Nya livsmedel och nya processer

Ett nytt livsmedel är livsmedel eller livsmedelsingredienser, vilka hittills (före den 15 maj 1997) inte i någon större utsträckning har använts för konsumtion inom Europeiska unionen (EU).

 Dessutom måste det nya livsmedlet tillhöra en av följande kategorier:

  1. Livsmedel med en ny eller avsiktligt modifierad molekylstruktur;
  2. Livsmedel som består av, isolerats ur eller framställts från mikroorganismer, svampar eller alger;
  3. Livsmedel som består av, isolerats ur eller framställts från material av mineraliskt ursprung.
  4. Livsmedel som består av, isolerats ur eller framställts från växter eller delar av dem,
  5. Livsmedel som består av, isolerats ur eller framställts från djur eller delar av dem,
  6. Livsmedel som består av, isolerats ur eller framställts från cell- eller vävnadskulturer som härrör från djur, växter, mikroorganismer, svampar eller alger.
  7. Livsmedel som är resultatet av en produktionsprocess, som före den 15 maj 1997 inte användes för livsmedelsproduktion i unionen, och som innebär betydande förändringar av ett livsmedels sammansättning eller struktur och påverkar dess näringsvärde, halten av icke önskvärda ämnen, eller ämnesomsättningen.
  8. Livsmedel som består av konstruerade nanomaterial
  9. Vitaminer, mineralämnen och andra ämnen som används i enlighet med direktiv 2002/46/EG, förordning (EG) nr 1925/2006 eller förordning (EU) nr 609/2013, — om en produktionsprocess som före den 15 maj 1997 inte användes inom unionen för livsmedelsproduktion har tillämpats i enlighet med led a vii i denna punkt, eller — om de innehåller eller består av konstruerade nanomaterial enligt definitionen i led f i denna punkt.
  10. Livsmedel som före den 15 maj 1997 uteslutande användes i kosttillskott i unionen, om det är avsett att användas i andra livsmedel än kosttillskott enligt definitionen i artikel 2 a i direktiv 2002/46/EG.

Till exempel livsmedel som framställts med hjälp av bland annat nanoteknologi och insekter omfattas likaså av förordningen om nya livsmedel. På samma sätt kan vilda växter omfattas av förordningen om nya livsmedel om de inte har använts i betydande utsträckning som livsmedel i EU före den 15 maj 1997. Mer information om nanoteknologivilda växter och insekter finner du på Livsmedelsverkets webbplats.

Endast godkända nya livsmedel får släppas ut på marknaden

För utsläppande på marknaden av ett nytt livsmedel krävs ett nytt livsmedelsgodkännande. Det finns två olika sätt att ansöka om godkännande av ett nytt livsmedel: genom ett ansökningsförfarande eller ett anmälningsförfarande.

Enligt ansökningsförfarandet bedöms det nya livsmedlets säkerhet. Ansökan om godkännande görs i det elektroniska system som finns på Europeiska kommissionens webbplats för nya livsmedel. Ansökan om godkännande ska bland annat omfatta en undersökning av det nya livsmedlets sammansättning och säkerhet. Säkerheten bedöms av EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Anmälningsförfarandet är avsett för traditionella livsmedel från tredje land. Anmälan ska innehålla en förklaring av säker användning av traditionella livsmedel i ett tredjeland. 

Godkännande av ett nytt livsmedel beviljas genom ett beslut av Europeiska kommissionen. Kommissionen upprätthåller en så kallad unionsförteckning över godkända nya livsmedel.

Godkända nya livsmedel är till exempel vissa livsmedel som innehåller växtsteroler, krill- och algoljor som innehåller rikliga mängder omegafettsyror, frön av växten chia (Salvia hispanica) och fruktberedningar som tillverkats med hjälp av högtryckspastörisering. Dessa livsmedels säkerhet har bedömts och de har beviljats tillstånd som nya livsmedel.

Ytterligare information om förfarandena finns på kommissionens webbplats.

Utsläppande på marknaden av ett icke godkänt nytt livsmedel är inte tillåtet

Utsläppande på marknaden av ett icke godkänt nytt livsmedel är inte tillåtet eftersom livsmedlets säkerhet inte har säkerställts. Ett icke godkänt nytt livsmedel uppfyller därför inte livsmedels kravet för säkerhet. Vid livsmedelskontroll resulterar upptäckten av ett icke godkänt nytt livsmedel i en begäran om förtydligande och vanligtvis återkallande av det nya livsmedlet från marknaden.

 

Sidan har senast uppdaterats 25.11.2022