Fordringarna enligt lagen om handel med utsäde

Näringsidkaren bör utreda följande saker då man planerar export av utsäde

  • näringsidkaren bör vara registrerad i registret över näringsidkare som upprätthålls av Livmedelsverkets utsädesenhet
  • vilka analyser bör vara utförda
  • vilka kvalitetsfordringar bör partiet uppfylla
  • krävs det tilläggsanalyser
  • vilka dokument som krävs
  • duger de nationella granskningsintygen eller krävs det ISTA-intyg
  • på vilket språk ska garantibevisen vara
  • krävs det OECD-etiketter
  • krävs det intyg över växtsundhet

Internationella granskningsintyg vid export

En exportör av utsädesvara kan vid export av ett utsädesparti behöva ett internationellt granskningsintyg, s.k. ISTA-intyg (ISTA-orangeintyg, ISTA Certificate), som i Finland beviljas av utsädessektionen vid Livmedelsverkets växtanalytikenhet.

Hur påverkar beställningen av ett internationellt granskningsintyg provtagningen
Den som låter granska partiet ska redan vid beställningen av provtagningen uppge att man ansöker om ett ISTA-granskningsintyg för partiet. Provtagaren bör vara en ISTA-auktoriserad provtagare med särskild utbildning och auktorisering.

Utsädespartiet bör vara förpackat i förpackningar som provtagaren kan förse med sigill, eller som är färdigt försedda med sigill. Provtagning av lösvara är inte tillåten. I övrigt gäller samma bestämmelse som vid provtagning av inhemskt officiellt utsäde (man bör veta partiets storlek, varje förpackning ska ha en handelspartibeteckning, partiet ska vara homogent, alla förpackningar i partiet ska finnas tillgängliga för provtagning, provtagningen ska kunna utföras säkert).

Om man redan har tagit ett officiellt prov för nationell granskning och partiet eventuellt redan har certifierats, kan ISTA-intyg beviljas utan ny provtagning endast om alla de ovanstående villkoren gällande provtagningen uppfylls.

Hur inverkar beställningen av ett internationellt granskningsintyg på granskningarna som utförs av utsädessektionen

Alla bestämningar som nämns i ett granskningsintyg bör utföras på samma officiella prov som representerar hela utsädespartiet.

Om man önskar sjukdomsbestämningar, bestäms sjukdomarna i utsädet på det officiella provet av handelspartiet som exporteras.

Om uppdragsgivaren har för avsikt att exportera ett överårigt utsädesparti, bör alla bestämningar för partiet göras på nytt (med undantag av fältförsöksgranskningen).

Om grobarheten som betat nämns i ISTA-intyget, ska grobarhetsresultatet alltid basera sig på ett prov som tagits av det färdigt betade partiet.

Man kan även bevilja ett ISTAs förhandsintyg (Provisional Certificate) för ett utsädesparti, då de andra bestämningarna förutom grobarheten är färdiga. Man gör då upp ett nytt egentligt ISTA-intyg för partiet när grobarhetsresultatet färdigställts

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2019