på området, som föregående år har haft permanent vall. Ändra uppgiften eller korrigera jordbruksskiftets gräns.
 • På areal med permanent gräsmark kan du inte anmäla grönträda (vall och äng), om arealen anmäls som ekologisk areal.
 • Som stödsökande har antecknats en delaktig för vilken det inte har registrerats kontonummer. Du kan lägga till kontonummern via Gårdens delaktiga.
 • Det som arrenderat anmälda basskiftet saknar uppgift om arrendegivarens namn.
 • För permanent Natura - vall kan anmälas endast växter som ger upphov till eller upprätthållande växter.
 • Motstridighet mellan basskiftets markanvändingsslag och vald växt.
 • Basskiftesändringarna har inte skickats för behandling. Skicka först basskiftesändringarna till behandling innan det är möjligt att skicka huvudstödansökan till behandling.
 • Motstridighet mellan vald växt och anmälan om flyghavre. Kontrollera växten eller avlägsna beställningen av flyghavrekontroll.
 • Den valda växten på basskiftet är motstridig jämfört med skiftets övriga uppgifter.
 • Till åtgärden för hantering av avrinningsvatten anmäld areal överstiger basskiftets areal.
 • För skiftet har anmälts åtgärden hantering av avrinningsvatten, men till åtgärden har inte anmälts areal.
 • Stöd ansöks för hela basskiftet, även om basskiftets har anmälts vara i gemensamt bruk.
 • Basskiftets hela areal kan inte anmälas med jordbruksskiften, när skiftet har antecknats vara i gemensamt bruk.
 • Basskiftet saknar flyghavreuppgift.
 • Tagandet ur jordbruksanvändning har inte skickats till handläggning. Skicka första urbruktagandet till handläggning, sedan kan du returnera huvudstödansökan.
 • Hela skiftet har anmälts som tillfälligt icke odlad areal två år efter varandra. Granska om skiftet är jordbruksmark. Ta skiftet vid behov ur jordbruksanvändning med en basskiftesändring eller anmäl skiftet med växtkoden Permanent icke odlad. Läs mer om tillfälligt icke odlade arealer i Ansökningsguiden, kapitlet 1.1 Jordbruksmark, bas- och jordbruksskiften.
 • Det har lagts till nya basskiften till din miljöförbindelse. Skiftena har varit förra året hos en gård som har givit förbindelse, skiftena är därför berättigade till ersättning från och med detta år. Anmäl i ansökningens tilläggsuppgifter de skiftessignum som du inte vill ansluta till förbindelsen.

​Anmärkningar som tillåter insändandet

Almänna

 • Du har inte ansökt om grundstöd och förgröningsstöd.
 • Du har inte ansökt om kompensationsersättning.
 • Du har inte ansökt om utbetalning för ett miljöavtal, fastän du har ett gällande avtal.             
 • Du har inte ansökt om förlängningsår till din miljöförbindelse. Din förbindelse avslutas.        
 • Du har inte ansökt om förlängningsår till din förbindelse gällande ekologisk produktion. Din förbindelse avslutas.
 • Du har inte ansökt om förlängningsår till ditt miljöavtal. Ditt avtal avslutas.
 • Du har inte ansökt om utbetalning av ersättning för ekologisk produktion.
 • På din gård gäller ekoförbindelsens krav på avsalugrödor Du har anmält avsalugrödor ^1^ ha, för att uppfylla kravet krävs ^2^ hektar. Anmäl avsalugrödor på 30 % av din förbindelseareal. I kontrollen saknas möjligen från den använda förbindelsearealen ändringar gjorda i år såsom ansökan om tilläggsarealer. Du kan kontrollera arealen som används från: Anmäl uppgifter → Sammandrag av skiftesuppgifter → Sammandrag enligt basskifte. Om du anmäler blandade grödor, som innehåller proteingrödor, ska du i skiftets tilläggsuppgifter anmäla de proteingrödor som ingår i blandningen. Läs mera: Vipurådgivaren kontrollerar kravet på avsalugrödor.
 • Du har inte ansökt om bidrag för jordbruksgrödor, fastän du har växter som är berättigade till stöd.
 • Du har endast ansökt det ena stödet för unga odlare.
 • Ålands huvudstödansökan har inte grundats. Kom ihåg att också ansöka om stöd som utbetalas av Ålands landskapsregering.
 • Arealen för jordbruksskiftena, som har lagts till för basskiftet, överskrider basskiftets areal. Kontrollera om basskiftet ska vara i din besittning. Om inte, ta i så fall basskiftet ur din gårds besittning.
 • Arealen för på basskiftet anmälda jordbruksskiften understiger basskiftets areal.
 • Basskiftets areal (x,xx) är större än jordbruksskiftenas areal (x,xx).
 • På permanent gräsmark kan du inte anmäla miljöersättningens växter: Gröngödslingsvall, Naturvårdsåker (vallväxter, minst 2 år), Flerårig miljövall, Skyddszonsvall ( förbindelse fr.o.m. 2015).
 • Jordbruksskiftet har det föregående året haft permanent gräsmark x.xx ha. Den valda vallväxten (Gröngödslingsvall, Naturvårdsåker (vallväxter, minst 2 år), Flerårig miljövall, Skyddszonsvall ( förbindelse fr.o.m. 2015)) är inte tillåten på ett område som det föregående året har varit permanent gräsmark. Byt växtslag eller korrigera gränsen för jordbruksskiftet.
 • Tillfälligt icke odlad areal eller permanent icke odlad areal har anmälts detta år samt föregående år. Detta kan innebära att stödrätterna överförs till den nationella reserven. Permanent icke odlad areal tas bort ur jordbruksanvändningen.
 • Gården har en ekoförbindelse, men du har anmält jordbruksskiften i konventionell odling.
  Kontrollera skedet för ekologisk produktion på skiftena.
 • Ett skifte, som första gången tas i odlingsbruk, ska besås. Enligt tvärvillkoren kan du inte anmäla skiftet som svartträda, stubbträda eller tillfälligt icke odlat.
 • Basskiftet är i flyghavreregistret. Odling av havre rekommenderas inte på skiftet.
 • Jordbruksskiftenas arealer uppdateras till de riktiga efter att administratören av ett basskifte i gemensamt bruk har fäst jordbruksskiftena.
 • Du har anmält 3. årets övergångsskede till ekologisk produktion för en växt, som inte använder skedet i fråga. Byt uppgiften om övergångsskede för jordbruksskiftet. Tilläggsinformation om anmälan av övergångsskede till ekologisk produktion hittas i Ansökningsguiden för jordbrukarstöd.

Miljöersättning​

 • På jordbruksskiftet har du valt åtgärden alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter, men åtgärden har inte valts i förbindelsen.
 • Till åtgärden alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter har det inte valts ett enda jordbruksskifte.
 • Du har anmält areal för åtgärd gällande trädgårdsväxter på ett basskifte, som inte är i förbindelse. Denna areal duger inte i åtgärden.
 • På jordbruksskiftet har du valt åtgärden användning av organiskt täckmaterial på trädgårdsväxter och sättpotatis, men åtgärden har inte valts i förbindelsen.
 • Till åtgärden användning av organiskt täckmaterial på trädgårdsväxter och sättpotatis har det inte valts ett enda jordbruksskifte.
  I skiftesuppgifterna har du anmält gröngödslingsvall, fånggrödor, saneringsgrödor eller mångfaldsåkrar, men gården har inte förbundit sig till åtgärden åkernaturens mångfald inom miljöersättningen.
 • I skiftesuppgifterna har du anmält skyddszon (förbindelse fr.o.m. 2015), flerårig miljövall eller naturvårdsåker (vallväxter, minst 2 år), men gården har inte förbundit sig till åtgärden miljövårdsvallar inom miljöersättningen.
 • Du håller på att anmäla för förbindelsearealen permanent icke odlad areal. Permanent icke odlad areal raderas från förbindelsen och detta kan föranleda återkrav för förbindelseperiodens tid. Du kan ta bort skiftet ur jordbruksanvändning med blankett 102C eller genom att anmäla motsvarande uppgifter i basskiftets tilläggsuppgifter.
 • Personen som ansöker om utbetalning skiljer sig från personen för vilken förbindelsen/avtalet har gjorts. Gör överföring av avtal eller förbindelse med blankett 160.
 • I skiftesuppifterna har det anmälts fel växtkod för avtalsskiftet. Kontrollera de rätta växtkoderna från Ansökningsguiden, kapitlet Miljöavtal.
 • Du har anmält en växt, som hör till miljöförbindelsens åtgärd, för ett basskiftes areal, som inte hör till miljöförbindelsen. Miljöersättning betalas inte för areal som inte hör till förbindelsen. Byt den anmälda växten, om du inte tänker byta ersättningsduglighet och förbindelseareal för basskiftet.
 • Kom ihåg att grunda med landskapsväxter insådd mångfaldsåker årligen!
 • Kom ihåg att grunda med viltväxter insådd mångfaldsåker årligen!

Stödrättigherter

 • Granska kolumnen Skillnad för att se om du har för mycket (+) eller för lite (-) stödrättigheter jämfört med den stöddugliga arealen för grunstödet. Anmäl vid behov stödrättighetsöverföringar innan utgången av stödansökningen. Jordbruksskiften som inte är stöddugliga i grundstödet ökar på skillnaden (+), eftersom det inte betalas stöd för dessa jordbruksskiften och de aktiverar inte stödrättigheter. Du kan kontrollera växtkodens stödduglighet från adressen livsmedelsverket.fi/stodberattigande.
 • Hela stödrättigheten (max. 1,00 ha) aktiveras, om den används minst 0,01 ha. Om för gården, kontrolleras områdesvis, lämnar stödrättighetsarealen icke aktiverad två (2) år efter varandra, överförs motsvarande mängd stödrättigheter till den nationella reserven utan ersättning.

Förgröningen: mångsidigare odling

 • ​Gårdens åkerareal är under 10 ha.
 • Av gårdens åkerareal är över 75 % hö- eller vallväxter, baljväxter och/eller träda. Gården är befriad från förgröningsstödets krav på diversifiering av grödor.
 • Av gårdens stöddugliga jordbruksmark är över 75 % permanent gräsmark och vallväxter. Gården är befriad från förgröningsstödets krav på diversifiering av grödor.
 • Minst två olika odlingsväxter.
 • Minst tre olika odlingsväxter.
 • Huvudväxtens andel är över 75 % av åkerarealen.
 • Den i hopräknade andelen av de två viktigaste odlingsväxterna får vara högst 95 % av åkerarealen.
 • Kravet på mångsidig odling uppfylls inte. Förgröningsstödet skärs ner.

​Förgröningen, ekologisk areal ​

 • Gårdens åkerareal är högst 15 ha.
 • Av gårdens åkerareal är över 75 % hö- eller vallväxter, träda eller baljväxter. Gården är befriad från förgröningsstödets krav på ekologisk areal.
 • Av gårdens stöddugliga jordbruksmark är över 75 % vall och vallväxter. Gården är befriad från förgröningsstödets krav på ekologisk areal.
 • Som ekologisk areal har anmälts minst 5 % av gårdens åkerareal. Du observerar väl att det är förbjudet att använda växtskyddsmedel på träda på ekologisk fokusareal och på kvävefixerande grödor på ekologisk fokusareal.
 • Det finns för lite ekologisk areal. Förgröningsstödet skärs ner. Du observerar väl att det är förbjudet att använda växtskyddsmedel på träda på ekologisk fokusareal och på kvävefixerande grödor på ekologisk fokusareal.
 • Arealen för grönträda (vall och äng) som har anmälts som ekologisk areal är högst 10 /15 % av gårdens åkerareal. Om arealen är över 10 /15 %, kan den överskridande arealen inte godkännas som ekologisk areal.

​Kontroller av fleråriga åtgärder

 • Skyddszonsvall: I princip skall du anmäla areal som skyddszonsvall, som föregående år anmälts och godkänts som skyddszonsvall. I fall där besittningen överförts behöver du dock inte fortsätta den tidigare odlarens förbindelse om skyddszson. Ny skyddszonsvall kan du anmäla endast i de fall, att basskiftet har haft föregående höst eller detta år specialstödsavtal som avslutats "Anläggande och skötsel av skyddszon" eller "Främjande av naturens och landskapets biologiska mångfald" och skiftet uppfyller villkoren för skyddszonsvall. Skyddszonsvallen skall finnas på samma areal som föregående år. Småa ändringar i arealen är möjliga t.ex. på grund av en noggrannare mätning.
 • Naturvårdsåkrar och/eller mångfaldsåkrar: Gården har naturvårdsåkrar och/eller mångfaldsåkrar, till vilka det hör krav att bevara grödan två år. Det är möjligt att detta krav inte uppfylls för de understrukna skiftena. Kontrollera uppgifterna från tabellen. Om du anmäler på samma område mångfaldsåker (äng 1 och 2 år) längre än två år, skall den anläggas pånytt efter andra året. Kontrollera detta villkor för de basskiftens del, som finns i tabellen för mångfaldsåker (äng 1. och 2. år) för tre år efter varandra.
 • Flerårig miljövall: Du skall anmäla som mångårig miljövall areal, samma som du föregående år har anmält och godkänts som mångårig miljövall. I besittningsöverföringsfall behöver du dock inte fortsätta den tidigare odlarens ingångna förbindelse. Ny mångårig miljövallsareal kan du bara anmäla i det fall, att basskiftet har haft föregående höst eller detta år ett specialstödsavtal som avslutas "Mångårig vallodling på torvåker" och skiftet uppfyller villkoren för mångårig miljövall. Mångårig miljövall skall finnas på samma arealer som föregående år. Småa ändringar i arealerna är möjliga t.ex. på basen av noggrannare mätningar.
 • Gröngödslingsvall: Samma areal kan vara gröngödslingsvall maksimalt tre år efter varandra. I tabellen visas de basskiften på vilka det har anmälts gröngödslingsvall fyra år efter varandra. Kontrollen beaktar inte hur jordbruksskiftena är belägna på basskiftet. Försäkra dig om att arealen du anmäler som gröngödslingsvall inte har varit gröngödslingsvall de tre tidigare åren.
 • Saneringsgrödorna: Du kan anmäla areal för saneringsgröda på samma areal högst två år efter varandra. Till tabellen finns förteckning på basskiften, på vilka du har anmält saneringsgrödor tre år efter varandra. Kontrollera, så att inte saneringsgrödans odling finns på samma del av basskiftet tre år efter varandra. ​

​Exempel på anmärkningar som syns i den preliminära uppskattningen av stödet

 • Antalet stödrättigheter begränsar stödet som betalas. Kom ihåg att vid behov anmäla överföring av stödrättigheter.
 • Befrielsen från förgröningsstödets krav på diversifiering av grödor förhindrar betalningen av ersättning för miljöersättningens växttäckesåtgärd.
 • Befrielsen från förgröningsstödets krav på ekologisk areal förhindrar betalningen av ersättning för miljöersättningens växttäckesåtgärd. Förhindret gäller inte areal som befriats på basen av ekologisk produktion.
 • Den sammanlagda arealen för träda och naturvårdsåker med vall överskrider 25 % av åkerarealen. Arealen för vilken det betalas ersättning för begränsas.
 • Befrielsen från kravet på ekologisk fokusareal förhindrar beviljandet av ersättning för miljövårdsvallar för skyddszoner.
 • Befrielsen från kravet på ekologisk fokusareal förhindrar beviljandet av ersättning för miljövårdsvallar för fleråriga miljövallar.
 • Befrielsen från kravet på ekologisk fokusareal förhindrar beviljandet av ersättning för miljövårdsvallar för naturvårdsåker med vall.
 • Befrielsen från kravet på ekologisk fokusareal förhindrar beviljandet av ersättning för åkernaturens mångfald för gröngödslingsvallar.
 • Ersättning för fånggröda betalas inte för ett jordbruksskifte som har anmälts som ekologisk fokusareal.
 • Arealen med naturvårdsåker överskrider 20 % av förbindelseskiftens areal på styrningsområde. För den övergående arealen beviljas inte ersättning.
 • Arealen med naturvårdsåker överskrider 5 % av förbindelseskiftens areal. För den övergående arealen beviljas inte ersättning.
 • Arealen med mångfaldsåker överskrider 15 % av förbindelseskiftens areal på styrningsområde. För den övergående arealen beviljas inte ersättning.
 • Arealen med mångfaldsåker överskrider 15 % av förbindelseskiftens areal. För den övergående arealen beviljas inte ersättning.
 • Den sammanlagda arealen mångfaldsåker och naturvårdsåker överskrider 15 % av förbindelsearealen. För den övergående arealen beviljas inte ersättning för naturvårdsåker.
 • Den sammanlagda arealen mångfaldsåker och naturvårdsåker överskrider 20 % av förbindelsearealen på styrningsområde. För den övergående arealen beviljas inte ersättning för naturvårdsåker.
 • Fånggrödornas areal överstiger 25 % av förbindelsearealen. För den överstigande arealen beviljas inte ersättning för fånggrödor.
 • Saneringsgrödornas areal överstiger 25 % av förbindelsearealen. För den överstigande arealen beviljas inte ersättning för saneringsgrödor.

År 2021 kontrollerar Vipurådgivaren inte bland annat följande:

 • Vipurådgivaren kontrollerar inte djurhållning eller djurtäthet i fråga om kompensationsersättningens husdjursförhöjning, stöd för svin- och fjäderfähushållning eller ersättning för ekologisk produktion. I Viputjänstens gårdsavsnitt finns de antal djurenheter enligt djurslag 2020 som ska användas för beräkning av djurtätheten.
 • Stödet har inte sökts fastän skiftesuppgifterna innehåller grödor som berättigar till det, bortsett från de ovan nämnda stöden.
 • Förgröning: krav på bevarande av permanenta gräsmarker.
 • Riktigheten av koderna för special- och miljöavtal.
 • Anmälningar om deltagande i djurstöd. Till exempel visar nötdjursregistret att en gård har djur, men ingen giltig anmälan om deltagande i bidraget för nötkreatur.
 • Anmälan av skiften till ekologisk produktion. Ett skifte som är anmält till ekologisk produktion har befriats från förgröningsstödets krav på basis av ekologisk produktion. För att få befrielse måste skiftet ingå i ekokontrollen.
 • Ansökan för fortsättningsår för avtal om upprätthållande av urpsprungsväxter. (NTM-centralerna skickar information åt ifrågavarande stödmottagare)
Sidan har senast uppdaterats 30.12.2022