Handeln med hamputsäde är reglerad

3. december 2019

Utsädeslagen (600/2019) reglerar all marknadsföring av utsäde, inklusive handel med hamputsäde. Allt hamputsäde som saluförs och finns på marknaden och är avsett för sådd måste vara certifierat. Det här gäller också näthandel. Certifierat utsäde avser utsäde som officiellt granskats och godkänts av Livsmedelsverket eller något annat EU-lands myndighet. Livsmedelsverket har tillsyn över utsädet på marknaden, alltså bedriver marknadskontroll av utsädeshandeln.

Allt utsäde som marknadsförs ska vara av en sort som godkänts att införas i EU:s eller Finlands nationella växtsortlista. För godkännande av en hampsort krävs alltid en bestämning av THC-halten. Övre gränsen för THC (tetrahydrokannabinol) i hampa som godkänts för jordbruk är 0,2 %. Med jordbruk avses här produktion av fiberhampa på åker eller odling av hampfrön för livsmedelsbruk.

Till odlare av fiber- eller oljehampa kan odlarstöd betalas, då odlaren kan uppvisa garantibevis som anger utsädets ursprung och det är fråga om en sort som finns i den officiella sortlistan. Livsmedelsverket har årligen tillsyn över hampodlingarna.

Livsmedel får inte innehålla droger

Hampfrön får användas som livsmedel i EU. Det finns ingen bestyrkt information om betydande användning av andra växtdelar såsom blommor i livsmedel. Därför får dessa eller produkter tillverkade av dem inte användas som livsmedel, om inte en aktör i livsmedelsbranschen kan uppvisa dokumenterad information om betydande användning av dem som livsmedel inom EU-området före 15.5.1997. I Finland får livsmedel dock inte innehålla tetrahydrokannabinol (THC), som anses vara en drog.

Kannabinoidextrakt såsom CBD-extrakt och livsmedel med tillsats av CBD- eller andra kannabinoidextrakt betraktas i EU som nya livsmedel, eftersom det inte finns bestyrkt information om användning av dem som livsmedel inom EU-området före 15.5.1997. Därför är användning av dem som livsmedel inte tillåten utan tillstånd för nya livsmedel.

Mera information om hampa:

Hamputsäde och sorter 

Hampa som livsmedel 

Tillsyn över odlarstöd för hampa (pdf)

Användning av hampa som läkemedel