Prislista

Gödselkontrollens prislista

Bestämmelser om Livsmedelsverkets avgifter ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer 1193/2021 (ändring 1257/2022).

Myndighetstjänster

Kontroller

Pris €

Kontroller och annan övervakning av aktörer

119,00 /timme

Granskningar för godkännande

119,00 /timme

Provtagning, avgiftsklass 1

311,00

Provtagning, avgiftsklass 2 

459,00 

Provtagning, avgiftsklass 3

587,00

Provtagning, avgiftsklass 4

741,00

Provtagning, avgiftsklass 5

985,00

Miljöprov 

124,00 

Provspecifika kontrollavgiftsklasser inkluderar beslut eller anmälan om provtagning, analys och kontroll. Avgiftsklassen bestäms på basis av antalet analyser som utförs enligt tillsynsplanen.

Beslut om godkännande av anläggning

Pris €

Förnyande, överföring eller återkallande av godkännande av anläggning

89,00 /timme

Behandling av avbrytande av godkännandeförfarandet

89,00 / timme

Behandling av ansökan om ändring av godkännande av anläggningen

89,00 / timme

Godkännande av anläggning gäller komposterings-och biogasanläggningar och tekniska anläggningar som tillverkar gödselfabrikat i enlighet med avses i biproduktförordningen.

Andra beslut om tillstånd och godkännande

Pris €

Registrering av aktörer 
- per post
- via elektronisk tjänst


96,00 
42,00

Lägga till en ingrediens i ingrediensförteckningen, behandling av ansökan

89,00 /timme

Behandling av och beslut om förhandsanmälningar, per parti

88,00

Tidsbegränsade beslut som fattas utifrån en förhandsanmälan, 6 mån

419,00

Tidsbegränsade beslut som fattas utifrån en förhandsanmälan, 12 mån

838,00

Andra tillstånd och beslut

71,00

Tidsbegränsade beslut som fattas utifrån en förhandsanmälan (6 eller 12 mån.) kan gälla ett flertal produkter och partier.

Importintyg, exportintyg och andra intyg och certifikat

 

Certifikat för gödselfabrikat 65,00 € och de följande 15,00 €. 

Företagsekonomiska tjänster

Tjänsterna som har prissatts på företagsekonomiska grunder finns i Livsmedelsverkets prislista över företagsekonomiska prestationer.

Sidan har senast uppdaterats 13.1.2023