ISPM 15-kraven på träemballage i internationell handel

Emballage av trä ska uppfylla kraven i standarden ISPM 15 då det används för transport av produkter till länder utanför EU.

Träemballage som införs från ett land utanför EU eller från Portugal till Finland ska också uppfylla kraven i standarden. Portugal utgör ett undantag inom EU:s område, eftersom tallvedsnematoden förekommer där. Emballage som införs från andra EU-länder till Finland behöver inte överensstämma med standarden.

Observera att Storbritannien är ett land utanför EU vid såväl import som export.

ISPM 15-standarden kräver behandling och märkning

ISPM 15-standarden är utarbetad av FN:s jordbruksorganisation FAO. Syftet med standarden är att hindra att skogs- och trävirkesskadegörare sprider sig via den internationella handeln.

Ett av kraven i standarden är att emballage av trä ska vara  

 • barkat
 • behandlat i avsikt att bekämpa växtskadegörare
 • märkt med en sådan märkning som avses i standarden

Godkända behandlingar enligt standarden är

 • HT-behandling (56 °C, 30 minuter, ända in i virkets kärna) dvs. ”upphettning eller värmebehandling” (på engelska heat treatment). Nedan används på denna sida ordet värmebehandling.
 • gasbehandling med metylbromid MB
 • dielektrisk värmebehandling DH 
 • gasbehandling med sulfurylfluorid SF

I Finland värmebehandlas träemballage i allmänhet i samband med ugnstorkningen av det sågade virket. Gasbehandling med metylbromid eller sulfurylfluorid är inte tillåtet i Finland, men det är tillåtet att importera gasbehandlat träemballage.

Användning av märkningen förutsätter ett godkännande från Livsmedelsverket

Emballage av trä får ISPM 15-märkas av en företagare som godkänts av Livsmedelsverket. En förutsättning är att emballaget har behandlats i enlighet med standarden. Märkningen består av logon IPPC, företagarens landskod och registernummer och behandlingskoden.

ISPM merkki 2021.PNGBild 1. Förlaga till en märkning som följer träemballagestandarden ISPM 15.

Märkningen består av:

 • Logon IPPC
 • XX = landskoden som består av två bokstäver (i Finland FI)
 • 000 = ID-numret för den som har märkningsrätt (ges i Livsmedelsverkets beslut)
 • YY – märkning om behandlingen
  • värmebehandling HT
  • gasbehandling med metylbromid MB
  • dielektrisk värmebehandling DT
  • gasbehandling med sulfurylfluorid SF

ISPM 15-standarden gäller allt emballage av trä

ISPM 15-kraven gäller

 • emballage tillverkat av såväl barr- som lövträ då det används för transport av varor
 • nytt och gammalt emballage
 • allt emballage av trä: lastpallar, lastunderlag, häckar, rullar, lådor, askar, fat och tunnor jämte stödjevirke och mellanlägg.
 • Vid import till EU:s område gäller ISPM 15-kraven också emballage av trä som införs utan last.
 • Då emballage av trä utförs till länder utanför EU som sådant utan last, red då ut kraven hos mottagarlandet.

ISPM 15-kraven gäller inte träemballage som är helt tillverkat av processat trä, såsom faner, spånskivor och träfiberskivor och inte heller trä med en tjocklek på 6 mm eller mindre.

Kraven i standarden ISPM 15 gäller i så gott som alla länder

 • Merparten av länderna utanför EU kräver att standarden ISPM 15 följs då emballage av trä använts vid förpackning av varor som ska utföras till dem.
 • Se en förteckning över länderna som tagit ISPM 15-kraven i bruk här.
 • Också i handeln mellan EU-länder lönar det sig att använda träemballage som uppfyller kraven, särskilt om försändelsen eller förpackningarna senare kan hamna i länder utanför EU-området. Det lönar sig att fästa särskild uppmärksamhet vid försändelser till Portugal. Från Portugal får inte transporteras emballage av trä till andra EU-länder, om det inte uppfyller kraven i standarden.

Företag som tillverkar träemballage som uppfyller kraven

 • I Finland tillverkas emballage av trä som uppfyller ISPM 15-kraven vanligen av ugnstorkat sågat trävirke. Behandlingstiden och temperaturen som krävs är 56 °C / 30 minuter inuti virket ska uppfyllas under behandlingen.
 • Se vilka tillverkare av emballage av trä och behandlare av virke som bägge har rätt att använda ISPM 15-märkningen i Livsmedelsverkets Öppen information-rapport (på finska). Välj ”Kasvipassi ja ISPM 15” i det mörkblå fältet upptill.
  1. Välj ”ISPM 15” i menyn "Käyttöoikeus"
  2. Välj ”Valmistaja” eller ”Käsittelijä” i menyn Tuotantotyyppi

Ansök om rätt att använda ISPM 15-märkningen hos Livsmedelsverket

 • Ett exportföretag, en speditionsfirma, den som tillverkar emballage av trä, en såg eller en anläggning för värmebehandling kan till exempel behöva rätt att använda ISPM 15-märkningen.

 • Alla företag som märker emballage med ISPM 15-stämpeln måste ha rätt att använda en egen märkning. Ett annat företags märkning eller stämpel får inte användas.

 • Rätten att använda märkningen är också specifik för verksamhetsstället och varje verksamhetsställe ska således registrera sig och separat ansöka om märkningsrätt. Vart och ett verksamhetsställe använder således sin egen ISPM 15-stämpel och den stämpeln får inte användas på ett annat av företagets verksamhetsställen.

 • Om ett företag enbart köper färdig behandlade och märkta emballage och använder dem i exportförsändelser, behöver företaget ingen rätt att använda märkningen.

 • Då ett företag behöver rätt att använda ISPM 15-märkningen, registrerar det sig i växtskyddsregistret i e-tjänsten Touko och ansöker samtidigt om rätt att använda ISPM 15-märkningen.

 • Rätten att använda märkningen beviljas då emballaget eller det sågade virket uppfyller kraven i standarden ISPM 15. Se mer detaljerade anvisningar för olika företagarkategorier nedan.

 • Beslutet om rätt att använda märkningen är avgiftsbelagt. Se Livsmedelsverkets prislista: Växtproduktion / Växthälsa och plantmaterial / Registrering, kontroll av verksamhet och tillsyn / Registrering och registreringskontroll enligt lagstiftningen för växtskydd och plantmaterial.

Anvisningar till företag som utför värmebehandling av sågat virke eller emballage

Anvisningar till tillverkare av träemballage

Kontakt

 

Sidan har senast uppdaterats 30.5.2023