Provtagning (förutom potatis)

Officiell provtagning

En korrekt utförd provtagning garanterar att provet som tagits av ett utsädesparti är representativt för hela partiet. Då kan också undersökningarna som görs på provet generaliseras till att omfatta hela utsädespartiet. Provtagningen påverkar hela certifieringsprocessens kvalitet och trovärdighet.

Provtagarna är yrkeskunniga personer som utbildats och auktoriserats av Livmedelsverket utsädesenhet.

Efter en godkänd odlingsgranskning tar provtagaren ett officiellt prov för laboratorieundersökningar av det iordningställda utsädespartiet. Provtagaren tar provet på begäran av packeriet. I stråsäd tas ett prov av ett parti på upp till 30 000 kg och av mindre frön som olje- och spånadsväxter samt vall- och vallbaljväxter av ett parti på upp till 10 000 kg.

För att man ska kunna ta ett representativt prov bör utsädespartiet vara tillräckligt homogent. Provtagaren tar provet noggrant i enlighet med den internationella utsädeskontrollorganisationen ISTA:s regler. Provet kan tas med en automatisk provtagare direkt i utsädesflödet. Provet kan också tas för hand med borr i färdigt förpackade och förseglade förpackningar, med fackborr i en låda eller med siloborr i en silo.

Provtagaren placerar provet i en tillsluten och förseglad provpåse och lämnar in det till utsädesenheten tillsammans med ett utsädespartiets provtagningsprotokoll.

 I vissa fall kan man vid export av utsäde behöva ett internationellt granskningsintyg (ISTA-intyg, ISTA Orange Certificate). I provtagarförteckningen framgår separat vilka provtagare som är auktoriserade att ta ISTA-prover.

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2019