ISPM 15-kraven på träemballage

Då en varuförsändelse som kommer till Finland från ett land utanför EU innehåller emballage av trä, ska emballaget uppfylla kraven i standarden ISPM 15. Syftet med kraven är att hindra att skogs- och trävirkesskadegörare såsom tallvedsnematoden och långhorningen Anoplophora glabripennis sprids via emballage av trä.  

Träemballage som införs från EU-landet Portugal eller från områden som är angripna av tallvedsnematoden i Spanien ska också uppfylla ISPM 15-kraven.

På denna sida finner du information om hur ISPM 15-kraven ska iakttas vid import. Läs här hur ISPM 15-kraven iakttas vid export till länder utanför EU.

Observera att Storbritannien är ett land utanför EU vid såväl import som export.

ISPM 15-standarden kräver behandling och märkning

ISPM 15-standarden är utarbetad av FN:s jordbruksorganisation FAO. Syftet med standarden är att hindra att skogs- och trävirkesskadegörare sprider sig via den internationella handeln.

Ett av kraven i standarden är att emballage av trä ska vara  

 • barkat
 • behandlat i avsikt att bekämpa växtskadegörare
 • märkt med en sådan märkning som avses i standarden

Godkända behandlingar enligt standarden är

 • HT-behandling (56 °C, 30 minuter) dvs. ”upphettning eller värmebehandling” (på engelska heat treatment). Nedan används på denna sida ordet värmebehandling.
 • gasning med metylbromid (MB) (inte tillåten i Finland)
 • dielektrisk värmebehandling DH
 • gasning med sulfurylfluorid SF (inte tillåten i Finland)

I Finland värmebehandlas träemballage i allmänhet i samband med ugnstorkningen av det sågade virket. Träemballage som gasats med metylbromid eller sulfurylfluorid får importeras till Finland. Dessa ämnen har dock inte godkänts för användning i Finland så är det inte möjligt att utföra gasning i Finland.

ISPM 15-märkningen

En märkning som överensstämmer med ISPM 15-standarden består av logon IPPC, företagarens landskod och registernummer och behandlingskoden. ISPM 15-märkningen placeras på emballage, stödjevirke och annat dylikt alltid på minst två sidor. Märkningen ska vara hållbar och den får inte vara överförbar. Märkningen ska vara tydligt läsbar. Märkningen får inte göras med röd eller orange färg. Märkningen ska omges av sådana ramar som framgår av förlagorna i standarden.

ISPM merkki 2021.PNGBild 1. Förlaga till en märkning som överensstämmer med träemballagestandarden ISPM 15.

Märkningen består av:

 • Logon IPPC
 • XX = landskoden som består av två bokstäver (i Finland FI)
 • 000 = ID-numret för den som har märkningsrätt (ges i Livsmedelsverkets beslut)
 • YY – märkning om behandlingen
  • värmebehandling HT
  • gasbehandling med metylbromid MB
  • dielektrisk värmebehandling DT
  • gasbehandling med sulfurylfluorid SF

ISPM 15-standarden gäller allt emballage av trä

ISPM 15-kraven gäller

 • emballage tillverkat av såväl barr- som lövträ då det används för transport av varor
 • nytt och gammalt emballage
 • allt emballage av trä: lastpallar, lastunderlag, häckar, rullar, lådor, askar, fat och tunnor jämte stödjevirke och mellanlägg.
 • Vid import från EU:s område gäller ISPM 15-kraven också emballage av trä som införs utan last.

ISPM 15-kraven gäller inte träemballage som är helt tillverkat av processat trä, såsom faner, spånskivor och träfiberskivor och inte heller trä med en tjocklek på 6 mm eller mindre.

Träemballage som förs in i landet kontrolleras

Träemballage som importeras från länder utanför EU inspekteras i samband med importen. Vid importkontrollen kollas, om emballaget uppfyller kraven i standarden ISPM 15 och om det innehåller karantänskadegörare. Träemballage som inte uppfyller kraven ges importförbud och vanligen ska det förstöras på importörens bekostnad.

Livsmedelsverket gör årligen upp en riskbaserad uppföljningsplan för träemballage. Övervakningen inriktar sig på försändelser som associeras med ökad risk för skadegörare på basis av tullkoder och ursprungsländer. Läs mera om uppföljningen.

För träemballage som införs från Kina, Indien och Belarus gäller strängare krav

Om försändelser som faller under vissa varukoder och införs från Kina, Indien eller Belarus och som innehåller träemballage lämnas en anmälan i systemet Traces och en del av försändelserna styrs till växtskyddskontroll. Orsaken till den strängare kontrollen är att man i försändelserna uppdagat försummelser i iakttagandet av kraven. Läs mer om kraven.

Lämna en anmälan om skadegörarobservationer i träemballage

Lämna en anmälan till Livsmedelsverket (kasvinterveys@ruokavirasto.fi), om du uppdagar levande skalbaggar, larver eller larvgångar (se bilderna nedan) i emballage av trä. Så kan man finna eventuella karantänskadegörare i tid och hindra att de sprids till omgivningen.

 

Aasianrunkojäärä.Långhorningen Anoplophora glabripennis är en karantänskadegörare som dödar lövträd och som inte får ges möjlighet att sprida sig i omgivningen. Foto: Livsmedelsverket.

Reiät ja käytävät puisessa pakkausmateriaalissa ovat merkkejä jääristä. Hål och gångar i emballage av trä är tecken på långhorningar. Foto: Kim Tilli

Kontakt

Sidan har senast uppdaterats 12.12.2023