Handel med skogsodlingsmaterial på EU:s inre marknad

Handel på den inre marknaden är import eller export mellan Finland och ett annat EU-land. I handeln på den inre marknaden rör sig frön och plantor fritt mellan länderna.

Export av skogsodlingsmaterial till ett annat EU-land

  • Den som levererar skogsodlingsmaterialet ska lämna en anmälan om det sålda partiet till Livsmedelsverket.
  • Anmälan lämnas i datasystemet MEVI som är en elektronisk tjänst för skogsodlingsmaterial. 
  • Livsmedelsverket utarbetar utgående från anmälan ett datablad som ska levereras till myndigheten i mottagarlandet senast inom tre månader efter det datum, då leverantören har sänt skogsodlingsmaterialet.

Import av skogsodlingsmaterial från ett annat EU-land

  • Livsmedelsverket får information om material som importerats från andra medlemsländer på ett datablad. Informationen sparas i datasystemet MEVI där mottagaren av materialet kan kontrollera den. 
Sidan har senast uppdaterats 16.4.2021