Ryssland

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Ryssland. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Ryssland hör till Eurasiska ekonomiska unionen. Från Finland till Ryssland har på senare år exporterats bl.a. foderblandningar, alkoholdrycker, bageriprodukter och choklad.

Ta del av kraven på export till Ryssland med hjälp av informationen och länkarna på denna sida och sidorna Eurasiska ekonomiska unionen och godkännande som exportanläggning. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU:s webbplats Access2Markets.

Rysslands krig mot Ukraina och sanktioner

2022 införde EU flera motsanktioner mot Ryssland, varav några gäller export av lyxprodukter av animaliskt ursprung och hästar, finans- och logistiksektorn. Du kan läsa mer om sanktionspaketen på EU-kommissionens och utrikesminiteries webbplatser. Mer information kan erhållas från euraasia@ruokavirasto.fi. Det är också förbjudet att exportera produktersom är under sanktioner från andra länder genom EU till Ryssland.

Ryssland har infört sanktioner för jordbruksprodukter som importeras från EU och därför kan du inte exportera alla produkter till Ryssland. Sanktionerna har införts specifikt för olika varukoder.

Information om sanktionerna som Ryssland infört finner du på EU-kommissionens webbplats. På webbplatsen finner du till exempel varukodspecifika förteckningar över produkter som omfattas av motsanktionerna. Varukodspecifik sanktionsförteckning: Decision No. 625 och Decision No. 472.

Transport av produkter som omfattas av motsanktionerna genom Ryssland

Ryssland tillåter transport av produkter som omfattas av motsanktioner från Finland genom det ryska territoriet till tredje länder. Vid gränsövergångsstället Rysslands tulltjänstemän fäster en elektronisk spårningsförsegling på transportfordonet. Spårningsförseglingen tas bort när transportfordonet lämnar Rysslands territorium. Transport kan ske genom vissa gränsövergångsställen utrustade med förseglingsanordningar.

Dessutom måste exportören göra en förhandsanmälan till den lokala tillsynsmyndigheten av anläggningen i förväg innan avfärd. Tillsynsmyndigheten skickar förhandsanmälan till Livsmedelsverket. Vi på Livsmedelsverket anmäler transporten till den ryska myndigheten (Rosselhoznadzor). Anmälan måste finnas i den ryska myndighetens system innan transporten anländer till ett gränsövergångsställe på den yttre gränsen av Eurasiska ekonomiska unionen.

Ta kontakt med Livsmedelsverket i god tid innan transporten. Mer information och en blankett för förhandsanmälan får du på euraasia@ruokavirasto.fi.

Godkännande som exportanläggning

Om du vill exportera levande djur, livsmedel eller foder av animaliskt ursprung till Ryssland ska ditt företag i regel vara med i Livsmedelsverkets exporttillsynssystem och exportanläggningar ska godkännas för export.

En livsmedelsanläggning som godkänts för export till Ryssland eller som ansöker om ett sådant godkännande ska följa de avtal, författningar och anvisningar som hänför sig till verksamheten i anläggningen. Sätt dig också in i EU-kommissionens sammanställning av kraven på export till länder inom Eurasiska ekonomiska unionen.

De finländska anläggningarna som godkänts för export finns på Rosselkhoznadzors webbplats (EN RU).

Intyg som krävs vid export

Vid export till Ryssland kan du använda antingen intygsmodeller som EU och Ryssland bilateralt överenskommit om (se modellerna nedan), djurhälsointygsmodeller som EU och Tullunionen överenskommit om eller Eurasiska ekonomiska unionens allmänna djurhälsointyg (FORMA-intyg).

Eurasiska ekonomiska unionens allmänna intygsmodeller finner du på ryska på Eurasiska ekonomiska unionens kommissions webbplats. Om du vill börja använda ett nytt allmänt intyg för Eurasiska ekonomiska unionen, kontakta euraasia@ruokavirasto.fi.

Intyg i systemet TRACES

Allt sedan september 2019 finner man så gott som alla djurhälsointyg för produkter av animaliskt ursprung och levande djur som EU och Ryssland överenskommit om i det elektroniska systemet TRACES. Om du exporterar produkter som kräver djurhälsointyg till Ryssland via Vaalimaa eller Helsingfors-Vanda, fyll i intyget i Traces-systemet, annars måste du fortfarande använda ett säkerhetspapperintyg. Djursjukdomsgarantierna för säkerhetspappersintyget är desamma som garantierna för Traces-intygmodellet.

Undantag till detta är FORMA-intygen, pre-exportintygen och intygsbilagorna jämte RUS016-intyget som är avsett för export av renar och vitsvanshjortar. Som bilaga till vissa djurhälsointyg krävs ännu ett extra intyg på säkerhetspapper till exempel över djursjukdomsläget. 

Pre-exportintyg

Du behöver pre-exportintyg, om du exporterar från Finland till ett annat EU-land eller tar emot levande djur eller animaliska livsmedel, animaliska råvaror och animaliskt foder från andra EU-medlemsstater till Finland, som vidare exporteras till Ryssland antingen som sådan eller som råvara för exportprodukter till Ryssland.

Pre-exportintyget har överenskommit mellan EU och Eurasian Economic Union/Ryssland, som är listade nedan eller på Eurasian Economic Unions webbplats, eller kan man använda allmänna pre-exportintyg av Eurasian Economic Union/Ryssland.

Växtprodukter

Export av potatis och plantmaterial från EU-länder till Ryssland är förbjudet. Orsaken är att växtskadegörare som nämnts i den ryska lagstiftningen uppdagats i exportförsändelser. Förbudet härstammar från år 2013. Utsädespotatis kan exporteras till Ryssland om partierna förhandskontrollerats och godkänts för export.

Förbudet gäller inte krukplantor som odlats i växthus. Du behöver EU:s interna IPCD-dokument (Intra-EU Phytosanitary Communication Document), om du exporterar krukplantor som härstammar från ett annat EU-land till Ryssland. Om du exporterar krukplantor till ett annat EU-land och de exporteras till Ryssland därifrån, kontakta kasvienvienti@ruokavirasto.fi för att få ett IPCD-dokument.

Sidan har senast uppdaterats 9.2.2023