Produktens lämplighet som gödselfabrikat

Tillverkningen och användningen av gödselfabrikat regleras av lagen om gödselfabrikat. Lämplig som gödselfabrikat är en produkt som innehåller en sådan mängd näringsämnen att de är till nytta för växter eller om produktens andra egenskaper avsevärt förbättrar växternas tillväxt eller tillväxtförhållanden. Produkten får inte heller orsaka olägenheter för miljön, djur eller människor. Användningen av produkten ska alltså medföra nytta, i annat fall är det frågan om bortskaffande av avfall.

När produktens lämplighet bedöms måste man fundera på vilken nytta användningen kan ha för växter och vilka skadliga egenskaper den kan ha. Nedan förtecknas sådana faktorer som gör det enklare att bedöma om en produkt lämpar sig som gödselfabrikat. 

  • Innehåller produkten tillräckligt med näringsämnen så att den är till nytta för växternas tillväxt
  • Är näringsämnena i produkten i en form som är användbar för växterna
  • Har produkten andra egenskaper som gynnar växternas tillväxt
  • Förbättras växtens tillväxtförhållanden av att produkten används
  • Är produkten tillräckligt stabil eller är sönderdelningen fortfarande betydande
  • Hurdana mängder skadliga ämnen innehåller produkten; skadliga metaller och organiska skadliga ämnen
  • Är produkten hygienisk

Lagen och förordningarna om gödselfabrikat innehåller olika slags bearbetningskrav och gränsvärden för bland annat skadliga metaller samt krav för produktens hygien. 

Biprodukter som gödselfabrikat

Redan nu används många biprodukter och avfall från industrin som gödselfabrikat. Sådana produkter är bland annat aska från förbränning av trä och torv, olika slag av avfallskalk från industrin, fast material från avloppsreningsverk samt avfallsfraktioner från livsmedelsindustrin, såsom cellsaft från potatis och köttbenmjöl. Användning av avfallsfraktioner från industrin som gödselfabrikat förutsätter alltså inte att de klassificerats som biprodukt i företagets miljötillstånd, men det fråntar dem heller inte deras status som avfall.

En del biprodukter lämpar sig att använda som gödselfabrikat som sådana, men en del måste behandlas först. För närvarande är de vanligaste behandlingarna sållning, hygienisering och stabilisering. 

Sidan har senast uppdaterats 17.11.2023