Grunder för tallfröplantagernas användningsområden

Användningsområden för förädlade tallfrön och ‑plantor

I handeln med frön som samlats från tallfröplantager och plantor som drivits upp från dem har nya användningsområden tagits i bruk från och med våren 2017. De nya områdena beaktar den förväntade klimatuppvärmningen. Livsmedelsverket har tagit upp de nya användningsområdena för tall i registret över frökällor och publicerat kartor över användningsområden på sin webbplats.

Vetenskaplig grund för användningsområdena

Naturresursinstitutet har fastställt nya användningsområden för tallfröplantager. Användningsområdena bygger på modeller som utarbetats i samarbete mellan finländska och svenska forskare och som förutser hur tallursprunget ska trivas under olika klimatförhållanden. I modellerna används ett omfattande material från fältförsök och klimatmaterial. Klimatet under åren efter skogsodlingen är av avgörande betydelse för att träden ska hållas vid liv. Det här har beaktats då användningsområdena har utarbetats så att man vid modelleringen av att träden ska hållas vid liv tillämpade en prognostiserad värmesumma för år 2020. De tallbestånd som ska odlas under de närmaste åren kommer att växa i ett varmare klimat än nu, och därför har trädens tillväxt modellerats enligt prognosen för år 2050. De vetenskapliga grunderna för de uppställda användningsområdena presenteras i Naturresursinstitutets rapport ”Männyn siemenviljelyaineiston käyttöalueen määrittäminen” http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-270-6 och modellerna för förskjutning av ursprung beskrivs i en vetenskaplig artikel som publicerats i Silva Fennica-serien https://doi.org/10.14214/sf.1562.

Användningsområdets färg anger förädlingsgraden

Användningsområden har fastställts för alla registrerade tallfröplantager (102 st). För fröplantagerna har man i naturliga skogar valt de bästa trädindividerna som korsas med varandra och producerar frön av genetiskt utmärkt kvalitet. Skogsodlingsmaterial som har sitt ursprung i fröplantager hör till kategorierna individutvalt eller testat. Material som hör till kategorin individutvalt ger på sitt användningsområde 10–15 % och kategorin testat 20–25 % bättre avkastning än lokalt skogsmaterial. Att material som hör till kategorin testat är bättre har påvisats i tester av avkomman. Användningsområdet för material i kategorin individutvalt anges med grön färg på kartorna och kategorin testat med blå färg.

Plantskolor för skogsträd driver årligen upp cirka 50 miljoner tallplantor. Tallfrön från fröplantager används också för skogsförnyelse genom sådd, vilket innebär att ett stort antal skogsägare och hela samhällsekonomin drar nytta av användningen av förädlat material.

EG-växtpass/plant- eller fröetikett

Tallens användningsområden anges på plant- och fröetiketten som en länk till Livsmedelsverkets webbplats, där de som köper och använder skogsodlingsmaterial kan kontrollera användningsområdet för den aktuella fröplantagen. Adressen till Livsmedelsverkets webbplats är ruokavirasto.fi/sv/anvandningsomraden. Den här adressuppgiften ska finnas på EG-växtpasset/plant- eller fröetiketten i punkten användningsområde.

 

Användningsområden för förädlade tallfrön och ‑plantor.

Sidan har senast uppdaterats 29.7.2021