Kontrollen av import av träemballage som införs från Kina, Belarus och Indien

Träförpackningsmaterial som importeras från Kina, Vitryssland och Indien är föremål för intensifierad importkontroll. Med kontrollen vill man hindra att karantänskadegörare såsom långhorningen Anoplophora glabripennis, tallvedsnematoden och smaragdgröna asksmalpraktbaggen kommer in i EU:s område.

Importören eller speditören en anmälar om alla importförsändelser som omfattas av kontrollen i systemet Traces. För 15 % av försändelser utförs en växtskyddskontroll. Under kontrollen utreds om träemballaget uppfyller kraven i standarden ISPM 15.

Kontrollen omfattar träemballage som åtföljer stenprodukter, aluminiumplåtar och -band och brännved som införs från Kina, Belarus och Indien eller som införs som sådant från dessa länder. Importkontrollen bygger på Kommissionens förordning (EU) 2021/127.

För att importen ska ske så smidigt som möjligt är det bra om du förfar på det sätt som beskrivs nedan då du inför sådana produkter från Kina, Belarus och Indien som faller under varukoderna som räknats upp nedan och som förpackats i emballage av trä. 

 

 • Ursprungslandet är Kina, Belarus eller Indien.
 • Försändelsen åtföljs av träemballage (lastpallar, pallboxar, lastunderlag, häckar, stödjevirke och annat dylikt).
  • Observera att om emballaget är till exempel faner eller spånskiva, så omfattas det inte av importkontrollen, eftersom standarden ISPM 15 inte gäller sådant.
 • Varukoden är någon av följande:
  • 2514 Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor
  • 2515 Marmor, travertin, s.k. belgisk granit eller annan byggnadskalksten
  • 2516 Granit, porfyr, basalt, sandsten, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt
  • 4401 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen
  • 4415 Emballage av trä
  • 6801 Gatsten, kantsten, och trottoarsten
  • 6802 Bearbetad monument- och byggnadssten
  • 6803 Bearbetad skiffer och varor av skiffer
  • 6907 Gatstenar, golvplattor och väggplattor av keramiskt material
  • 7606 Plåt och band av aluminium

Säkerställ att transporten till Finland sker via en gränskontrollstation som godkänts för emballage av trä.

Kontrollen utförs i ett kommersiellt lager i anslutning till en godkänd gränskontrollstation, i importörens lager eller i en annan destination så att försändelsen lossats för kontroll.

Om importören önskar att kontrollen utförs i importörens eget lager eller i en annan destination, ansöker importören om ett godkännande av kontrollstället dvs. det officiella kontrollstället från Livsmedelsverket,

 1. Kontrollera vid behov om Livsmedelsverket redan godkänt stället som officiellt kontrollställe. Officiella kontrollställen kan du söka fram här > Sök förteckning över gränskontrollstationer (BCP) och kontrollställen (CP).

 2. Om kontrollstället inte går att finna i förteckningen, ansöker importören om ett godkännande som ett officiellt kontrollställe genom att fylla i en Webropolblankett på Livsmedelsverkets webbplats. Ett villkor för godkännandet är att försändelserna som väntar på kontroll kan hållas åtskilda från andra emballage och att också de övriga kraven på ett kontrollställe uppfylls. 

Importören eller speditören ska registrera sig som användare av systemet TRACES. Det lönar sig för företaget att göra det i ett så tidigt stadium som möjligt innan import inleds.

Lämna en importdeklaration i systemet Traces om varje försändelse som ska importeras och som omfattas av kontrollen.

Då du fyllt i och sänt i väg CHED-PP, får du ett CHED-PP-nummer på försändelsen från systemet. Ta vara på numret, eftersom det anges i försändelsens tulldeklaration.

Du kan lämna CHED-PP-deklarationen genast då nödvändiga uppgifter om försändelsen erhållits. Deklarationen ska lämnas senast 48 h innan försändelsen anländer till Finland.

I tulldeklarationen anges om emballage av trä ingår i försändelsen. Om sådant ingår antecknas CHED-PP-numret som erhållits ur systemet Traces i tulldeklarationen.

Livsmedelsverket och Tullen utövar tillsyn över importen av emballage av trä. Livsmedelsverket och NTM-centralerna kontrollerar fysiskt 15 % av de importerade försändelser som omfattas av kontroll och som innehåller emballage av trä. I form av stickprov kontrolleras sådana försändelser som inte uppgetts innehålla emballage av trä. 

Kontrollören kontaktar importören, om en försändelse valts ut för kontroll. Varorna som ingått i försändelsen kan tas i användning. Träemballaget som ingått i försändelsen lämnas kvar i väntan på kontroll. Det märks och placeras tydligt åtskilt från andra emballage av trä.

Om en CHED-PP-deklaration lämnats i tid, kan kontrollen vanligen utföras inom ett par dagar efter att försändelsen anlänt till destinationen. Observera att kontrollen kan utföras i destinationen endast, om en ansökan om kontrollställe lämnats för stället.

För varje försändelse som omfattas av kontroll uppbärs en kontrollavgift som uppbärs oberoende av om försändelsen kontrolleras fysiskt eller inte. Kontrollavgiften bygger på Livsmedelsverkets prislista (kontrollavgift / kontrollkrav över 10 %)

kasvinterveys@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 8.6.2023