Användning av avloppsslam som gödselfabrikat

Behandlat avloppsslam

Det avloppsslam som används som gödselprodukter ska behandlas genom kompostering, rötning, kalkstabilisering, lagring, termisk torkning eller syra- och basbehandling. Behandlat avloppsslam hör till komponentkategori 10. I andra komponentkategorier kan det inte ens finnas små mängder avloppsslam, med undantag av slam som bildas i avloppsreningsprocesser inom livsmedels-, skogs- och foderindustrin och som kan användas i komponentkategorierna kompost och rötrest.

Avloppsslam är

  • kommunalt avloppsslam
  • slam från slamavskiljare och slutna tankar
  • slam från fastighets- eller gårdsspecifika bearbetningssystem för avloppsvatten
  • avfall från torrtoaletter
  • slam från andra än ovan nämnda avloppsreningsverk

Kvalitetskrav

Det behandlade avloppsslammet ska efter behandlingen uppfylla kraven på hygien och föroreningar enligt komponentkategori samt stabilitetskraven för användningsändamålet. Stabilitetskriterierna har fastställts för kompostslam och rötrest. Stabilitetskriterierna för slam av rötrest träder i kraft den 1 januari 2027. Dessutom ska gödselprodukter som innehåller avloppsvattenslam som behandlats som en beståndsdel uppfylla komponentkategorispecifika krav. 

Karenstid

Karenstiderna gäller gödselfabrikat vid vars tillverkning behandlat avloppsvattenslam har använts.  Under karenstiden får man inte odla växter som ska användas som människoföda eller foder som kan ätas färska, om deras ätbara delar kan komma i direkt kontakt med marken eller vars del som växer under marken är avsedd att ätas. Växter som odlas för att användas som livsmedel ska ha en karenstid på två år och foder ett år. 

Spridning av produkter som innehåller behandlat avloppsslam

När man på odlingsmark använder gödselprodukter av vars komponenter till minst 90 procent hör till komponentkategorin behandlat avloppsvattenslam, ska halterna av skadliga ämnen i odlingsmarken undersökas innan gödselprodukterna sprids. Vid behov ska nya prover tas med fem års mellanrum. Kravet på undersökning av odlingsmark kommer från EU-lagstiftningen och det är inte möjligt att avvika från det inom landet.

Den högsta tillåtna halten skadliga metaller i odlingsmark vid spridning av gödselprodukter där det behandlade avloppsslammet utgör minst 90 procent:

Elementär form Haltgräns i mg/kg TS
Kvicksilver (Hg) 0,2
Kadmium (Cd) 0,5
Krom (Cr) 100
Koppar (Cu) 100
Bly (Pb) 60
Nickel (Ni) 50
Zink (Zn) 200

Den största tillåtna spridningsmängden av avloppsslam enligt beståndsdelsklass 10 är 6 000 kilogram per år eller 30 000 kilogram torrsubstans per hektar under en femårsperiod. Den största tillåtna spridningsmängden beräknas utifrån avloppsslammets massaandel. Om gödselproduktens varudeklaration inte innehåller uppgifter om avloppsslammets andel, anses gödselfabrikatet i sin helhet vara avloppsvattenslam. Massaandelen avloppsslam i blandningen är avloppsslammets massa dividerad med massan i hela blandningen.

Övergångsperiod

Vid hanteringen av avloppsslam iakttas en övergångsperiod på basis av vilken det är tillåtet att tillverka gödselprodukter baserade på avloppsslam i enlighet med kraven i jord- och skogsbruksministeriets förordning 24/11 fram till utgången av 31.12.2023. 

 

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2023