Förflyttningar av avelsmaterial från hundar och katter

Veterinärintyg krävs inte vid förflyttningar av avelsmaterial från hundar och katter mellan EU:s inre marknadsområde och Finland.

Tilläggsinformation åt aktörer: Märkning av strån och förpackningar

 1. Aktörer som samlar in, producerar, bearbetar eller lagrar avelsmaterial från hundar eller katter ska märka alla strån eller andra förpackningar i vilka sperma, oocyter eller embryon, oavsett om de är åtskilda eller inte åtskilda i enskilda doser, placeras, lagras och transporteras, på ett sådant sätt att följande information lätt kan fastställas:
  1. Datum för samling eller produktion av avelsmaterialet.
  2. Donatordjurets eller donatordjurens art, om nödvändigt underart, och identifieringsuppgifter.
  3. Något av följande:
   1. Adress till den anläggning där avelsmaterialet har samlats eller producerats, bearbetats och lagrats.
   2. Anläggningens unika registreringsnummer, vilket ska innehålla tvåbokstavskoden enligt ISO 3166–1 för det land där anläggningen har registrerats, om den anläggning där avelsmaterialet har samlats eller producerats, bearbetats och lagrats har tilldelats ett sådant registreringsnummer.
  4. All annan information.
 2. Om sperman könssorteras vid en annan anläggning än den anläggning där den samlas eller produceras ska den aktör som driver den anläggning där sperman samlas eller produceras komplettera den information som avses i punkt 1 med information som gör det möjligt att identifiera den anläggning där sperman har könssorterats.
 3. Genom undantag från punkt 1 får aktören, om sperman från de djur som avses i punkt 1 är fryst i pelletar, märka den bägare som innehåller pelletar med sperma från en enda donator, i stället för att märka varje enskild pellet i den bägaren.
 4. Om ett enda strå eller en annan förpackning innehåller sperma som samlats från mer än ett donatordjur ska aktören säkerställa att den information som avses i punkt 1 innehåller identifieringsuppgifter för alla donatordjur.

Bestämmelser om saken ingår i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/686 i artikel 11.

Sidan har senast uppdaterats 14.4.2023