Koirien, kissojen ja frettien siirrot kaupallisessa tarkoituksessa

HUOMIO! Lue ensin pääsivulta löytyvät muut siirtoihin liittyvät vaatimukset ohjeistuksineen.

Tämä ohje koskee kaikkia niitä toimijoita, jotka siirtävät tässä ohjeessa tarkoitettuja koiria, kissoja ja frettejä Suomesta EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin ja tuovat niitä Suomeen EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä.

Siirron tavoitteena on eläimen kauppa tai muunlainen omistusoikeuden siirto ja siirto ei ole osa eläimen omistajan liikkumista. Nämä vaatimukset koskevat myös eläimiä, joita siirretään rahtina.

Eläinterveysvaatimukset

Toimijat saavat siirtää koiria, kissoja ja frettejä toiseen jäsenvaltioon vain, kun seuraavat vaatimukset täyttävät:

 1. eläimet tunnistetaan yksilöittäin joko
  1. niihin asetetulla mikrosirulla delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 70 artiklan mukaisesti; tai
  2. ennen 3 päivää heinäkuuta 2011 tehdyllä selkeästi luettavissa olevalla tatuoinnilla;
 2. eläinten mukana on delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 71 artiklan mukainen yksilöllinen tunnistusasiakirja (lemmikkieläinpassi), joka todistaa, että
  1. yksilöity eläin tulee pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu raivotautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa pidettävissä maaeläimissä lähtöä edeltäneiden 30 päivän aikana, ja sille on annettu täydellinen primaarinen rokotuskierros raivotautia vastaan vähintään 21 päivää ennen siirtoa tai uusintarokotus raivotautia vastaan delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä VII olevassa 1 osassa vahvistettujen kelpoisuutta koskevien vaatimusten mukaisesti.
  2. kun kyseessä ovat koirat, niille on tehty delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä VII olevan 2 osan 1 kohdan mukaiset riskinvähentämistoimenpiteet Echinococcus multilocularis -tartunnan osalta ja soveltuvissa tapauksissa, kun kyseessä ovat koirat, kissat tai fretit, muiden tautien osalta delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä VII olevan 2 osan 3 kohdan mukaisesti kyseisessä kohdassa vaaditun ajan kuluessa ennen saapumista sellaiseen jäsenvaltioon tai sen vyöhykkeelle, joka voi edellyttää näiden toimenpiteiden soveltamista;
 3. poiketen siitä, mitä yllä olevan kohdan b) kohdan i alakohdassa säädetään, toimijat saavat siirtää toiseen jäsenvaltioon alle 12 viikon ikäisiä koiria, kissoja ja frettejä, joille ei ole annettu raivotautirokotusta, tai 12–16 viikon ikäisiä koiria, kissoja ja frettejä, joille on annettu raivotautirokotus mutta jotka eivät vielä täytä delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä VII olevassa 1 osassa vahvistettuja kelpoisuutta koskevia vaatimuksia, edellyttäen että
  1. määräpaikkana oleva jäsenvaltio on antanut yleisesti luvan tällaisiin siirtoihin ja tiedottanut julkisesti asiaa koskevalla verkkosivustolla, että tällaiset siirrot ovat luvallisia (huomiona, että Suomeen ei ole sallittua siirtää edellä mainittuja nuoria pentuja kaupallisessa tarkoituksessa); ja
  2. yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
   1. eläinterveystodistuksen mukaan on liitetty toimijan ilmoitus, jossa todetaan, että kyseiset eläimet eivät syntymästään lähtien aina lähtöhetkeen saakka ole olleet kosketuksissa pidettäviin maaeläimiin, joissa epäillään raivotautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa, tai raivotautiviruksen osalta luetteloituihin lajeihin kuuluviin luonnonvaraisiin eläimiin; tai
   2. emon, josta tässä kohdassa tarkoitetut eläimet ovat vielä riippuvaisia, tunnistusasiakirjan perusteella voidaan todeta, että ennen niiden syntymää emolle on annettu delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä VII olevassa 1 osassa vahvistettujen kelpoisuutta koskevien vaatimusten mukainen raivotautirokotus.

Eläinterveystodistuksessa on oltava lähettävän ja vastaanottavan pitopaikan nimen ja osoitteen lisäksi pitopaikalle annettu yksilöllinen rekisterinumero tai hyväksyntänumero, jos eläimet lähetetään koirien, kissojen tai frettien hyväksytystä suojasta tai kokoamispitopaikasta sekä vastaanotetaan koirien, kissojen tai frettien hyväksyttyyn suojaan tai kokoamispitopaikkaan. Vastaanottajan pitopaikkarekisteröintiä ei vaadita yksityishenkilön tuodessa itselleen koiran, kissan tai fretin kaupallisin ehdoin kertaluonteisena siirtona.

Siirtotarkastus ja lähetystä seuraava eläinterveystodistus

Lähetys on tarkastettava ennen siirtoa. Tarkastuksen tekee valvova virkaeläinlääkäri viejän pyynnöstä. Virkaeläinlääkärin on ennen eläinterveystodistuksen allekirjoittamista tehtävä asiakirja-, tunnistus- ja fyysiset tarkastukset ja -tutkimukset todentaakseen, että vaatimukset täyttyvät. Virkaeläinlääkärin on suoritettava lähetykseen kuuluvien eläinten tunnistustarkastus ja kliininen tutkimus ja, jos tämä ei ole mahdollista, kliininen tarkastus, jotta voidaan havaita, ilmeneekö eläimissä kyseisten lajien osalta luetteloitujen tautien kliinisiä merkkejä tai epäilläänkö niissä tällaisten tautien esiintymistä.

Tarkastusten jälkeen virkaeläinlääkäri antaa eläinterveystodistuksen viimeisten 48 tunnin kuluessa ennen lähtöä alkuperäisestä pitopaikasta koirien, kissojen, frettien osalta. Eläinterveystodistus on voimassa 10 päivän ajan sen antamispäivästä. Lähetystä tulee seurata virkaeläinlääkärin allekirjoittama eläinterveystodistus. Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/403 on määritetty koirille, kissoille ja freteille oma terveystodistusmalli.

Eläinterveystodistukseen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

 1. lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja osoite;
 2. lähettävän pitopaikan nimi ja osoite ja,
  1. jos lähettävä pitopaikka on hyväksytty pitopaikka, kyseisen pitopaikan yksilöllinen hyväksyntänumero; tai
  2. jos lähettävä pitopaikka on rekisteröity pitopaikka, kyseisen pitopaikan yksilöllinen rekisterinumero;
 3. määränpäänä olevan pitopaikan nimi ja osoite ja,
  1. jos määränpäänä oleva pitopaikka on hyväksytty pitopaikka, kyseisen pitopaikan yksilöllinen hyväksyntänumero; tai
  2. jos määränpäänä oleva pitopaikka on rekisteröity pitopaikka, kyseisen pitopaikan yksilöllinen rekisterinumero;
 4. eläinlaji ja -luokka sekä vaadittaessa tunnistetiedot;
 5. tiedot eläinten terveystilanteesta ja lisätakeet seuraavista seikoista:
  1. alkuperäjäsenvaltio tai -vyöhyke;
  2. eläinten alkuperäinen pitopaikka ja alkuperäparvi, mukaan lukien testitulokset soveltuvin osin;
  3. lähetettävät eläimet, mukaan lukien testitulokset tai rokotukset soveltuvin osin;
 6. eläinterveystodistuksen myöntämispäivä ja -paikka ja voimassaoloaika, virkaeläinlääkärin nimi, virka-asema ja allekirjoitus sekä lähetyksen alkuperäpaikan toimivaltaisen viranomaisen leima

Asiasta säädetään Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/688 artikloissa 53-54 ja 91 sekä liitteissä VII ja VIII kohta 1.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2022