Bredbandsprojekt

EU:s landsbygdsfinansiering stöder byggandet av byanät. Med byanät avses byggande av ett abonnentnät med nödvändiga förbindelsenät till byn eller bygrupperna. Byanätsprojekt finansieras i områden där supersnabba datakommunikationsförbindelser inte byggs på marknadsvillkor.

Inom byanätsprojektet kan man inte bygga långa stamnät, så det förutsätter ett färdigt stamnät med tillräcklig kapacitet eller samarbete med projekt eller aktörer som bygger stamnätet.

Vad kan stödet användas för?

Följande kostnader är stödberättigande:

 • kostnader för att ta i bruk passiv bredbandsinfrastruktur
 • kostnader för utgrävnings- och andra byggarbeten i anslutning till bredband
 • kostnader för att ta i bruk basbredbandsnät
 • kostnader för att ta i bruk nästa generations anslutningsnät (NGA-nät).

Stödberättigande arbetskostnader är till exempel:

 • kabelmontering
 • plognings- och grävarbeten
 • telekommunikationsarbeten
 • kartläggnings-, planerings- och dokumenteringsarbeten för nätet
 • tillstånd samt projektledning.

Stödberättigande materialkostnader är till exempel:

 • kablar
 • aktiv utrustning
 • skyddsrör
 • skarvbrunnar
 • utrustningsutrymmen
 • teknikskåp

Övriga stödberättigande kostnader är till exempel:

 • tillståndskostnader
 • kostnader i anslutning till projektets administration.

Stöd kan inte fås för kostnader som uppstår till exempel:

 • av abonnentanslutningens sista 100 meter
 • på ett område som sträcker sig 100 meter från ett utrymme för aktiv utrustning, där avancerade kommunikationstjänster tillhandahålls eller kan tillhandahållas ("anslutningspunkt")
 • på ett område där det redan finns ett nätverk som lämpar sig för att tillhandahålla snabbt bredband
 • på ett område där man under de följande 3 åren utan offentligt stöd ämnar bygga ett optiskt fibernät för att tillhandahålla snabbt bredband.

Vem kan ansöka om stöd?

Stöd kan beviljas för privat- och offentligrättsliga sammanslutningar, till exempel byaföreningar eller andra föreningar, kommuner, andelslag och lokala operatörer.

Stödbelopp

Stödet kan uppgå till 40–65 procent av de godtagbara kostnaderna.

I en samhällelig investering i datakommunikationsnätet kan som privat finansiering för projektet godkännas arbete som utförts utan vederlag till förmån för projektet, dvs. talkoarbete. En samhällelig investering i datakommunikationsnätet innebär att behovet och initiativet till projektet kommer från de boende i området, de samarbetar för att få nätet till området och är redo att göra ett arbete som utförts utan vederlag
för att främja projektet.

Stödet betalas ut i efterhand.

Stödvillkor

Det understödda byggandet av ett telekommunikationsnät är oberoende av teknologi, men förutsättningen är att nätet garanterar en förbindelse som fungerar med en hastighet på 1 Gbit/s.

Det byggda datakommunikationsnätet ägs av stödmottagaren. Stödmottagaren förbinder sig vid att hålla nätet i bruk, i enlighet med vad som avsetts vid beviljandet av stödet, i minst fem år från det att slutbetalningen har gjorts. NTM-centralen kan i stödbeslutet bestämma att användningstiden är högst 10 år.

Villkor som gäller genomförandeområdet

 • Byanätsprojekt finansieras i landsbygdsområden där supersnabba datakommunikationsförbindelser inte byggs på marknadsvillkor.
 • Det finns ingen infrastruktur i samma klass i området (antingen ett basbredbandsnät eller ett NGA-nät).
 • Området kommer sannolikt inte att utveckla sådan infrastruktur på kommersiella villkor inom tre år efter att det planerade projektet offentliggjorts.
 • Stödet inom ramen för åtgärden gäller småskalig infrastruktur på landsbygden. Småskaliga infrastrukturprojekt riktar sig i allmänhet inte till ett större område än LAU 2-nivåns område (NUTS 5). Denna nivå motsvarar i allmänhet begreppet kommun.

Offentligt hörande

Ett villkor för stödet är att ett offentligt hörande om projektet ordnas. Genom ett offentligt hörande säkerställer man att stödet inte snedvrider konkurrensen, att det inte finns infrastruktur i samma klass i området och att nätet inte byggs i ett område där det skulle byggas på marknadsvillkor inom tre år.

NTM-centralen gör ett meddelande om offentligt hörande. Publicera NTM-centralens meddelande om offentligt hörande på din egen webbplats. Håll det offentliga hörandet synligt i en månad. Dessutom publicerar NTM-centralen hörandet på NTM-centralens webbplats under avsnittet Kungörelser. På den riksomfattande webbplatsen bredbandsinfo.fi finns länkar till NTM-centralens kungörelser.

Under det offentliga hörandet gör Traficom en marknadsanalys av projektområdet utifrån de anslutningsuppgifter som Traficom årligen samlar in.

Allmänna villkor

En förutsättning för beviljandet av stöd är att du har tillräckliga ekonomiska och funktionella förutsättningar att genomföra projektet. Din organisations normala verksamhet stöds inte. Du måste göra upp en projektplan för att få stöd.

Om du genomför en investering i ett objekt som inte är i din egen besittning ska du skaffa ett skriftligt samtycke för investeringen av objektets ägare och vid behov av innehavaren och till att investeringen är tillgänglig för invånarna och aktörerna. Säkerställ att nyttjanderätten till investeringen bevaras. Om du får stöd för en bygginvestering, försäkra investeringsobjektet åtminstone tills stödet har betalats i sin helhet. Objektet för investeringen ska stå till förfogande i minst fem år från utbetalningen av den sista stödraten. Av särskilda skäl kan i stödbeslutet bestämmas att egendomens användningstid är högst tio år.

Om du med stödet skaffar en byggnad eller byggnad med mark, får köpesumman för byggnaden eller fastigheten inte överstiga dess gängse värde. Den byggnad som anskaffas ska lämpa sig för det ändamål för vilket den anskaffas eller att den med skäliga kostnader kan ändras till ett sådant. Byggnaden ska i avsett syfte uppfylla kraven i lagstiftningen.

Så här ansöker du om stöd

1. Kontakta först NTM-centrale och presentera din idé: Sök kontaktuppgifter här. NTM-centralens experter ger råd om hur man ansöker om stöd.

2. Gör din ansökan elektroniskt i Hyrrä-tjänsten. 
Hyrrä-tjänsten

I ansökan efterfrågas vid sidan av projektplanen uppgifter om projektets genomförande per del, som varierar beroende på projekttyp.

Delarna är:

 • Kostnader och finansiering
 • Annat offentligt stöd
 • Skäliga kostnader
 • Planer och bilagor för byggande
 • Tillstånd och anmälningar
 • Uppföljningsuppgifter
 • Tilläggsuppgifter till ansökan och övriga bilagor.

I ansökan efterfrågas bland annat följande uppgifter:

 • Antal eventuella talkotimmar
 • Antal anslutningar som ska byggas
 • Nätets totala längd (stödberättigade och icke stödberättigade totalt)
 • Plogningens andel av jordarbetena
 • Sambyggnadens andel av markarbetena
 • Antalet potentiella fastigheter i projektområdet
 • Anslutningshastighet i nätet

Kostnadskalkylen består av följande kostnadsslag

 • Markarbeten
 • Fibersvetsning med tillbehör
 • Fiberkablar
 • Allmänna kostnader (bl.a. kontorskostnader, eventuella lönekostnader, bokföringskostnader)
 • Övriga kostnader (bl.a. anskaffning av utrustning och utrustningsutrymmen, avgifter för placeringstillstånd, nätplan, arbetsplatsövervakning)

Ange i kostnadskalkylen kostnaderna för hela det nät som ska byggas.

Ange eventuella talkoarbeten i det kostnadsslag som de hänför sig till.

 • Redogörelse för den sökandes ekonomiska situation (t.ex. bokslutshandlingar).
 • Protokollsutdrag från det möte där beslutet om ansökan om stöd har fattats.
 • Finansieringsplan för hur kostnaderna för hela nätet kommer att finansieras.
 • Redogörelse för privat finansiering: varifrån den samlas in och vilken del av den används för stödberättigade kostnader.
 • Redogörelse för offentliga samfunds anslutningsavgifter: varifrån de samlas in och hur de fördelas mellan finansiering av stödberättigade och icke stödberättigade kostnader.
 • Redogörelse för kostnadernas skälighet
 • Uppskattning av kvaliteten och mängden av vederlagsfritt arbete 
 • Nätplan (filformat .shp, .tab eller .dwg): med ritad avgränsning av projektområde
 • Adresslista för intresserade (får inte innehålla namnuppgifter)
 • Projektområdeskarta (filformat .jpg, .bmp, .gif eller annat allmänt bildfilformat)

​Stödansökan görs i det nya användargränssnittet

Systemet öppnas i det ursprungliga användargränssnittet. Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”.

Du är i det nya användargränssnittet när knappen uppe på sidan har texten ”Gå till Hyrräs ursprungliga webbtjänst”.

Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”

Kontrollera dina profiluppgifter

Uppe till höger på skärmen kan du se den organisation vars representant du är inloggad som.

Under Profil kan du lägga till och ändra bland annat dina egna och din organisations uppgifter. Du kan också ändra dessa uppgifter i ansökan.

Om du har loggat in utan FO-nummer ser du endast dina egna uppgifter.

Om du inte tidigare har loggat in i Hyrrä öppnas Profilen automatiskt för granskning. Fyll i ditt telefonnummer och din e-postadress i profiluppgifterna om de saknas. Du kan fylla i ansökan först när dessa uppgifter har angetts.

Systemets språk är automatiskt det språk som har antecknats i dina personuppgifter i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas register. Om du vill kan du byta språk under punkten för språkval.

Under Profil kan du lägga till och ändra bland annat dina egna och din organisations uppgifter.

Så här börjar du fylla i ansökan

Kontrollera att du befinner dig i det nya användargränssnittet. (Se punkten ”Stödansökan görs i det nya användargränssnittet”)

Välj Ny ansökan i menyraden och önskad stödansökan i rullgardinsmenyn som öppnas. Klicka på Bekräfta.

Den nya ansökan öppnas för ifyllande.

Så här fyller du i ansökan

Ansökan är indelad i avsnitt. Öppna ett avsnitt genom att klicka på Visa innehåll. När avsnittet är öppet står det istället Dölj innehåll på samma ställe. Fyll i eller redigera avsnittet med knappen Redigera.

De obligatoriska uppgifterna som ska kompletteras är märkta med en asterisk och en gul ruta med den obligatoriska informationen. Även under avsnittets namn finns i den gula rutan anmärkningen ”Den här delen har inte fyllts i alls, eller obligatoriska uppgifter i delen har inte fyllts i ännu” tills du har fyllt i alla obligatoriska uppgifter. Du kan underteckna och skicka in ansökan först när du har fyllt i alla obligatoriska fält.

Projektets uppgifter: de obligatoriska uppgifterna som ska kompletteras är märkta med en asterisk och en gul ruta med den obligatoriska informationen.
Spara de uppgifter du fyllt i genom att klicka på Spara och stäng. Om du inte vill spara dina ändringar, klicka på Ångra. Systemet handleder dig i ifyllandet av ansökan.

Anvisningar för ifyllandet av varje avsnitt finns under avsnittets namn i vyn Redigera. Närmare anvisningar om hur du fyller i en enskild punkt får du genom att klicka på frågetecknet.

Anvisningar för ifyllandet av varje avsnitt finns under avsnittets namn i vyn Redigera. Närmare anvisningar om hur du fyller i en enskild punkt får du genom att klicka på frågetecknet.

Klicka på Lägg till bilaga för att lägga till bilaga.

En del av bilagorna är obligatoriska och en del är frivilliga. Du kan bifoga bilagor till ansökan på två sätt:

1. Lägg till bilaga genom att dra

 • Klicka på knappen Lägg till bilaga och öppna ett fönster där du kan lägga till en bilaga.
 • Öppna platsen där bilagan finns i resurshanteringen på din egen dator. Klicka på bilagan och håll ner musknappen och dra filen till rutan Lägg till bilaga, där det står Dra filen hit. När filen är ovanför lådan släpper du musknappen.
 • På raden Fil ser du information om vilken fil du håller på att bifoga till ansökan under rutan.
 • Klicka på Lägg till för att bifoga en bilaga till ansökan.

2. Lägg till bilaga via resurshanteringen

 • Klicka på knappen Lägg till bilaga och öppna ett fönster där du kan lägga till en bilaga.
 • Med knappen öppnas din dators resurshantering, där du sedan kan välja önskad bilaga. Klicka på filen och klicka på Öppna. På raden Fil ser du under rutan Dra filen hit, information om vilken fil du håller på att bifoga till ansökan.
 • Klicka på Lägg till för att bifoga en bilaga till ansökan.

Du kan ta bort en felaktig bilaga med papperskorgsikonen.

Kontrollera i ansökans övre kant Fylla i ansökan vilka obligatoriska fält du ännu inte har fyllt i.

Knappen Skicka ansökan aktiveras först när du har fyllt i alla obligatoriska fält i ansökan och hänvisar dig till avsnitten Underskrift och Skickandet.

Klicka på knappen Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna. När den sista undertecknaren har undertecknat ansökan aktiveras knappen Skicka. Klicka på den. Du får ett meddelande om att sändningen lyckades.

Knappen Skicka ansökan aktiveras först när du har fyllt i alla obligatoriska fält i ansökan och hänvisar dig till avsnittet Underskrift och sändning.
Till sist ska du underteckna och skicka in ansökan.

Klicka på knappen Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna
Du hittar din ansökan och tillhörande dokument i avsnittet Mina projekt

I anvisningen beskrivs funktionen i det nya användargränssnittet. I avsnittet Mina projekt ser du dina ansökningar, halvfärdiga ansökningar, inkomna begäran om tilläggsuppgifter och erhållna stödbeslut.

Du hittar din organisations alla ansökningar i menyraden under Egna projekt. Varje ansökan har en egen ruta där du ser en sammanställning av projektets uppgifter.

Till vänster på sidan finns en sökfunktion med vilken du kan söka efter ett enskilt projekt eller avgränsa vyn.

Om din organisations projekt inte ryms på en sida ser du antalet sidor längst ner på sidan och du kan byta sida.

I det nya användargränssnittet visas endast ansökningar som gjorts i det nya användargränssnittet.

Om du behöver vidta åtgärder för projektets stöd- eller utbetalningsansökan, visas en röd triangel med ett utropstecken med texten Observera i övre kanten av projektlådan. Dessutom står det Öppnad för komplettering vid ansökan som behöver mer information.

Under Sök projekt hittar du två sökfunktioner. Du kan söka ett projekt med ett sökord som du vet att finns i projektets namn eller beskrivning. Om du vill använda utvidgad sökning, klicka på Visa utvidgad sökning. I den utvidgade sökningen finns olika färdiga filter med vilka du kan söka ditt projekt.

Mina projekt

Öppna uppgifterna om ditt projekt

När du klickar med musen i vyn Egna projekt inom projektets ruta kommer du till Ansökningsmappen. I ansökningsmappen kan du fortsätta en oavslutad ansökan, göra en ändringsansökan eller göra en betalningsansökan eller förskottsbetalning. Förskottsbetalning kan endast sökas för projektstöd.

Ansökningsmappen består av två delar:

 • Projektets stöd- och ändringsansökningar: ansökningar, ändringsansökningar och beslut som du skickat samt begäran om tilläggsuppgifter. Om du behöver göra ändringar i din ansökan eller skicka ytterligare information till handläggaren kan du göra det i det här avsnittet.
 • Projektets betalningar: de utbetalningsansökningar du skickat, eventuella begäran om tilläggsuppgifter samt betalningsbesluten syns i detta avsnitt. Om du har ansökt om stöd för jordbruksinvesteringar eller startstöd för unga jordbrukare, visas eventuella ansökningar om tillstånd att lyfta lån i detta avsnitt.


Så här fortsätter du att fylla i en tidigare påbörjad ansökan

I anvisningen beskrivs funktionen i det nya användargränssnittet. (Se punkten "Stödansökan görs i det nya användargränssnittet")

När du öppnar en ny ansökan får du genast ett projektnummer och sparar den i avsnittet Mina projekt. Ansökans status är halvfärdig tills du har undertecknat och skickat den.

Du kan lämna ansökan på hälft och fortsätta fylla i den senare. När du fortsätter att fylla i ansökan, klicka på Mina projekt, välj projektet i fråga och välj Öppna ansökan.

När du fortsätter att fylla i ansökan, klicka på Mina projekt, välj projektet i fråga och välj Öppna ansökan.

 

 

Handläggaren av ansökan gör en begäran om komplettering ifall hen behöver preciseringar eller tillägg till ansökan. Svara på begäran om komplettering i ärendehanteringstjänsten Hyrrä. När du har kompletterat din ansökan ska du underteckna den och skicka in den på nytt för behandling.

Logga in

Logga in i e-tjänsten Hyrrä på adressen https://hyrra.ruokavirasto.fi. Anvisning för inloggning

Systemet öppnas i det ursprungliga användargränssnittet. Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”.

Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”.

Du är i det nya användargränssnittet när knappen uppe på sidan har texten ”Gå till Hyrräs ursprungliga webbtjänst”.

Öppna menyn Egna projekt

Du hittar din organisations alla ansökningar i menyraden under Egna projekt. Varje ansökan har en egen ruta där du ser en sammanställning av projektets uppgifter.

Till vänster på sidan finns en sökfunktion med vilken du kan söka efter ett enskilt projekt eller avgränsa vyn.

Om din organisations projekt inte ryms på en sida ser du antalet sidor längst ner på sidan och du kan byta sida.

I det nya användargränssnittet visas endast ansökningar som gjorts i det nya användargränssnittet.

Om du behöver vidta åtgärder för projektets stöd- eller utbetalningsansökan, visas en röd triangel med ett utropstecken med texten Observera i övre kanten av projektlådan. Dessutom står det Öppnad för komplettering vid ansökan som behöver mer information.

Under Sök projekt hittar du två sökfunktioner. Du kan söka ett projekt med ett sökord som du vet att finns i projektets namn eller beskrivning. Om du vill använda utvidgad sökning, klicka på Visa utvidgad sökning. I den utvidgade sökningen finns olika färdiga filter med vilka du kan söka ditt projekt.

Mina projekt

Öppna uppgifterna om ditt projekt

När du klickar med musen i vyn Egna projekt inom projektets ruta kommer du till Ansökningsmappen. I ansökningsmappen kan du fortsätta en oavslutad ansökan, göra en ändringsansökan eller göra en betalningsansökan eller förskottsbetalning. Förskottsbetalning kan endast sökas för projektstöd.

Ansökningsmappen består av två delar:

 • Projektets stöd- och ändringsansökningar: ansökningar, ändringsansökningar och beslut som du skickat samt begäran om tilläggsuppgifter. Om du behöver göra ändringar i din ansökan eller skicka ytterligare information till handläggaren kan du göra det i det här avsnittet.
 • Projektets betalningar: de utbetalningsansökningar du skickat, eventuella begäran om tilläggsuppgifter samt betalningsbesluten syns i detta avsnitt. Om du har ansökt om stöd för jordbruksinvesteringar eller startstöd för unga jordbrukare, visas eventuella ansökningar om tillstånd att lyfta lån i detta avsnitt.

Den ansökan som behöver tilläggsuppgifter är markerad med röd text Öppnad för komplettering. Den röda triangeln med ett utropstecken förtydligar detta ytterligare.

Ansökningsmappvyn

Komplettera din ansökan

Klicka på Visa innehåll uppe till höger i rutan. Du får fram knappen Öppna ansökan samt andra uppgifter om ansökan i fråga.

Öppna ansökan
De begärda tilläggsuppgifterna och dess delar finns överst på ansökan:

 • Handläggarens kompletteringar: Handläggaren kan på din begäran komplettera eller ändra ansökan om du har skickat en skriftlig begäran på annat sätt.
 • Begäran om komplettering: Tidsfrist inom vilken du har tid att komplettera ansökan samt en lista över punkter som kräver komplettering. Klicka på de punkter som kräver komplettering och du går vidare till att komplettera uppgifterna.
 • Meddelande till handläggaren: Om du vill kan du skicka ett meddelande till handläggaren.
 • Tidigare begäran om komplettering: Tidigare gjorda begäranden om komplettering.

Begäran om komplettering

Du hittar också den punkt som kräver komplettering genom att bläddra i ansökan. Du kan avskilja den punkt som ska kontrolleras från den röda kanten samt via rubriken Kontrolldel.

Du kan redigera punkten via knappen Redigera (indikeras med en pil i figuren nedan).

Du kan redigera punkten via knappen Redigera.
Om du inte vill redigera eller komplettera punkten, klicka på Redigera under Ett meddelande till handläggaren om du inte vill ändra eller komplettera informationen i ansökan och motivera varför du inte gör redigeringen. Du kan också använda detta fält i samband med redigeringen om du vill meddela något om punkten till handläggaren. Använda detta fält bara om du inte vill redigera eller komplettera din ansökan.

När punkten har redigerats visas en gul ruta överst med texten: Kompletterad.

I samband med begäran om komplettering kan du också redigera andra punkter i ansökan. I sådana fall visas den gula rutan överst med texten: Redigerat.

Meddelanden: Kompeletterad, Redigerat
Underteckna ansökan och skicka in begäran om komplettering

När du har tagit ställning till varje punkt i begäran om komplettering, underteckna ansökan och skicka in den för handläggning.

Välj Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna. När den sista undertecknaren har undertecknat ansökan aktiveras knappen Returnera begäran om komplettering. Klicka på den. Du får ett meddelande om att returneringen lyckades.

Returnera begäran om komplettering

3. Du kan börja genomföra projektet när du har skickat in din ansökan. Finansieringen av ditt projekt bekräftas dock först när du får beslutet – tills dess genomför du projektet på egen risk.

När du har skickat in din ansökan

Val av projekt som ska finansieras

NTM-centralerna väljer de projekt som ska finansieras per urvalsperiod. Utöver fortlöpande ansökningar om stöd kan NTM-centralerna ordna separata ansökningar enligt tema och då kommer deras tidsgränser att iakttas. Fråga alltid NTM-centralen om urvalsperioden innan du lämnar in en ansökan.

Ansökan till perioden avslutas alltid kl. 23.59 på periodens sista dag, oberoende av om det är fråga om en vardag, helgdag eller ett veckoslut.

NTM-centralernas urvalsperioder 2024:

 • 19.9.–31.10.2023
 • 1.11.2023–31.1.2024
 • 1.2–30.4.2024
 • 1.5–30.9.2024.

NTM-centralerna tillämpar urvalskriterier när de väljer vilka projekt de ska finansiera. De projekt som bäst uppfyller urvalskriterierna väljs ut för finansiering. Urvalskriterierna säkerställer att de sökande behandlas jämlikt.

Inledande av projekt

Du kan börja genomföra projektet när du har skickat in din ansökan. Du genomför projektet på egen risk tills du får finansieringsbeslutet.

Vid behov kan du kontakta NTM-centralen redan innan din ansökan har tagits upp till behandling. När din ansökan har tagits upp till myndighetsbehandling får du ett meddelande om detta till den e-postadress du uppgett. I ärenden som gäller behandling och komplettering av ansökan kan du då kontakta den som behandlar ansökan. Behandlarens kontaktuppgifter finns i meddelandet om att ärendet har tagits upp till behandling.

NTM-centralen kan i början av projektet bjuda in en representant för projektet till ett inledande möte där man går igenom villkoren och anvisningarna för finansieringen.

Tillsätt vid behov en styrgrupp för projektet. För riksomfattande och interregionala projekt är styrgruppen obligatorisk. Dessutom är en styrgrupp obligatorisk för ett omfattande projekt med godkända kostnader på minst 300 000 euro och som beviljas stöd till 100 procent.

En styrgrupp kan tillsättas också för andra projekt om

 • de godtagbara kostnaderna för projektet är minst 50 000 euro
 • projektet har omfattande konsekvenser för företagsverksamheten, verksamhetsförutsättningarna för regionens företagare eller den regionala välfärden.

Av vägande skäl kan en styrgrupp även tillsättas för andra typer av projekt.

Styrgruppen övervakar hur projektet framskrider och hur målen uppnås. För protokoll över styrgruppens möten.

Endast en person som ger sitt skriftliga samtycke till det kan utses till styrgruppen. I styrgruppen ingår alltid en representant för finansiären, dvs. NTM-centralen.

Genomförandet av projektet

Anvisningar för projektaktörer

Ändringar i genomförandet av projektet

Om det kommer att ske ändringar i projektet ska du diskutera dem med NTM-centralen.

Gör en ändringsansökan om ändringen är betydande. När du har skickat in din ändringsansökan kan det uppstå kostnader för ändringen på din egen risk. Först efter att du fått ändringsbeslutet kan du vara säker på att kostnaderna enligt ändringen är stödberättigande.

Kommunikation

Finansiären förutsätter att du berättar om det stöd du fått enligt villkoren i stödbeslutet och kommunikationsanvisningen, till exempel på projektets eventuella webbplats, i sociala medier och i annat kommunikationsmaterial. Det viktigaste är att EU:s roll som finansiär framgår.

För varje utvecklingsprojekt skapas automatiskt ett eget projektkort i landsbygdsnätverkets projektregister. Projektkortet innehåller uppgifter som grundar sig på de offentliga uppgifter som matats in i Hyrrä och som projektets kontaktperson kan du redigera dessa. Projektkortet kan också fungera som projektets webbsida. Tilläggsuppgifter

Behöver du hjälp?

NTM-centralens experter ger råd om hur man ansöker om stöd.

Leta fram kontaktuppgifter

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 2.2.2024