Viputjänstens informationssäkerhets- och dataskyddanvinsning

Publiceringsdatum: 3. mars 2024

Allmänt om Viputjänsten

Viputjänsten är i bruk varje dag klockan 8.00–24.00. Eventuella serviceuppehåll och driftsavbrott meddelas separat och i mån av möjlighet på förhand. Systemet upprätthålls dock endast vardagar under tjänstetid.

Landsbygdsnäringsmyndigheterna svarar under tjänstetid på användarnas frågor om datainnehåll (och åtkomsträttigheter). Myndigheterna kan inte ge användarstöd som gäller användarens egna internetförbindelser eller odlingsplaneringsprogrammens funktioner. I dessa fall ska du ta kontakt med den som levererat odlingsplaneringsprogrammet eller med internetleverantören. Skärmarna i tjänsten fungerar bäst med en resolution på minst 1024x768. Med en lägre resolution måste du använda skärmens horisontella rullning för att se alla uppgifter på sidan.

Webbläsaren måste vara på en nivå som motsvarar minst Mozilla Firefox eller Google Chrome. Också de flesta andra webbläsare fungerar, men deras funktioner har inte testats tillräckligt. Användarna rekommenderas att använda den nyaste versionen av respektive webbläsare. Webbläsarversionerna uppdateras med snabb tidtabell, och därför är det inte möjligt att upprätthålla en helt dagsaktuell förteckning över webbläsarversioner. Viputjänsten fungerar med alla operativsystem där de ovan nämnda webbläsarna fungerar. 

Vipuanvändarens informationssäkerhetsanvisningar och användningsregler

Varför är informationssäkerhet viktigt?

Jordbruksförvaltningen behandlar personuppgifter, information som hänför sig till utbetalningar av stöd samt företags- och yrkeshemligheter. Uppgifterna får inte obefogat ändras eller röjas för utomstående. Uppgifterna ska vara tillgängliga när det är överenskommet. Användarna av Livsmedelsverkets tjänster förbinder sig att följa användningsreglerna för informationssystemen och tjänsterna. Dessutom ska användaren följa lagar och andra bestämmelser som gäller förvaltningsområdet.

Användarens rättigheter

Livsmedelsverkets mål är att erbjuda användarna goda möjligheter att använda informationssystemen. Olägenheter för andra användare får inte orsakas. Skyddet för privatlivet måste respekteras. I informationssystemen och datanätverksutrustningen registreras detaljerade logguppgifter om användningen av informationssystemen. Uppgifterna används för underhåll av informationssystemen, vid felsökning och övervakning av informationssäkerheten. Personuppgifterna används inte för något annat ändamål.

Användarens ansvar och skyldigheter

Det är på varje användares ansvar att dra försorg om informationssäkerheten. Behandla uppgifterna med omsorg oberoende av verktyg – dator, pekplatta, papper, telefon och e-post. Var noggrann vid användning av dator; från din dator kommer man åt uppgifter som är värdefullare än utrustningen. Var beredd på eventuella avbrott i användningen av informationssystemet. Informationsförvaltningen kan begränsa dataförbindelserna och informationssystemens användning för att trygga användbarheten.

Det är förbjudet att försöka logga in med oriktiga användaridentifikationer eller att överskrida eller försöka överskrida sina egna befogenheter. Det är förbjudet att utan egen användarbehörighet använda eller försöka använda informationssystem som kräver personlig användaridentifikation. Det är förbjudet att söka svagheter i informationssäkerheten eller att använda informationssystemet för att bryta sig in. I lagen om personuppgifter, strafflagen och lagen om upphovsrätt finns det bestämmelser som reglerar användningen av informationssystem. Användare som missbrukar sina rättigheter kan krävas på skadestånd. I fall av missbruk kan informationssystemets ägare föra ärendet vidare till myndigheterna för prövning.

Utlämnande av uppgifter är förbjudet

Utlämnande av uppgifter, signum som hänför sig till användaridentifikationer, lösenord m.m. är absolut förbjudet. Olovlig kopiering, innehav och spridning av informationssystemen eller uppgifterna är förbjudet. Användaridentifikationerna är personliga. Lämna aldrig ut dina koder till någon annan. Kodens innehavare ansvarar för att koden används enligt bestämmelserna och de givna anvisningarna. Signum, lösenord och nyckeltal som hänför sig till användaren ska behandlas omsorgsfullt för att undvika missbruk.

Inloggning och lösenord

Till Viputjänsten kan man logga in med mobil-id (mobiilivarmenne.fi), bankkoder eller elektroniskt id-kort (HST). Alla inloggningar kräver giltiga användarrättigheter till Viputjänsten.

Som lösenord ska man välja ord som användaren kommer ihåg, men som inte är lätta att gissa sig till och som inte kan kombineras med användaren eller hans/hennes uppgifter. Ett bra lösenord är minst åtta tecken långt. Byt ditt lösenord tillräckligt ofta och regelbundet.  Byt ut lösenordet genast, om du misstänker att det avslöjats för någon utomstående. Låt inte någon se din datorskärm eller ditt tangentbord då du behandlar känsliga uppgifter, matar in lösenord o. dyl.

Vipuanvändarens dataskydd

Dataskyddet utgör en central del av Livsmedelsverkets verksamhet. När uppgifter lämnas ut och behandlas tas det alltid hänsyn till de krav som dataskyddet och informationssäkerheten ställer. Massutlämning av personuppgifter ur gårdsbruksregistret förutsätter ett av Livsmedelsverket beviljat tillstånd till utlämnande av uppgifter. I samband med att tillståndet till utlämnande av uppgifter avgörs utreder Livsmedelsverket noggrant omständigheterna kring användningen och skyddet av uppgifterna samt datasäkerheten hos mottagaren av uppgifterna.

Till vad används dina uppgifter?

Gårdsbruksregistret används för att behandla stödansökningar som gäller inkomststöd till gårdar samt rovdjurs- och hjortdjursskador.

Uppgifter får lämnas ut till utomstående bara om de i lag föreskrivna förutsättningarna för utlämnande av uppgifter uppfylls. Du kan i Vipu förbjuda att dina uppgifter lämnas ut för marknadsföringsändamål och rådgivning. Däremot går det inte att förhindra att uppgifter lämnas ut till exempel för skötsel av myndighetsuppgifter och för vetenskaplig forskning.

Uppgifterna i gårdsbruksregistret får lämnas ut för följande användningsändamål:

  • Skötsel av myndighetsuppgifter: Uppgifter får lämnas ut till tillsynsmyndigheter (bl.a. Europeiska revisionsdomstolen och statens revisionsverk), för myndigheternas planerings- och utredningsuppdrag och för andra motsvarande myndighetsuppgifter
  • Historisk och vetenskaplig forskning samt sammanställning av statistik
  • Annat utlämnande av uppgifter: Uppgifter om en person får med tillstånd av Livsmedelsverket lämnas ut endast om sökanden har rätt att behandla dem med stöd av lag. Personuppgifter får till exempel användas för att kontrollera att uppgifterna i ett kundregister stämmer eller överlåtas för redaktionella syften.

Vid genomförande av miljöersättningens utbildning förflyttas Vipuanvändaren med en singelinloggning till inlärningsplattformen Priima. På samma gång övergår användarens e-postadress och blir användarnamn till inlärningsplattformen. Anvisningen om datasekretess syns endast i Vipu och användaren godkänner anvisningen om datasekretess då hen fortsätter och övergår till inlärningsplattformen.

Du kan läsa mer om saken i kapitlet Registeruppgifternas offentlighet och utlämnande av dem i Ansökningsguide för åkerstöd eller studera dataskyddsbeskrivningarna på adressen Livsmedelsverket → Om oss → Tjänster → Dataskydd → Livsmedelsverkets register.

Tilläggsuppgifter

Statsförvaltningens informationssäkerhetsanvisningar hittar du på adressen http://www.vm.fi/vahti i punkten Gällande anvisningar och föreskrifter om informationssäkerhet (Informationssäkerhetsanvisning för personalen, VAHTI 4/2013). Gör anmälan till din egen kommun om virus, osakligheter och annat som hör till informationssäkerheten samt övriga frågor.

Mer information om dataskydd får du på adressen tietosuoja.fi. På webbplatsen hittar du en mängd material och lagstiftning som gäller dataskydd samt ett omfattande informationspaket om EU:s allmänna dataskyddsförordning.