Handel på den inre makrnaden och import - minneslista för foderföretagare

Innan en foderföretagare börjar leverera foder till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller importera foder från länder utanför Europeiska unionen ska företagaren lägga märke till följande saker:

  • Aktören ska underrätta Livsmedelsverket om sin verksamhet för registrering och vid behov godkännande enligt foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005.
  • Foder som släpps ut på marknaden ska vara förenliga med foderlagstiftningen gällande kvalitet, märkningar och spårbarhet. Endast fodertillsatser som är godkända i EU får användas i foder som släpps ut på marknaden. Det ska föras bok över importerat foder och foder som släppts ut på marknaden.
  • Det finns sina egna speciella krav på leveranser av vissa animaliska biprodukter till Finland från inre markaden (se anvisningar som anknyter till biprodukter ). Importen om animaliska biprodukter/foder  utanför Europeiska unionen omfattas av den veterinära gränskontrollen med sina krav.
  • Vissa fodertillsatser och foder innehållande dessa tillsatser får importeras endast från sådana produktionsanläggningar som har en representant/importör i gemenskapen.
  • En ankomstanmälan/förhandsanmälan om leverans/import till Finland av vissa foder ska göras till Evira för vart och ett foderparti.
  • Anvisningen 12816 handlar om krav på jordnötter och solrosfrön avsedda för vilda fåglar.

Mer information:

Sidan har senast uppdaterats 2.6.2023