Import av skogsodlingsmaterial

Allmänt

Import av skogsodlingsmaterial till EU-länder regleras på gemenskapsnivå av Rådets direktiv [1] (artiklarna 18 och 19) och av Rådets [2] och Europaparlamentets och rådets beslut [3].

På nationell nivå regleras importen av skogsodlingsmaterial av lagen om handel med skogsodlingsmaterial [4] (5§, 14§) och jord- och skogsbruksministeriets förordning [5] (11§).

Ovan nämnda författningar gäller de trädslag (47 stycken) som är viktigast med tanke på det europeiska skogsbruket och som räknats upp i bilaga 1 till direktiv [1].

Författningarna tillämpas på frön från dessa trädslag som kan användas vid produktion av plantor av såväl prydnadsväxter som skogsträd. Författningarna tillämpas inte på produktion av sådana frön som är avsedda enkom för försöks- och undersökningsverksamhet, skogsförädling eller bevarande av genetiska resurser. Till skillnad från fröna gäller författningarna endast plantor och växtdelar som importeras för användning inom skogsbruket. Användningsändamålet för plantor som importeras för andra ändamål ska framgå av importpartiets etikett eller dokumentation.

Författningarna gäller inte blygsam import som inte bedrivs yrkesmässigt. Som blygsam import betraktas till exempel import som privatpersoner idkar för eget bruk, om det rör sig om ett fröparti som är mindre än 10 gram.

Definitioner

Med skogsodlingsmaterial avses frön av skogsträd eller andra fröenheter, växtdelar eller plantor.

Med frön av skogsträd och andra fröenheter avses kottar, fruktställningar, frukter och frön som är avsedda för produktion av plantor.

Med växtdelar avses skott-, blad- och rotsticklingar, sättstänger, knoppar, avläggare, rötter och ympris samt för mikroförökning avsedda vävnadsdelar, embryon och andra växtdelar.

Med plantor avses plantor uppdragna från fröenheter, från växtdelar eller från plantor som uppkommit genom naturlig förnyelse.

Skogsodlingsmaterialets kategorier. Skogsodlingsmaterialets fenotyp och genetiska art beskrivs med hjälp av fyra kategorier: känd härkomst, beståndsutvalt, individutvalt och testat (kategorierna har fastställts i förordningens [5] 3 §).

Import av skogsodlingsmaterial

Skogsodlingsmaterial som hör till kategorierna känd härkomst, beståndsutvalt och individutvalt kan importeras till Finland (EU-området) från följande länder som hör till OECD:s system för skogsfrö och skogsplantor. Kanada, Norge, Serbien, Schweiz, Turkiet och USA2,3. Skogsodlingsmaterial som hör till kategorin testat kan än så länge inte importeras till Finland (EU-området).

Skogsodlingsmaterial som importeras från dessa länder ska ha ett av myndigheten i avgångslandet beviljat härkomstintyg från OECD som påvisar att materialet har producerats i enlighet med kraven i OECD:s system för skogsfrö och skogsplantor. Förpackningar med skogsodlingsmaterial ska vara försedda med en officiell OECD-etikett utgående från vilken partiet kan identifieras. Material som importeras till EU ska också uppfylla tilläggskraven som hänför sig till frönas och plantornas yttre kvalitet och sortrenhet och som har beskrivits i bilaga VII till direktiv [1].

Alla frön och plantor av skogsträd som ska importeras kräver ett internationellt växtsundhetscertifikat. Sundhetscertifikat krävs också för frön och plantor som beställts i en webbutik.

Importörens skyldigheter

Den som importerar skogsodlingsmaterial ska i god tid innan skogsodlingsmaterialet importeras lämna en anmälan om importpartiet till Livsmedelsverket. Av importanmälan ska framgå importörens namn, importdatumet och importstället och det importerade materialets mängd. Om skogsodlingsmaterialet införs till landet i försöks- eller undersökningsverksamhetssyfte eller i skogsförädlingssyfte eller i syfte att bevara genetiska resurser, ska av importanmälan också framgå användningsändamålet och skogsodlingsmaterialets slutanvändare.

Till anmälan ska bifogas ett härkomstintyg och ett intyg över att tilläggskraven som hänför sig till frönas eller plantornas yttre kvalitet och sortrenheten uppfylls (såsom resultaten av ett groningstest utfört med en internationellt godkänd metod). Livsmedelsverket beviljar ett importtillstånd utgående från anmälan. Importtillståndet med bilagor ska företes tullmyndigheten då importförsändelsen förtullas. Importtillståndet med bilagor och en kopia av växtsundhetscertifikatet ska bifogas till förtullningsanmälan och de ska företes tullmyndigheten då importförsändelsen förtullas.

Importören ska skaffa ett internationellt växtsundhetscertifikat från avgångslandet. Importören eller speditören som representerar importören ska också i systemet Traces fylla i en hälsoinförselhandling för växter och växtskydd dvs. en CHED-PP (Common Health Entry Document for Plants, Plant Products and Plant propagating material). Mer information om hur systemet Traces används vid import av växter finner du på Livsmedelsverkets webbplats (länk).

Innan fröna marknadsförs eller används vid produktion av plantor av skogsträd ska för fröna hos Livsmedelsverket ansökas om ett stambrev som bygger på OECD:s härkomstintyg. Om stambrev ansöks i Livsmedelsverkets elektroniska tjänst (datasystemet MEVI).

Tullens uppgifter

Tullen övervakar att skogsodlingsmaterial inte olovligen importeras till Finland. Tullen utreder med hjälp av trädslagsförteckningen i bilaga 1 till direktivet om ett importtillstånd från Livsmedelsverket krävs för kottar, frön, sticklingar och plantor som införs i landet. Ett importtillstånd krävs för frön och för plantor avsedda för användning inom skogsbruket (noggrannare i kapitlet Allmänt). Tullen kontrollerar att alla partier med skogsodlingsmaterial som importeras har ett växtsundhetscertifikat.

Importtillståndet med bilagor ska företes tullmyndigheten då importförsändelsen förtullas. Tullen kontrollerar importtillståndet och säkerställer att härkomstintygets nummer på etiketten som bifogats till skogsodlingsmaterialet eller i handlingarna som åtföljer partiet motsvarar numret i härkomstintyget från OECD som medföljer som bilaga till importtillståndet (OECD Forest Seed and Plant Scheme, Number of Certificate of Provenance or Identity).

Inget importtillstånd krävs, om det rör sig om blygsam import för en privatpersons eget bruk (ett fröparti mindre än 10 gram), men ett växtsundhetscertifikat krävs också vid privatimport.

Mer information Kari Leinonen, Livsmedelsverket, 040 542 2493, kari.leinonen@Ruokavirasto.fi

Lagstiftning som ska tillämpas

 

[1] Rådets direktiv (EU) 1999/105 av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial.

[2] Rådets beslut (EU) 2008/971 av den 16 december 2008 om likvärdighet av skogsodlingsmaterial som producerats i tredjeland.

[3] Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 1104/2012 av den 21 november 2012 om ändring av rådets beslut 2008/971/EG i syfte att införa skogsodlingsmaterial i kategorin ”individutvalt” och uppdatera namnen på de myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen.

[4] Lagen om handel med skogsodlingsmaterial 241/2002

[5] Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med skogsodlingsmaterial 1055/2002

[6] OECD Forest Seed and Plant Scheme

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2023