Passet för sällskapsdjur gör det lättare att resa med djur

Ett intyg för sällskapsdjur, det vill säga ett så kallad pass för sällskapsdjur, togs i bruk sommaren 2004 i Europeiska unionens medlemsstater. Pass för sällskapsdjur krävs för hundar, katter och illrar vid alla transporter mellan EU-länder (såväl kommersiella transporter som sällskapsdjur som reser tillsammans med sin ägare). Avsikten med passet är att visa att djuret går att identifiera och att djuret uppfyller de djurhälsovillkor som krävs vid transporter mellan medlemsstaterna. Passet för sällskapsdjur kan användas också när ett sällskapsdjur besöker ett land utanför EU. När djuret återvänder till EU:s territorium kan man då med hjälp av passet påvisa att djuret uppfyller importkraven. Vid export till ett land utanför EU kan passet användas om det land dit djuret ska exporteras godkänner passet som importintyg.

Man kan köpa passet för sällskapdjur från veterinären. Innan passet beviljas kontrollerar veterinären att djuret är identifikationsmärkt (tatuering eller mikrochip) och vaccinerat mot rabies. Alla anteckningar i passet för sällskapdjur görs av veterinären. I passet antecknar veterinären information om djuret och djurets ägare, djurets identifikationsmärkning, vaccineringar och eventuell echinococcos medicinering samt information om bestämning av rabiesantikroppar.

Veterinären kontrollerar alltid djurets identifikationsmärkning när ny information förs in i passet, också till exempel i samband med förnyade vaccinationer. I passet finns också utrymmer för sådana anteckningar som inte är obligatoriska när man reser inom EU, men som kan vara ett krav för resor till länder utanför EU. Sådana anteckningar är till exempel andra vaccineringar eller om djuret genomgått klinisk undersökning.

Passet för sällskapsdjur är ett häfte med blå pärmar och EU-flaggan på frampärmen. Förlagan till passet för sällskapsdjur är enhetlig i hela EU, men de olika EU-ländernas pass kan skilja sig något från varandra när det gäller sidantal eller exempelvis rutornas storlek och form. Uppgifterna i alla länders pass ska vara på det eller de officiella språken i den medlemsstat som utfärdar passet samt på engelska. För sådana länder där man tillämpar samma bestämmelser och förfarande som i medlemsländerna har det utformats en lite annorlunda förlaga, särskilt vad gäller pärmen. Länder som får använda detta pass är Norge och Schweiz.

Om djuret vistas endast i hemlandet behövs inget pass, utan veterinären kan anteckna djurets vaccinationer till exempel i registerintyget eller i en annan vaccinationsbok.

Formatet av passet och tilläggskraven gällande passet bekräftas av Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 och det nya passet har tagits i bruk 29.12.2014. Pass av gammal form, det vill säga pass som beviljats före 29.12.2014, är i kraft under djurets livstid. Pass får inte heller i fortsättningen beviljas andra djur än hundar, katter och illrar.

Sidan har senast uppdaterats 20.7.2021