Hampa - utsäde och plantornas sundhet

Vad avses med växtsort inom handeln med utsäde och plantmaterial?

Med växtsort avses en samling växter som kan förökas utan att deras egenskaper förändras, och som kan skiljas från alla andra sorter genom åtminstone ett kännetecken.

Inom utsädeshandeln är det endast tillåtet att marknadsföra hampsorter som har godkänts för upptagande i den officiella sortlistan. Sorterna som godkänns till sortlistan ska uppfylla två villkor.

1. Sorterna ska vara särskiljbara från andra sorter, de ska vara enhetliga och deras egenskaper ska vara stabila. 

Uppfyllandet av detta krav utreds genom DUS-testning, där sorterna testas med internationellt godkända metoder.  På sökandens begäran ordnar Livsmedelsverket testningen av sorten vid någon av de forskningsanstalter som utför DUS-testning av hampa. Testperioden räcker 2-3 år och testningen är avgiftsbelagd.

Till testningen av en hampsort hör alltid ett fastställande av THC-halten. Den övre gränsen för THC (tetrahydrocannabinol) i hampa som godkänns för jordbruksändamål är 0,2 %. Med jordbruksändamål avses här produktion av fiberhampa på åkermark eller odling av hampfrö för livsmedels- eller motsvarande användning. Livsmedelsverket övervakar regelbundet THC-halten i hampväxter som odlas på åkermark.

2. Sorten ska ha ett tillräckligt odlings- och bruksvärde.

För att en sort ska godkännas till den nationella sortlistan krävs att sorten har testats i officiella odlingsvärdesförsök och att sorten på basis av två års resultat genom sitt odlingsvärde konstateras förbättra det befintliga inhemska sorturvalet. I Finland utförs de officiella odlingsvärdesförsöken av Naturresurscentralen och är avgiftsbelagda.

Ansökan om godkännande av en sort till sortlistan görs med en blankett som riktas till Livsmedelsverket. Det slutliga beslutet om godkännande fattas av växtsortsnämnden, ett expertorgan som har tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet.

Produktion och marknadsföring av hamputsäde

Allt hamputsäde som finns till försäljning och marknadsförs för såningsändamål ska vara certifierat. Detta gäller även försäljning via internet.Med certifiering avses en officiell granskning och godkännande av Livsmedelsverket eller en myndighet i ett annat EU-land. Hampsorten ska vara upptagen i sortlistan.För certifiering och marknadsföring av utsäde krävs följande åtgärder:

 • Avtal mellan utsädesodlaren och sortägaren 
 • Livsmedelsverket konstaterar grundutsädets duglighet
 • En officiell odlingsgranskning görs i utsädesodlingen
 • Livsmedelsverket granskar sortäktheten genom fältförsök
 • Utsädespartierna behandlas och iordningställs i ett utsädespackeri
 • Utsädet förpackas i ett packeri som har godkänts av Livsmedelsverket
 • Officiell provtagning
 • Livmedelsverkets officiella laboratorieundersökningar (grobarhet, renhets-%, främmande arter, fukthalt, växtsjukdomar)
 • Livsmedelsverket godkänner de utsädespartier som ska marknadsföras (certifiering)
 • Garantibevisen trycks och fästs på försäljningsförpackningarna
 • De granskningar och undersökningar som utförs av Livsmedelsverket är avgiftsbelagda.

Livsmedelsverket övervakar det utsäde som finns på marknaden genom sin marknadstillsyn över utsädeshandeln.

Mera information om utsädesproduktionen och utsädesgranskningarna.

Försäljning mellan medlemsländerna på EU:s inre marknad

Utsäde

 I Finland får endast certifierat hamputsäde av en sort som har upptagits i EU:s sortlista marknadsföras. Ett certifierat utsädesparti känns igen på garantibeviset på utsädesförpackningen.

Den som marknadsför utsäde ska registrera sig i Livmedelsverkets register över näringsidkare.

Plantor och levande växter

En aktör som levererar plantor och/eller levande växter till en annan aktör (mottagare t.ex. odlare, partiaffär, butik), ska registrera sig i Livmedelsverkets växtskyddsregister .

Import från länder utanför EU

Utsäde

Importören ska registrera sig i Livsmedelsverkets register över näringsidkare (se ovan).

Till Finland får utsäde endast importeras från sådana länder vars utsädesgranskningssystem motsvarar EU:s utsädesproduktionssystem. Sorten ska finnas upptagen i EU:s sortlista, utsädespartiet ska vara certifierat och förpackningarna försedda med garantibevis.

Importören ska göra en importanmälan för varje importhändelse till Livsmedelsverkets utsädesenhet. Livsmedelsverkets granskar importanmälan och returnerar den till importören.Importören uppvisar importanmälan för tullen.

Plantor och levande växter

Plantor och levande växter får importeras när avsändarlandets myndighet har utfärdat ett internationellt sundhetscertifikat (Phytosanitary certificate) för växterna. Växterna granskas dessutom i importskedet.

Export utanför EU

Utsäde

Exportören ska registrera sig i Livsmedelsverkets register över näringsidkare (se ovan).

Vid export av utsäde är det viktigt att utreda vilka krav exportlandet ställer för export av utsäde. ISTA- och OECD-certifikaten är allmänt i bruk och för dessa finns fastställda fordringar som partiet ska uppfylla. Dessutom kan det krävas OECD-garantibevis och ursprungsbevis.

Plantor och levande växter

Om mottagarlandet kräver ett internationellt sundhetscertifikat (Phytosanitary certificate) vid export av växter eller levande växtdelar ska exportören beställa certifikatet från Livsmedelsverket. Certifikatet utfärdas om växtpartiet uppfyller de villkor som mottagarlandet. 

Kontaktuppgifter

Sidan har senast uppdaterats 9.8.2023