Export av växtprodukter och trävaror till länder utanför EU

Man har uppställt begränsningar vid export av levande växter och produkter med vegetabiliskt ursprung till länder utanför EU, för att växtsjukdomar och skadedjur inte skulle kunna sprida sig med produkterna. Begränsningarna varierar beroende på land och produkt. Varje land har en lista på växtskadegörare (karantänskadegörare) som inte får förekomma på produkter som förs in i landet. Somliga produkter omfattas även av importförbud och då är det inte möjligt att alls föra in produkten i landet i fråga.

Exportören bör be mottagaren av exportpartiet ta reda på vilka krav mottagarlandet ställer på den produkt som exporteras i god tid före tidpunkten för exporten. En förutsättning för exporten kan vara till exempel inspektion av produktionsstället under odlingssäsongen (t.ex. i fråga om plantskoleväxter).

Överensstämmelse med kraven på växthälsa visas med ett sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate) som myndigheten i avsändarlandet har utfärdat. Certifikatet utfärdas efter inspektion för en försändelse som uppfyller mottagarlandets krav. Sundhetscertifikatet utfärdas i Finland av Livsmedelsverket. Sundhetscertifikatet är alltid försändelsespecifikt och är avgiftsbelagt.

Aktuellt om export

Kom ihåg att göra anmälan om export i god tid. Läs mer i Livsmedelsverkets meddelande.

Ett sundhetscertifikat krävs i allmänhet för följande produkter:

 • plantor, kruk-, utplanterings- och grönväxter, utsäde och annan förökninsmaterial
 • snittblommor
 • färska frukter, bär och grönsaker
 • potatis > Läs mera om export av potatis
 • trävaror > Läs mera om export av trävaror
 • spannmål
 • jord och växtunderlag
 • vid export till Ryssland t.ex.: livsmedel och foder till en del, och malt.

Gör så här för att försäkra att exporten löper smidigt

 1. Ta reda på mottagarlandets krav i god tid före exporten.

  1. Det kan finnas krav till exempel på att produktionsstället har inspekterats redan under föregående växtsäsong.
  2. Observera exportrestriktioner (Ryssland)
 2. Skicka till Livsmedelsverket (kasvienvienti@ruokavirasto.fi)

  1. En lista över mottagarlandets karantänskadegörare, för spannmål även över ogräs som inte tillåts (quarantine pests and weeds)
  2. Information om mottagarlandets övriga krav på växthälsa (tilläggsklausuler som bör finnas på certifikatet, additional declarations)
 3. Gör en exportanmälan i tjänsten för sundhetscertifikat eller med en blankett (kasvienvienti@ruokavirasto.fi) senast två veckor före exporten.

Ta reda på följande uppgifter för ifyllande av en exportanmälan:

 1. Avsändarens namn
 2. Mottagarens fullständiga namn och adress
 3. Mottagarlandet
 4. Ursprungslandet
 5. Tillverkarens namn och adress
 6. Exportmedel (sjöfrakt, flyg, bil etc.)
 7. Införselort
 8. planerad avsändningstidpunkt och -ort
 9. uppgifter om produkten (växtart och sorter med botaniskt namn)
 10. Varans exakta mängd (vikt, antal, lådmängd, etc.)
 11. faktureringsadress
 12. speditör med kontaktuppgifter, ifall en sådan anlitas

Registrera dig i Livsmedelsverkets växtskyddsregister

Alla som regelbundet exporterar till länder utanför EU produkter, som behöver åtföljas av ett sundhetscertifikat, ska registrera sig i Livsmedelsverkets växtskyddsregister.

Vilka andra intyg kan krävas för ett exportparti?

Exportinspektionen utförs innan ett sundhetscertifikat utfärdas

 • För att Livsmedelverket skulle kunna utfärda sundhetscertifikat inspekteras produkter på produktionsställena som exportfärdighetskontroll eller så görs partivisa inspektioner av exportpartier. Exportinspektionerna är avgiftsbelagda.
 • Syftet med inspektionen är att klarlägga om produkten som planeras exporteras uppfyller kraven i mottagarlandet. Vid behov tas prov på partiet och analyseras om där förekommer växtskadegörare eller ogräs.
 • Ifall produkten inte uppfyller kraven, kan certifikatet inte utfärdas.
 • För att möjliggöra inspektionen i god  tid före exporten, gör en anmälan per e-post (kasvienvienti@ruokavirasto.fi) för följande produkter redan innan du lämnar in din exportanmälan: plantskoleväxter, spannmål, jordbruks- eller skogsmaskiner, kaffe samt övriga produkter ifall deras ursprung är annat än Finland.
 • Exportfärdighetsinspektioner för trävaror
 • Förhandsanmälan av export av trävaror (Egypten och Malaysia) (på finska)

Uppdatering av exportfärdigheten till växtskyddregistret

Efter exportfärdighetskontrollen har slutförts, vänligen gör en ändringsanmälan i Touko-tjänsten. I detta fall uppdateras exportfärdigheten i registret. Livsmedelsverket behöver information för att kunna utfärda sundhetscertifikat.

Priserna för certifikat och inspektioner

Certifikat och inspektioner som har att göra med export är avgiftsbelagda och priserna hittar du i Livsmedelverkets prislista.

 • Certifikat: Prislista > Växtproduktion > Växthälsa och plantmaterial > Intyg, tillstånd och beslut > Sundhetscertifikat för export
 • Inspektioner: Prislista > Växtproduktion > Växthälsa och plantmaterial > Import- och exportkontroller > Exportkontroller

Kontaktning

Sidan har senast uppdaterats 7.2.2024