Prislista

Gödselkontrollens prislista

Bestämmelser om Livsmedelsverkets avgifter ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer 16/2021.

Myndighetstjänster

Kontroller

Pris €

Kontroller och annan övervakning av aktörer

118,00 /timme

Granskningar för godkännande

118,00 /timme

Provtagning, avgiftsklass 1

309,00

Provtagning, avgiftsklass 2 

457,00 

Provtagning, avgiftsklass 3

584,00

Provtagning, avgiftsklass 4

737,00

Provtagning, avgiftsklass 5

980,00

Miljöprov 

123,00 

Provspecifika kontrollavgiftsklasser inkluderar beslut eller anmälan om provtagning, analys och kontroll. Avgiftsklassen bestäms på basis av antalet analyser som utförs enligt tillsynsplanen.

Beslut om godkännande av anläggning

Pris €

Godkännande av anläggning, bearbetningskapacitet 2001-8000 m3 per år

1 320,00

Förnyande, överföring eller återkallande av godkännande av anläggning

88,00 /timme

Behandling av avbrytande av godkännandeförfarandet

88,00 / timme

Godkännande av anläggning, bearbetningskapacitet högst 2000 m3 per år

616,00

Godkännande av anläggning, bearbetningskapacitet över 8000 m3 per år

2 640,00

Behandling av ansökan om ändring av godkännande av anläggningen

88,00 / timme

Godkännande av anläggning gäller anläggningar som tillverkar organiska gödselfabrikat samt komposterings-och biogasanläggningar och tekniska anläggningar som tillverkar gödselfabrikat och som avses i biproduktförordningen.

 

Andra beslut om tillstånd och godkännande

Pris €

Registrering av aktörer 
- per post
- via elektronisk tjänst


95,00 
42,00

Godkännande av typbeteckning och behandling av ansökan om typbeteckning

88,00 /timme

Behandling av och beslut om förhandsanmälningar, per parti

88,00

Tidsbegränsade beslut som fattas utifrån en förhandsanmälan, 6 mån

417,00

Tidsbegränsade beslut som fattas utifrån en förhandsanmälan, 12 mån

834,00

Andra tillstånd och beslut

71,00

Tidsbegränsade beslut som fattas utifrån en förhandsanmälan (6 eller 12 mån.) kan gälla ett flertal produkter och partier.

Importintyg, exportintyg och andra intyg och certifikat

 

Certifikat för gödselfabrikat 65,00 € och de följande 15,00 €. 

Företagsekonomiska tjänster

Tjänsterna som har prissatts på företagsekonomiska grunder finns i Livsmedelsverkets prislista över företagsekonomiska prestationer.

Sidan har senast uppdaterats 8.3.2021