Tillståndsansökningar

Då en ny bekämpningsorganism, pollinerarart eller produkt marknadsförs, används eller införs för första gången, skall för arten eller produkten ansökas om ett tillstånd från Livsmedelsverket.

En tillståndsansökan krävs om bekämpningsorganismen eller pollineraren:

  • inte är en ursprunglig art i Finland
  • inte finns upptagen på EPPO:s lista
  • pollinerande art inte är utbredd i Finland

Tillståndsansökan med bilagor skall lämnas till Livsmedelsverket tre (3) månader innan den första införseln, användningen eller marknadsföringen. Livsmedelsverket utvärderar produktens säkerhet med tanke på växthälsan och sänder ansökningarna för kännedom till miljömyndigheterna med tanke på eventuella begränsningar som lagen av främmande arter förutsätter.

Tillståndsansökan lämnas bunden till en viss produkt. En ansökan bunden till en art tillåts, om ingen produkt tillverkats av makroorganismen. Livsmedelsverket listar upp arterna eller produkterna som genomgått förfarandet för godkännande i denna webplats.

Om breddning av användningsändamålet för en viss bekämpningsorganism- eller pollinerarprodukt skall ansökas, om:

  • produkten inte nämnts på listan
  • man vill använda organismen för andra växtarter än de som nämnts på den lista som Livsmedelsverket upprätthåller eller
  • man vill bredda användningen av organismen från växthus till friland

Om breddning av användningen till andra växtskadegörararter behöver inte ansökas om tillstånd. Om tillstånd för flera användningsändamål (växtarter) och användningsmiljöer (friland, växthus och plasttunnel) kan ansökas på en och samma gång. Tillståndsförfarandet och breddningen av användningsändamålet är avgiftsbelagda. Du hittar prislistan här.

Sidan har senast uppdaterats 21.2.2023