Hampan som livsmedel

Hampan har använts i stor utsträckning under lång tid, bland annat som en livsmedelsprodukt. För närvarande förfinar Europeiska kommissionen användningen av hampa och dess olika växtdelar i kommissionens katalog över nya livsmedelskatalog (Novel Food Catalogue). Detta arbete pågår dock och därför kommer tolkningarna på denna sida att kompletteras vid behov.

Får hampa (Cannabis sativa) användas som mat?

Hampfrön får användas som livsmedel i EU. Det finns inte information om andra växtdelar av hampa har konsumerats i stor omfattning inom EU före den 15 maj 1997, och därför får de, eller produkter som framställts därav, inte användas som livsmedel såvida inte livsmedelsföretaget kan bevisa dokumenterad information om deras betydande konsumtionshistoria som livsmedel i EU före den 15 maj 1997. I Finland får livsmedel dock inte innehålla tetrahydrocannabinol (THC), som anses vara ett narkotiskt ämne.

Vad betyder det att ha en betydande konsumtionshistoria som livsmedel?

Betydande konsumtionshistoria som livsmedel innebär att livsmedel lagligen har funnits på marknaden och använts i betydande mängder som livsmedel i EU före den 15 maj 1997. Mer information om hur man får reda på en betydande konsumtionshistoria som livsmedel finns på Livsmedelsverkets webbplats. Om ett livsmedelsföretag inte är säkert om livsmedelshistorian är betydande, företaget ska lämna in dokumentationen som verifierar användningshistorian till Livsmedelsverket för utvärdering så att verket kan avgöra om det är ett nytt livsmedel eller inte. Mer detaljerad information om detta förfarande finns i kommissionens genomförandeakt (EU) 2018/456.

Cannabinoider i hampa

Hampa innehåller naturligtvis flera olika cannabinoider, de viktigaste är tetrahydrocannabinol (THC) samt cannabidiol (CBD) och dess föregångare cannabidiolsyra (CBDA). Både THC och CBD är medicinskt aktiva substanser, varför de också nämns i listan över läkemedel. THC är också ett narkotiskt psykoaktivt ämne som har berusande effekter och är beroendeframkallande. CBD har inga berusande egenskaper.

Får livsmedel som innehåller THC säljas i Finland eller någon annanstans i EU?

I Finland får livsmedel inte innehålla ämnen som anses vara narkotiska, såsom THC. Hampafrön tillåtna som mat innehåller inte naturligt THC, men kan ändå innehålla spårmängder av det som förorening. Därför är gränsvärdena för THC i hampfrön och vissa produkter som framställts av hampfrön följande:

  • Hampfrön 3,0 mg/kg
  • Malda hampfrön, (delvis) avfettade hampfrön och andra produkter som uteslutande framställda/bearbetade av hampfrön (utom hampafröolja) 3,0 mg/kg
  • Hampafröolja 7,5 mg/kg

Gränsvärdena fastställs i förordning (EU) 2022/1393 och ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Eftersom det inte finns information om den betydande konsumtionshistoria som livsmedel av andra växtdelar än frön i hampa i EU hittills får de, eller produkter som framställts därav, inte användas som livsmedel.

Kan livsmedel som innehåller CBD säljas i Finland eller någon annanstans i EU?

Nej. Cannabinoidextrakt, såsom CBD-extrakt, och livsmedel med tillsats av CBD eller andra cannabinoidextrakt betraktas som nya livsmedel i EU eftersom det inte finns information om deras användning som livsmedel i EU förrän den 15 maj 1997. Därför är deras användning som livsmedel inte tillåten utan ett godkännande. Hittills har ingen CBD-produkt beviljats godkännandet.

Marknadsföring av hampa som livsmedel

Medicinsk marknadsföring av livsmedel är alltid förbjudet. Livsmedel erhållna ur hampa får inte marknadsföras med medicinska påståenden.

Vid marknadsföring av hampa får framföras endast lagenliga, godkända påståenden. Om näringsämnena som hampan innehåller får framföras näringspåståenden. Endast för hampfröolja har ansökts om hälsopåståenden. Kommissionen har ändå inte ännu beslutat om hälsopåståendena i fråga ska godkännas eller inte. Sådana hälsopåståenden, för vilkas del utvärderingsprocessen ännu inte är slutförd, kan tillsvidare framföras vid marknadsföring.

Om du uppdagar osaklig eller vilseledande marknadsföring ska du informera livsmedelstillsynsmyndigheten i din egen kommun om saken (kontaktuppgifterna nedan)

Sidan har senast uppdaterats 14.12.2022